برگزاری جلسه هیئت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1401

جلسه هیئت تحریریه مجله حقوقی دادگستری روز چهارشنبه 8 تیرماه با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محمدحسن صادقی مقدم، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر خیراله پروین، دکتر حسن ره پیک، دکتر ولی رستمی، دکتر محمدجواد جاوید و دکتر سید فضل اله موسوی و همچنین ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضاییه جناب آقای دکتر هادی برگزار شد.

گفتنی است این فصلنامه به صاحب امتیازی قوه قضاییه از با سابقه ترین مجلات علمی کشور است و در ارزیابی سال گذشته موفق به کسب رتبه علمی «ب» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

تاکنون 116 شماره از این فصلنامه در موضوعات مرتبط حقوقی و قضایی به انتشار رسیده است.