واژه نامه اختصاصی

آ

  • آنگاه / آن گاه شکل صحیح املایی: آنگاه

ب

  • بزرگ‌تر / بزرگتر شکل صحیح املایی: بزرگ‌تر

پ

  • پیش‌تر / پیشتر شکل صحیح املایی: پیش‌تر

ص

  • صلاحیت‌دار / صلاحیتدار شکل صحیح املایی: صلاحیت‌دار

ع

  • علی‌رغم / علیرغم شکل صحیح املایی: علی‌رغم

ف

  • فرآیند / فرایند شکل صحیح املایی: فرآیند

ق

  • قانون‌گذار / قانونگذار شکل صحیح املایی: قانون‌گذار

ل

  • لازم‌الاجرا / لازم الاجرا شکل صحیح املایی: لازم‌الاجرا