مجله حقوقی دادگستری به عنوان قدیمی­ ترین نشریه تخصصی کشور در حوزه دانش حقوق، همواره در پی آن بوده است که مرجع مناسبی برای طرح دیدگاه ­های اندیشمندان حقوقی و دست­ اندرکاران قضایی در حوزه ­های مختلف علم حقوق باشد. تأکید بر کاربردی بودن، روزآمدی، کمک به دستگاه قضایی در افزایش توانمندی علمی دست­ اندرکاران قضایی و قضات و استفاده از ظرفیت ­های علمی موجود در عرصه­ های حقوقی و قضایی، اعم از دانشگاهی و اجرایی، از اهداف و کارکردهایی است که همواره مورد توجه دست­ اندرکاران مجله حقوقی دادگستری قرار داشته است. لذا به طور کلی اهداف این نشریه شامل موارد ذیل می شود:

۱. ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحب نظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان در‌ نظام حقوقی کشور؛

۲. معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌ فی مابین جامعه حقوقی کشور؛

۳. ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران حقوقی و همچنین تعامل بین قضات و حقوقدانان کشور‌‌؛

۴. طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید و تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش حقوق‌؛

۵. توسعه روحیه‌ و انگیزه‌ پژوهش در جامعه حقوقی و قضایی کشور.

۶. کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌؛

۷. کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ حقوقی و قضایی کشور.