نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
فائزه آخوندی حقوق خصوصی قاضی دادگستری
علیرضا آذربایجانی آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی استادیار بازنشستۀ گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، تهران، ایران
رویا آسیایی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، تهران، ایران
مهدی آقائی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین آقابابایی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
ابوالفضل آقاخانی حقوق خصوصی، حقوق داوری، حقوق شهرسازی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
کامران آقایی حقوق خصوصی، فلسفه حقوق وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
مسلم آقایی طوق تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق اساسی، حقوق عمومی، فلسفه حقوق کانون وکلای مرکز
وحید آگاه حقوق اداری، حقوق ارتباطات، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرسول آهنگران فقه و حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران پردیس فارابی
بتول آهنی حقوق بین الملل استادیار پردیس البرز دانشگاه تهران
حسین آیینه نگینی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
مهرزاد ابدالی حقوق خصوصی، حقوق مسئولیت مدنی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سیدنصراله ابراهیمی حقوق انرژی، حقوق بین الملل خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
شهرام ابراهیمی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مریم ابراهیمی حقوق خصوصی، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
نجات اله ابراهیمیان حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، تهران، ایران
محمد امین ابریشمی راد حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
حمید ابهری آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
مهرنوش ابوذری حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان استادیار گروه حقوق جزا وجرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد ابوعطا حقوق تجارت، حقوق حمل و نقل، حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
حمیدرضا اثیمی حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران
سیدرضا احسان پور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران
ابوالفضل احمدزاده حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
رسول احمدزاده حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدمهدی احمدی موسوی پیشگیری از جرم، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
محمدرضا ادریسیان حقوق خصوصی، رویه قضایی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدیار ارشدی حقوق محیط زیست مربی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
کوروش استوارسنگری حقوق اداری، حقوق عمومی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، شیراز،‌ ایران
حمید اسدی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
لیلاسادات اسدی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
احمد اسدیان حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیدمحمد اسدی نژاد حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
رضا اسلامی حقوق بشر، حقوق بین الملل عمومی، حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی اشراقی آرانی حقوق حمل و نقل، حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجتبی اصغریان حقوق انرژی، حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
فیروز اصلانی حقوق عمومی گروه حقوق عمومی در دانشگاه تهران
امیر اعتمادی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
حسین اعظمی چهاربرج آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری اختصاصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
فاطمه افشاری حقوق عمومی عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
حمید افکار حقوق خصوصی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد -قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
کیوان اقبالی حقوق بشر، حقوق بین الملل گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران یران
مینا اکبری حقوق اداری، حقوق عمومی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
روح اله اکرمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم،ایران
مصطفی السان آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی، حقوق فناوری اطلاعات دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
محمدمهدی الشریف حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
فرهاد الله وردی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدرضا الهی منش حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و قاضی دیوان عالی کشور
محمد امامی حقوق اداری، حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شیراز
جلیل امیدی تاریخ حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی استاد گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
عیسی امینی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)
منصور امینی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
محمد امینی زاده حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعظم انصاری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
باقر انصاری حقوق ارتباطات، حقوق بشر، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری دانشیار گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
علی انصاری حقوق خصوصی، حقوق قراردادها دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
محمدعلی انصاری پور
علی اکبر ایزدی فرد فقه و حقوق اسلامی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
اکبر ایمان پور حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
عرفان باباخانی حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر
محمدعلی بابایی آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی
آرش بادکوبه هزاوه حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقو و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسن بادینی حقوق خصوصی، حقوق کار و تأمین اجتماعی، حقوق مسئولیت مدنی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
محمد بارانی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
علیرضا باریک لو حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
پرویز باقری حقوق خصوصی هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ایلام
عباس باقری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
یوسف باقری حامد حقوق بین الملل قاضی دادگستری و استاد یار، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران.
