نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 است که در آن با عبور از نظریۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجۀ تأثیر شده است. از طرفی در مادۀ 528 همین قانون در بحث تصادفات به‌صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می‌رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می‌گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام‌یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجۀ تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقۀ فقهی موضوع، نمی‌توان از اطلاق مادۀ 528 چشم‌پوشی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Distribution of Civil Liability According to The Degree of Impact in Traffic Accidents Based on Articles 526 & 528 of The Islamic Penal Code

نویسندگان [English]

 • Alireza Omidian 1
 • Hassan Vahdati shobeiri 2
 • Mohammad ali Saeidi 3

1 Judge, private law doctoral student, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Noticing that the traditional view of responsibility for compensation in traffic accidents has not met the current needs of society, the legislator in 2014 by approving the Islamic Penal Code and placing the rule of citation as the basis of legislation, made provisions in line with the implementation of justice and in accordance with the global legal systems. One of the rules ratified in this law is article 526 in which the decree of liability distribution in terms of impact degree has been issued by passing the general opinion of jurists and article 332 of civil law in cases of equality of accessory and perpetrator. On the other hand, in Article 528 of the same law, in the discussion of accidents, it is decided to divide the responsibility equally, ignoring the degree of impact. It seems that there is a partial relationship between these two and the meeting point is the assumption of attendance of the accessory and perpetrator of the accident at the same time, which is included in both articles. The question that comes to mind is which of these two is dominant? This study with a descriptive-analytical library method concluded that if there is equality of accessory and perpetrator in accidents, article 526 is dominant and liability distribution should be issued between them in terms of impact degree. But the application of article 528 cannot be ignored in other ratios according to the juridical tradition of the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cause & Control Unity
 • Traffic Accidents
 • Distribution of Responsibilities
 • Degree of Impact
 • فارسی

  • آقایی نیا، حسین (1397)، جرایم علیه اشخاص، چاپ هفدهم، تهران: نشر میزان.
  • آقائی، مهدی و نسرین مهرا (1399)، «تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیب شناسی آنها»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 112.
  • امامی، سیدحسن (1392)، حقوق مدنی، قم: نشر چاپ اسلامیه.
  • بابائی، ایرج (1398)، حقوق مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
  • برهانی، محسن و آرش بادکوبه هزواره (1400)، «جایگاه نظر کارشناسی در احراز رابطه سببیت»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 85، شمارۀ 113.
  • بهرامی احمدی، حمید (1391)، ضمان قهری مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه امام صادق.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1379)، مجموعه محشای قانون مدنی، چاپ اول، تهران: نشر گنج دانش.
  • حکمت نیا، محمود (1386)، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چاپ اول، قم: نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
  • شاکری، سیدحسین (1394)، مجموعه آراء وحدت‌رویه دیوان عالی کشور، تهران: نشر مجد.
  • شهیدی، مهدی (1400)، حقوق مدنی: تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، چاپ نهم، تهران: نشر مجد.
  • صادقی، محمدهادی و محمد میرزائی (1398)، «ماهیت رابطه استناد و معیار آن»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دورۀ 11، شمارۀ 21.
  • صانعی، یوسف (1385)، استفتائات قضایی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • صفائی، سیدحسین، حسن بادینی، بختیار عباسلو و سعیده صالحی (1397)، «معیار تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و تحول آن در حقوق ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دورۀ 24، شمارۀ 84.
  • صفایی، سیدحسین و حبیب الله رحیمی (1397)، مسئولیت مدنی تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر شهر دانش.
  • قاسم زاده، سیدمرتضی (1378)، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
  • کاتوزیان، ناصر (1379)، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر یلدا.
  • گلدوزیان، ایرج (1393)، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • میرمحمد صادقی، حسین (1392)، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوازدهم، تهران: نشر میزان.

  عربی

  • جبعی عاملی، زین الدین (1410ق)، الروضه البهیه، تهران: نشر دار الکتب الاسلامیه.
  • حائری طباطبائی، سید علی (1419ق)، ریاض المسائل، چاپ اول، قم: نشر مؤسسه نشر الاسلامی.
  • حلی، ابوالقاسم نجم الدین (بی تا)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت: نشر دار الاضراء.
  • حلی، حسن بن یوسف (1387ق)، تذکره الفقهاء، چاپ اول، قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان.
  • خوئی، سیدابوالقاسم (1410ق)، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، قم: نشر مدینه العلم.
  • طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم (1409ق)، عروةالوثقی، چاپ دوم، بیروت: نشر مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
  • طوسی، محمد بن حسن (1387)، المبسوط، چاپ سوم، تهران: نشر المکتبه المرتضویه.
  • کرکی، علی بن الحسین (1414ق)، جامع المقاصد، چاپ دوم، قم: نشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1385)، الفتاوی الجدیده، چاپ دوم، قم: نشر مدرسه الامام علی بن ابی طالب.
  • موسوی خمینی، سیدروح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، چاپ دوم، تهران: نشر مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  • نجفی، محمدحسن (1374ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ چهارم، تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.