نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران

چکیده

فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه‌گذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی را پرداخت می‌کند تا در صورت پیروزی تأمین‌شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی‌رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی‌هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه‌ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می‌توان از مزایای آن بهره‌مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می‌توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون‌گذار تا قبل از رواج گستردۀ این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی، اقدام به تنظیم‌گری و ضابطه‌مند کردن آن کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study on The Principles & Challenges of Litigation Financing With an Explanation for The New Approaches to The Iranian Law

نویسنده [English]

 • mohammad hosein vakili moghadam

Assistant Professor, Department of Law, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran

چکیده [English]

It is commonly assumed that the costs of litigation are provided by the parties. However, the increase in litigation costs, and the need to manage the risk of litigation along with self-interest and earning profit, has also led to the emergence and spread of investment in litigation. Under a process called "litigation financing", a third party pays costs to receive a profit in the event of successful litigation, without relinquishing the right or transferring the litigation. Despite the advantages of this method, concerns have been raised about its adverse consequences on litigation. This article, through an analytical study of the nature and effects of litigation financing, seeks to answer the question of whether the nature of this legal entity is valid or not. And how can we take advantage of it and reduce its negative consequences? What can be accepted is that the financing of litigation is valid and its use will bring benefits to the Iranian legal system, but in order to manage it properly, it is necessary for the legislator to use the experiences of other systems before the popularization of this legal institution. The article brings up the main issues that should be considered in the legal regulation of litigation financing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cost of Litigation
 • Investment in Litigation
 • The Contract of Litigation Financing
 • Risk Management of Litigation
 • فارسی

  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، فرهنگ عناصرشناسی، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، الفارق، جلد چهارم، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  • حبیبی درگاه، بهنام (1399)، «مفهوم اصل دسترسی آسان به دادگستری و جلوه‌های آن»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.
  • شمس، عبدالله و زیور دواشی (1400)، «چالش‌های ناشی از تأمین مالی هزینه‌های دادخواهی توسط ثالث در سیستم قضایی، آمریکا، انگلستان و ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 24، شماره 93.
  • شیروی، عبدالحسین و اعظم انصاری (1398)، «چالش تعهد بر افشاء در تأمین مالی و هزینه‌های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث»، مطالعات حقوقی، دوره 11، شماره 4.
  • کاتوزیان، ناصر (1384)، عقود معین، جلد اول، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • مهتاب‌پور، محمد کاظم (1400)، «مبانی مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 85، شمارۀ 115.
  • نژندی‌منش، 1400 هیبت الله و وحید بذار (1400)، «تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث»، مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 51، شمارۀ 1.
  • وکیلیان، حسن و داور درخشان (1399)، «راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.

  عربی

  • الجزیری، عبدالرحمن (1431)، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، چاپ اول، بیروت: دار ابن حزم.
  • بجنوردی، سید حسن (1419)، القواعد الفقهیه، جلد پنجم، چاپ اول، قم: الهادی.
  • بحرانی، یوسف ابن احمد (1405)، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، جلد بیستم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • حلی، حسن ابن یوسف (1412)، تذکره الفقهاء، جلد سیزدهم، چاپ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت.
  • حلی، نجم الدین جعفر (1408)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان.
  • طوسی، ابن حمزه (1408)، الوسیله الی نیل الفضیله، چاپ اول، قم: مکتب آیت الله مرعشی نجفی.
  • عاملی، زین الدین بن علی (1409)، حاشیه شرایع الاسلام، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  • عاملی، زین الدین بن علی (1413)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد سوم، چاپ اول، قم: مؤسسه معارف اسلامیه.
  • کرکی، علی ابن الحسین (1409)، رسائل، جلد اول، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • مصطفوی، سید محمدکاظم (1423)، فقه المعاملات، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • نجفی، محمد حسن (1416)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد بیست و پنجم، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  انگلیسی

