توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 است که در آن با عبور از نظریۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجۀ تأثیر شده است. از طرفی در مادۀ 528 همین قانون در بحث تصادفات به‌صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می‌رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می‌گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام‌یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجۀ تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقۀ فقهی موضوع، نمی‌توان از اطلاق مادۀ 528 چشم‌پوشی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Alireza Omidian 1
  • Hassan Vahdati shobeiri 2
  • Mohammad ali Saeidi 3
1 Judge, private law doctoral student, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract

According to traditional look to compensation liability in driving accidents, responding is not the current need of a society. In 2014, a legislator ratified rules to enforce the justice and to be consistent with legal system of the world by ratifying the Islamic penal code and considering the citation rule as legislating basis. One of the rules ratified in this law is article 526 in which the decree of liability distribution in terms of impact degree has been issued by passing the known opinion of jurists and article 332 of civil law in cases of equality of accessory and perpetrator. On the one hand, in article 528 of this law in issue of accidents and disregarding the impact degree , it is judged that the liability is divided equally. It seems that there is the relation of generality and peculiarity in some respect between these two articles of four ratios and the equality which is the equality of accessory and perpetrator in accidents is included in two articles. The question that comes to mind is which of them is dominant ? this study with descriptive- analytic and library methods concluded that if there is equality of accessory and perpetrator in accidents, article 526 is dominant and liability distribution should be issued between them in terms of impact degree. But application of article 528 cannot be ignored in other ratios according to juridical tradition of the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cause and control community
  • traffic accidents
  • distribution of responsibilities
  • Degree of impact