مهدی بالوی حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجتبی بانشی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد باهو حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اقتصادی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
مصطفی بختیاروند حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
یوسف براری چناری حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد برزگر خسروی حقوق عمومی استادیار پژوهشگاه نیرو
محسن برهانی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی، حقوق کیفری عمومی، فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
تهمورث بشیریه حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ماشاءاله بناء نیاسری حقوق تجارت بین الملل استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
مجید بنایی اسکویی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا بهادری جهرمی حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری دانش آموخته دکتری حقوق دانشگاه تهران - مشاوره حقوقی در حقوق مالکیت فکری و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق مالکیت فکری
علی بهادری جهرمی حقوق عمومی پژوهشگر و مدرس دانشگاه
محمد بهادری جهرمی حقوق عمومی مدیر کل تحقیقات و پژوهش ریاست جمهوری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
رسول بهرامپوری حقوق خصوصی دکتری دانشگاه تهران
حمید بهره مند حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق کیفری عمومی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
محمدعلی بهمئی حقوق تجارت بین الملل استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
مهناز بیات کمیتکی حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
سعید بیگدلی حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان
عطاءالله بیگدلی حقوق خصوصی دکتر حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد بیگی حبیب آبادی حقوق تجارت، حقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق تهران ایران دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پاسبان حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق شرکت های تجاری دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
بتول پاکزاد حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق فناوری اطلاعات استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مصطفی پاک نیت حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه
آرین پتفت حقوق پزشکی و سلامت عضو هیات علمی گروه حقوق فناوری های زیست پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیرمحمد پرهام‌فر حقوق جزا و جرم شناسی ستاد قاچاق کالا و ارز
خیرالله پروین حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهاد پروین حقوق بین الملل خصوصی، حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا پروین حقوق مالکیت فکری استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی و کشاورزی ایران
حسن پوربافرانی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق کیفری عمومی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سیده زهرا پوررشید حقوق خصوصی، حقوق داوری، حقوق شرکت های تجاری، حقوق مسئولیت مدنی استادیار گروه حقوق دانشگاه محقق اردبیلی
رامین پورسعید حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور واحد کرج
سیدبهزاد پورسید حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
جواد پورکریمی مدیریت قضایی استادیار گروه مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
منصور پورنوری حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدحسن پیرزاده قاضی دیوان عدالت اداری
رحیم پیلوار آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی، حقوق شهرسازی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
دکتر صادق تبریزی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران ، ایران
عباس تدین آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
بهرام تقی پور حقوق تجارت بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
علیرضا تقی پور حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
احمد تقی زاده حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
تورج تقی زاده حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
علی تقی زاده حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدقاسم تنگستانی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباس توازنی زاده حقوق عمومی سرپرست اداره کل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی
عبدالعلی توجهی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد
احمدرضا توحیدی حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران دبیر کمیته رساله های تحقیقات پودمانی قضات کشور
توران توسلی زاده حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
منوچهر توسلی نائینی حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
محمدهادی توکل پور حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
محمدمهدی توکلی حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
لیلا ثمنی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا پژوهشکده زنان
مجتبی جانی پور اسکلکی آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی دانشیار گروه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان
محمدجواد جاوید حقوق عمومی، فلسفه حقوق استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
امین جعفری حقوق کیفری اقتصادی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
فریدون جعفری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فیض الله جعفری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی جعفری حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
حسن جعفری تبار حقوق خصوصی، رویه قضایی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
شهاب جعفری ندوشن حقوق خصوصی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد جلالی حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
جعفر جمالی حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) استادیار، گروه حقوق واحد علوم الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی
فرخ جواندل جانانلو حقوق انرژی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
بهروز جوانمرد حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدهادی جواهرکلام حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
سعید جوهر آیین دادرسی تجاری، حقوق تجارت، حقوق خصوصی رئیس شعبه 5 حقوقی دادگستری شهرستان سیرجان
مهدی جوهری حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
هانی حاجیان حقوق خصوصی قاضی/دادگستری
حسن حاجی تبار فیروزجائی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران
احمد حاجی ده آبادی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی، سیاست جنایی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
محمدعلی حاجی ده آبادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
بیژن حاجی عزیزی حقوق خصوصی، حقوق مدنی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا
توکل حبیب زاده دانشگاه امام صادق (ع)
طاهر حبیب زاده حقوق فناوری اطلاعات استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
محمدجعفر حبیب زاده حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سیداحمد حبیب نژاد حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
همایون حبیبی حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
بهنام حبیبی درگاه آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا حدادزاده دانشگاه تربیت مدرس
مهدی حسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه قم
محمد حسنوند حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / دبیر انجمن علمی حقوق اداری ایران
جواد حسین زاده حقوق خصوصی، حقوق قراردادها دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ
سیدحامدحسین حسینی فقه و حقوق اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
سیدحمید حسینی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدمحمد حسینی حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
سیدحسن حسینی مقدم حقوق خصوصی، حقوق داوری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
سعید حقانی حقوق بین الملل خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمود حکمت نیا حقوق خصوصی استاد گروه فقه و حقوق، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران
علی عباس حیاتی آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
الهام حیدری آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
سیروس حیدری آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی استادیار بخش حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز
علی مراد حیدری حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
قاسم خادم رضوی حقوق بین الملل خصوصی، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مهدی خاقانی اصفهانی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی، سازمان سمت
احد خاکپور حقوق خصوصی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
حسین خالق پرست مدرس دانشگاه، قاضی دادگستری، تهران، ایران.
