سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث این‌گونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمه‌گر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکم‌فرماست می‌تواند پاسخ‌گوی جبران خسارت حوادث ناشی از این‌گونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compensation of Damages Resulted From Driverless Cars in Iran Legal System with a Look at the Relevant American Legal Doctrines

نویسندگان [English]

  • Shirzad Heidari Shabaz 1
  • Mohsen Mohebi 2
  • Gholamali Seifi Zeinab, 3
1 PhD student in private law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit. Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public and International Law, School of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit. Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, School of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Driverless cars have made the jump from fantasy to the physical realm and their use is increasing. In their most advanced form, a driving system is replaced with a human driver which takes controle of the vehicle when driving. Regardless of the conventional issues of civil liability, what draws attention in the first place is the mechanism of compensation for accidents caused by these driverless vehicles. Therefore, the main question that we seek to answer in this article is whether the compensation system for traffic accidents that currently prevails in Iran can be responsible for the widespread use of these vehicles assuming that liability of insurers as social cooperation one? Relying on the descriptive-analytical method of research and use of library resources, this article has reached the conclusion that the compensation system outlined in the Compulsory Insurance Law of 2016 which is based on social cooperation can handle this important issue, although it needs to be developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation of accidents
  • Owner'
  • s enterprise responsibility
  • enterprise compensation mechanism
  • Driverless cars
  • Doctrine of social cooperation