  • Avraham, Ronen (2014), “Third-Party Litigation Funding - A Signaling Model”, DePaul Law Review, Vol. 63 (2).
  • Beisner, John, Miller Jessica & Rubin, Gary (2009), “Selling Lawsuits, Buying Trouble, Third-Party Litigation Funding in the United States”, S Chamber Institute of Legal Reforms Work paper, No. 009.
  • Burch, Elizabeth (2016), “Financing Issue Classes: Benefits and Barriers to Third-Party Funding”, New York University Journal of Law and Business, Vol. 12 (3).
  • Chen, Wenjing (2019), “An Economy Analysis of Third-Party Litigation Funding” U.S –China Law Review, Vol. 16.
  • Clickman, David (2016), “Embracing Third Party Litigation Finance”, Florida State Law Journal, Vol. 43.
  • Cord, Stephen (2017), “Getting Trust Fund Lawyers under Control: Using Third-Party Litigation Financing and the Litigation Budget to Maximize Litigation Trust Funds”, Business & Bankruptcy Law Journal, Vol, 4:2.
  • Cummings, Daniel (2017), “Third-Party Litigation Financing: Legal and Ethical Issues & Proposals for Mandatory Disclosure”, Nebraska Lawyer, 20 (5).
  • De Mot, Jef, Faure, Michael (2016), “Third Party Financing and Litigation Expenditures”, Journal of Law & Business, Vol 13.
  • Faure Michael & Mot Jef (2012), “Comparing Third-Party Financing of Litigation and Legal Expenses Insurance”, Journal of Law, Economics & Policy, Vol. 8 (3).
  • Garner, Bryan (2009), Black‘s Law Dictionary, Thomson Reuters, First Edition.
  • Harrington, Stroble (2020), “Champerty, Usury and Third Party Funding Litigation”, the Brief Law Journal, Vol. 49.
  • Hylton, Keith (2011), “Economics of Third Party Financed Litigation”, Journal of Law, Economics & Policy, 8:3.
  • Hylton, Keith (2014), “Toward a Regulatory Framework for Third-Party Funding of Litigation”, DePaul Law Review, Vol. 63, No.2.
  • Lyon, Jason (2010), “Revolution in Progress: Third-Party Funding of American Litigation”, UCLA Law Journal, Vol 58.
  • Lysaught, Geoffrey, Hazelgrove, Scott (2012), “Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System”, Journal of Law, Economics & Policy, Vol. 8, No. 3.
  • Morpurgo, Marco (2011), “a Comparative Legal and Economic Approach To Third-Party Litigation Funding”, CardozoInternational & Comparative Law Review, Vol. 19.
  • Petrus, Jonathan (2009), “Legal and Ethical Issues Regarding Third Party Litigation Funding”, Los Angeles Lawyer, Vol. 32.
  • Popp, Austin (2019), “Federal Regulation of Third-Party Litigation Finance”, Vanderbilt Law Review, Vol. 72: 2.
  • Richey, Joshua (2013), Tilted Scales of Justice - The Consequences of Third-Party Financing of American Litigation, Emory Law Journal, Vol. 63 (2).
  • Schacknow, Jeffrey (2017), “Applying the Common Interest Doctrine to Third Party Litigation funding”, Emory Law Journal, Vol. 66.
  • Shamir, Julia (2016), “Saving Third-Party Litigation Financing”, Northwestern Interdisciplinary Law Review, Vol. IX.
  • Shannon, Jeffrey (2014), “Applying the Common Interest Doctrine to third Party Litigation Funding”, Emory Law Journal, Vol, 66.
  • Shannon, Victoria (2014), “Third-Party Litigation Funding and the Dodd-Frank Act, 16 Transactions”, The Tennessee Journal of Business Law, Vol. 16 (1).
  • Shannon, Victoria (2015), “Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation”, Cardozo Law Review, Vol. 36 (6).
  • Shepherd, Joanna (2012), “Ideal versus Reality in Third-Party Litigation Financing”, Journal of Law, Economics & Policy, Vol. 8 (3).
  • Stroble, Joseph & Welikson, Laura (2020), “Third-Party Litigation Funding: A Review of Recent Industry Developments”, Defense Counsel Journal, Vol. 87 (1).
  • Veljanovski, Cento (2012), “Third Party Litigation Funding in Europe”, Journal of Law, Economics & Policy, 8.
  • Wendel, Bradley (2017), “Are There Ethical Pitfalls in the Use of Third-Party Litigation Financing”, ADVOCATE, Vol. 80.