ابوالفتح خالقی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
علی خالقی آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
سکینه خانعلی پور واجارگاه پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
عبدالله خدابخشی آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، حقوق خصوصی، حقوق داوری، حقوق قراردادها، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...)، حقوق مدنی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالقاسم خدادی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد
قدرت الله خسروشاهی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
حسن خسروی حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق عمومی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور
رضا خشنودی حقوق خصوصی معاون قضایی دادستان کل کشور و مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
عارف خلیلی پاجی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی مدرس دانشگاه
یاسمن خواجه نوری حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدعلی خورسندیان حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز
کیوان دادرس
سیدمهدی دادمرزی حقوق خصوصی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
مهراب داراب پور حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی استادگروه حقوق تجازت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
شهرداد دارابی حقوق جزا و جرم شناسی استادیارگروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد واحد قم
محمد هادی دارایی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
عباسعلی دارویی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
حمیدرضا دانش ناری جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم داودی دهاقانی پیشگیری از جرم استادیار مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین
داور درخشان حقوق عمومی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل درویشوند حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
یوسف درویشی هویدا آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی، حقوق داوری قاضی دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه( استادیار )
حمید دلیر آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، رویه قضایی قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
عباس ذاقلی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدهادی ذاکرحسین حقوق کیفری بین المللی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عاطفه ذبیحی حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدمحمدهادی راجی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
محمدعلی رجب حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
عبداله رجبی حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
قدرت الله رحمانی حقوق عمومی استادیارگروه حقوق عمومی وبین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
حامد رحمانیان حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه
علی رحمتی حقوق جزا و جرم شناسی دانش آموختۀ دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
منصور رحمدل آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
حبیب اله رحیمی حقوق خصوصی، حقوق مسئولیت مدنی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر رحیمی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
ایمان رحیمی پور حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه یزد
اسمعیل رحیمی نژاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه دانشکده حقوق دانشگاه تبریز
سینا رستمی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
هادی رستمی آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
ولی رستمی حقوق اداری، حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
عباداله رستمی چلکاسری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
امید رستمی غازانی آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)
جعفر رشادتی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
مهدی رشوند بوکانی حقوق حمل و نقل، حقوق خصوصی، حقوق رقابت گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی- تهران- ایران
مهناز رشیدی حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
امیرحسین رضایی نژاد حقوق تجارت، حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
سودابه رضوانی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق پزشکی و سلامت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی
احمد رفیعی حقوق اداری، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی قاضی دادگستری و استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
محمدرضا رفیعی حقوق عمومی قاضی دادگستری- دیوان عدالت اداری
حبیب رمضانی آکردی حقوق تجارت، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
محمدحسین رمضانی قوام آبادی حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
قاسم رنجبران جوبه حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
نوید رهبر استادیار دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق
ابراهیم رهبری حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود روح الامینی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطاءاله رودگرکوهپر قاضی دادگستری
مهرانگیز روستائی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه ملایر
زینب ریاضت حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
ابراهیم زارع حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه
عبدالوحید زاهدی حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
ستار زرکلام حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شاهد
جمشید زرگری حقوق ثبت وکیل دادگستری
امین‌اله زمانی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،‌ تهران، ایران
سیدقاسم زمانی حقوق بشر، حقوق بین الملل استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
افسانه زمانی جباری حقوق جزا و جرم شناسی دادیار اظهار نظر و جانشین معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شیراز
محمدرضا زندی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا زهروی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، سیاست جنایی، فقه و حقوق اسلامی، کیفرشناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
امیرحمزه زینالی حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدمحمدمهدی ساداتی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
عادل ساریخانی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمدمهدی ساقیان آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهرا ساکیانی حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید سربازیان اسفندآباد حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
سیدناصر سلطانی تاریخ حقوق، حقوق اساسی، حقوق عمومی، فلسفه حقوق استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد سلطانی حقوق تجارت، حقوق حمل و نقل، حقوق خصوصی، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
حسن سلطانی مفرد حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دوره های آموزشی و کارگاهی کارآموزی قضایی
