دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.529437.4147

چکیده
  تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ...  بیشتر

حقوق خصوصی
شاخص‌های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین‌المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده

عاطفه ذبیحی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.543815.4550

چکیده
  یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریۀ مالکیت خصوصی

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 179-199

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538737.4399

چکیده
  قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر ...  بیشتر

حقوق خصوصی
کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار

محمد صادقی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 225-250

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538303.4389

چکیده
  ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...  بیشتر

حقوق خصوصی
انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه

سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 251-278

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.547189.4655

چکیده
  هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می‌تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده ...  بیشتر

حقوق خصوصی
توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی

علیرضا امیدیان؛ سیدحسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.534383.4290

چکیده
  با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 ...  بیشتر

حقوق خصوصی
شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران

احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.538999.4409

چکیده
  دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی‌علیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازندۀ رویۀ قضایی ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544020.4552

چکیده
  این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده‌ جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 171-193

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.539203.4419

چکیده
  هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن ...  بیشتر

حقوق خصوصی
قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا

ناصر علیدوستی شهرکی؛ علی کشاورز؛ علیرضا صادقی اصل

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 271-293

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.530190.4171

چکیده
  توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران

محمدحسین وکیلی مقدم

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 373-394

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.533361.4269

چکیده
  فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه‌گذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 21-48

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.136425.3678

چکیده
  حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت ...  بیشتر

حقوق بین الملل
بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399

سعید حقانی

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.535819.4337

چکیده
  حل تعارض بین‌المللی قوانین به‌سان سایر حوزه‌های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده‌ای به عمل می‌آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش‌شناسی دومرحله‌ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل‌دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم‌فرما ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ارزیابی بیمۀ‌ هزینه‌های دادرسی از منظر حقوق مصرف‌کنندگان

ناهید صفری

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 179-199

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.536128.4349

چکیده
  یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ارزیابی و امکان‌سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی با تأکید بر حقوق ایران

جعفر نظام الملکی

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 339-368

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.530991.4193

چکیده
  ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینه‌سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت‌نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم‌ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت ...  بیشتر

حقوق خصوصی
وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او

مهدی حسن زاده

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.532463.4242

چکیده
  اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤال‌ها، تردیدها و بحث‌هایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویۀ قضایی

مجید عزیزیانی

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.524002.3960

چکیده
  تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می‏دانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی

محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 233-256

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.531723.4217

چکیده
  غالب نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده‌اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این‌گونه معاملات نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی‌هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ...  بیشتر

حقوق خصوصی
هرمنوتیک و ارزش‌گذاری قضایی نقاشی‌های پست‌مدرن در حقوق مالکیت فکری

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 257-276

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.532182.4230

چکیده
  یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تعدیل ضمانت‌اجرای تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهای بیمه‌؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 277-297

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.134850.3605

چکیده
  در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم ‌توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 321-342

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.522985.3922

چکیده
  واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش‌بینی‌شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می‌پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. واگذاری‌ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

ابوالفضل آقاخانی

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.139002.3775

چکیده
  هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می‌آید که به‌رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویۀ قضایی

مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 109-129

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.528393.4105

چکیده
  ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی‌کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می‌شود. به‌علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 155-183

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.128863.3452

چکیده
  یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‎های بسیار است. در حال حاضر این هزینه‎ها توسط دولت تأمین می‎شود اما ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع

حسن محسنی؛ حسین داودی

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 185-207

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.130304.3507

چکیده
  اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد که مهم‌ترین ...  بیشتر