دومین جلسه تحریریه مجله حقوقی دادگستری روز پنجشنبه 10 مهرماه در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور سردبیر، مدیر اجرایی، اعضای محترم هیئت تحریریه و همچنین معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه برگزار گردید، در این جلسه 30 مقاله پذیرفته شده علمی مورد بررسی قرار گرفتند که پس از تایید نهایی توسط اعضا در قسمت آماده انتشار بر روی سایت نمایه شدند.

 

Caption