ناصر سلمانی ایزدی فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی سمائی صحنه سرائی حقوق جزا و جرم شناسی دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سام سوادکوهی فر حقوق خصوصی قاضی دادگستری و استادیار دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران جنوب
سعید سیاه بیدی کرمانشاهی حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، مدرس دانشگاه
سیدمهدی سیدزاده ثانی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق کیفری عمومی، فلسفه حقوق استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
غلامعلی سیفی زیناب حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شادمان فر حقوق جزا و جرم شناسی استاداستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
شهید شاطری پور اصفهانی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده قوه قضائیه
میرشهبیز شافع حقوق انرژی، حقوق بین الملل، حقوق سازمان های بین المللی استادیار گروه حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران معاون پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
باقر شاملو حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمان شاه بیگی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، فلسفه حقوق، کیفرشناسی پژوهشگر و مدرس دانشگاه
سیدحمید شاهچراغ آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی حقوق خصوصی عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه
اسماعیل شایگان آیین دادرسی مدنی دانشجو
صادق شریعتی نسب حقوق خصوصی دانشگاه تهران
محسن شریفی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
روشنعلی شکاری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
فریده شکری حقوق تجارت بین الملل، حقوق خانواده، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
رضا شکوهی زاده آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی، حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...) استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عرفان شمس حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار دانشگاه تهران
مهدی شهابی حقوق خصوصی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
آرامش شهبازی حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
نفیسه شوشی نسب حقوق خصوصی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
عادل شیبانی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم
عباس شیخ الاسلامی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
مریم شیخی حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
بابک شید حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
عبدالحسین شیروی خوزانی حقوق انرژی، حقوق خانواده، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس فارابی
طیبه صاحب حقوق تجارت، حقوق مالکیت فکری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر صادق پور حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد
جعفر صادق منش حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و مدیرکل آموزش و پژ,هش و قاضی سابق سازمان قضایی ن .م
مجید صادق نژاد نائینی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اقتصادی استادیار گروه حقوق. دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
آزاده صادقی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران
حسین صادقی حقوق حمل و نقل، حقوق خصوصی، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق مالکیت فکری استادیار دانشگاه تهران
محمد صادقی حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه - مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه
محمدهادی صادقی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
ولی اله صادقی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی مدرس دانشگاه
محمدحسن صادقی مقدم حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
مهدی صبوری پور حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علی صحراییان
حامد صفائی آتشگاه پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
سیدحسین صفایی حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سجاد صفری حقوق خانواده قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محسن صفری حقوق خصوصی، حقوق مسئولیت مدنی دانشگاه تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ناهید صفری آیین دادرسی مدنی عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه-
سعید صفیان حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم
سروش صفی زاده حقوق ثبت حقوق خصوصی/دانشکده حقوق دانشگاه تهران(پردیس فارابی)/قم/ایران
محمد صقری حقوق تجارت، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
افروز صمدی حقوق حمل و نقل، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
حبیب طالب احمدی حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز
محمدامین طاهری نسب حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نسرین طباطبایی حصاری حقوق ثبت، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی , و اسلامی دانشگاه تهران
مرتضی طبیبی جبلی فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان
حسن طغرانگار حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان
جواد طهماسبی آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی قاضی دادگستری و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی طهماسبی آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق مدنی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
عباس طوسی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم عابدی فیروزجائی حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
مرتضی عارفی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی عاشوری حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق شرکت های تجاری، حقوق مسئولیت مدنی استادیار گروه حقوق،‌ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی،‌ دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
علیرضا عالی پناه حقوق تجارت، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حسن عالی پور حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق کیفری عمومی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پرویز عامری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
زهرا عامری حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
مریم عباچی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی، کیفرشناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی
بیژن عباسی حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عاطفه عباسی کلیمانی آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان استادیار گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)
افشین عبداللهی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محسن عبداللهی حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
محمدامین عبدی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
اصغر عربیان حقوق خصوصی، فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه حقوق خصوصی، رییس دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران
ستار عزیزی حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق کیفری بین المللی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
