برگزاری دومین جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1399

 

دومین جلسه تحریریه مجله حقوقی دادگستری روز پنجشنبه 10 مهرماه در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور سردبیر، مدیر اجرایی، اعضای محترم هیئت تحریریه و همچنین معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه برگزار گردید، در این جلسه 30 مقاله پذیرفته شده علمی مورد بررسی قرار گرفتند که پس از تایید نهایی توسط اعضا در قسمت آماده انتشار بر روی سایت نمایه شدند.

 

Caption