علی عزیزی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
مجید عزیزیانی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
شادی عظیم زاده جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا علومی یزدی حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین علی زاده حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، رویه قضایی حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران. قاضی دادگستری
سلمان عمرانی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)
محسن عینی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی، حقوق کیفری عمومی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
ماهرو غدیری حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق خانواده استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
ایمان غریب
بهنام غفاری فارسانی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
جمشید غلاملو جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسین غلامی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی، کیفرشناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمدمهدی غمامی حقوق عمومی استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
مجید غمامی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم غنی زاده بافقی حقوق خانواده، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
نریمان فاخری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه پیام نور واحد کرج
بدیع فتحی آیین دادرسی مدنی استادیار،گروه حقوق خصوصی و اقتصادی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی فتحی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
رضا فرج اللهی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد فرجیها پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی فرحبخش حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا جرم شناسی دانشگاه شاهد
علی اکبر فرحزادی فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
علیرضا فصیحی زاده حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
محمدهادی فضلعلی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
فرهنگ فقیه لاریجانی حقوق اداری، حقوق شهرسازی، حقوق عمومی، فلسفه حقوق استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
علی محمد فلاح زاده حقوق عمومی عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق
ابوالقاسم فلاحی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناس اداره حقوقی دانشگاه علوم قضایی
عزیزالله فهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
غلام نبی فیضی چکاب حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحسن قائم فرد آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سیدمرتضی قاسم زاده حقوق خانواده، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
راضیه قاسمی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوف دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
علی قاسمی حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مجتبی قاسمی تحلیل اقتصادی حقوق استادیار گروه حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
وحید قاسمی عهد حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسن قاسمی مقدم حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد،‌ ایران
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
رشید قدیری بهرام آبادی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
محمدباقر قربانوند حقوق خصوصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
احد قلی زاده منقوطای حقوق خصوصی دانشیار/ دانشگاه اصفهان
سعید قماشی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کاشان
فاطمه قناد حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق فناوری اطلاعات دانشیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
مجید قورچی بیگی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اقتصادی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل قوی البنیه حقوق خصوصی دانشگاه عدالت، تهران، ایران
مهدی کارچانی حقوق تجارت بین الملل، حقوق مالکیت فکری مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه
ثنا کاظم‌پور حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید جعفر کاظم پور حقوق خصوصی
سیدعلی کاظمی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدمهدی کاظمی حقوق خانواده قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خانواده دانشگاه شهیدبهشتی.
مهدی کاظمی جویباری حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
هادی کرامتی معز حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان استادیار مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.
روح الدین کردعلیوند جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق کیفری اقتصادی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حامد کرمی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
سحر کریمی حقوق خصوصی حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران
غلامحسن کوشکی آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
کاظم کوهی اصفهانی حقوق جزا و جرم شناسی مدیر گروه پژوهش‌های اسنادی پژوهشکده شورای نگهبان- مدرس دانشگاه
علی اکبر گرجی حقوق اساسی، حقوق عمومی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
حسین گلدوزیان حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
حسن لجم اورک حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق
همایون مافی حقوق خصوصی، حقوق داوری استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمود مالمیر حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدعلی متانی حقوق عمومی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد متین پارسا حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل محبی تحلیل اقتصادی حقوق معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین و مدرس دانشگاه
حسن محسنی آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم سادات محقق داماد حقوق خانواده، حقوق خصوصی، فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) - واحد خواهران
عباس محمدخانی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام
علیرضا محمدزاده وادقانی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
حسین محمد کوره پز حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگرِ پژوهشگاه قوه قضاییه
غلامرضا محمدنسل حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
حمید محمدی حقوق خصوصی قاضی دادگستری استان البرز ،مدرس مرکزآموزش قوه قضاییه و مدرس دانشگاه
شهرام محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان
محمدرضا محمدی حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
اصغر محمودی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور
سیدهادی محمودی حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نصیبه محمودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
فیروز محمودی جانکی جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
محسن مرادی اوجقاز حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
مهدی مرادی برلیان حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
عبدالحمید مرتضوی آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق داوری، حقوق مدنی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
حمید مسجدسرائی فقه و حقوق اسلامی دانشیار حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
علیرضا مسعودی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)
زهرا مشایخی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
علی مشهدی حقوق عمومی، حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
فهیم مصطفی زاده حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه عدالت
امیرمسعود مظاهری آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
معصومه مظاهری حقوق خانواده، فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مطهری
رسول مظاهری کوهانستانی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
شهلا معظمی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدعلی معیّرمحمدی حقوق خانواده، فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه عدالت
محمدمهدی مقدادی حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم
محمدباقر مقدسی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه بجنورد
رضا مقصودی پاشاکی حقوق بین الملل خصوصی، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
محمد امین ملکی فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضائی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران
مصطفی منصوریان حقوق عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
علی اصغر مهابادی حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
علی مهاجری آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدکاظم مهتاب پور حقوق مدنی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی/ دانشگاه شهید بهشتی
داور مهدوی حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری
محمود مهدوی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
اعظم مهدوی پور آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اقتصادی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی
مهدی مهدوی زاهد حقوق اساسی، حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سهیل مهرآمیز حقوق خصوصی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
حسنعلی موذن زادگان آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
روح الله موذنی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
سیدعباس موسوی حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه حقوق اداری، حقوق عمومی کمیسیون ملی یونسکو - ایران
سیّددرید موسوی مجاب حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی، فقه و حقوق اسلامی، کیفرشناسی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابراهیم موسی زاده حقوق اداری، حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران
مژگان موفقی حقوق خصوصی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
آیت مولائی حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
محمد مولودی آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا
رقیه سادات مومن حقوق خانواده، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع)
محمدحسین مومن حقوق عمومی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدحسن میرحسینی حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
عزت السادات میرخانی فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمود میرخلیلی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی انشگاه تهران
اکبر میرزانژاد جویباری حقوق خصوصی، حقوق قراردادها استادیار حقوق خصوصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
اقبال علی میرزایی آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مدنی، فلسفه حقوق استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه کردستان
سیدمنصور میرسعیدی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس میرشکاری حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق مسئولیت مدنی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدهادی میرشمسی حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبائی
سید علیرضا میرکمالی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بهشتی
سپیده میرمجیدی جامعه شناسی حقوق، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی، سیاست جنایی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
حسین ناظریان حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
مرتضی نجابت خواه حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
علی نجف زاده حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
علی حسین نجفی ابرند آبادی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، سیاست جنایی، کیفرشناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی نصیری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
محمدرضا نظری نژاد حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان
ابوالقاسم نقیبی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهیدمطهری
پیمان نمامیان حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،‌ تهران، ایران
رحیم نوبهار حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری عمومی، سیاست جنایی، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه حقوق دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
سیدیونس نورانی مقدم حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمد نوروزی حقوق تجارت دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی،‌ تهران، ایران
امیرحسن نیازپور حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عباس نیازی حقوق خصوصی قاضی دادگستری تهران، مدرس دانشگاه
کمال نیک فرجام حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
امین نیکومنظری حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری
حامد نیکونهاد حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
سیدسعید هاشمی حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق خصوصی، حقوق قراردادها پژوهشگر /پژوهشگاه قوه قضاییه
مجتبی همتی حقوق اداری، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
سیدمجتبی واعظی حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
اکبر وروایی آیین دادرسی کیفری، پیشگیری از جرم، جرم شناسی، حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
رضا وصالی محمود حقوق خصوصی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدحسین وکیلی مقدم حقوق خصوصی، حقوق رقابت، حقوق قراردادها دانشگاه حضرت معصومه
محمدرضا ویژه حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسداله یاوری حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق عمومی استادیار گروه حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا یزدانیان حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمدرضا یزدانیان حقوق جزا و جرم شناسی قاضی .قوه قضاییه
محمد یکرنگی حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اختصاصی، حقوق کیفری عمومی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهنام یوسفیان شوره دلی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد دامغان)، دامغان، ایران