دوره 87 (1402)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حسین آقابابایی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538071.4384

چکیده
  در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت ...  بیشتر

حقوق خصوصی
طرح نظریۀ تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در قانون بیمۀ اجباری

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.542623.4527

چکیده
  طرفیت بیمه‌گر در کنار مسئول حادثه برای زیان‌دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل‌توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به‌نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می‌شود. هدف این پژوهش با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی، تبیین ...  بیشتر

حقوق خصوصی
شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.532573.4244

چکیده
  بازداشت محکوم‌علیه مالی در امر مدنی به‌عنوان امری استثنایی تلقی می‌شود که در نظام حقوقی ما به‌عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم‌علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می‌گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون‌گذار تحت فروض مختلفی از ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544623.4569

چکیده
  شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین ...  بیشتر

حقوق خصوصی
سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.529437.4147

چکیده
  تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ...  بیشتر

حقوق خصوصی
شاخص‌های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین‌المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده

عاطفه ذبیحی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.543815.4550

چکیده
  یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته

امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 139-160

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.541265.4488

چکیده
  با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

پیام فروزنده؛ فرید محسنی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.540888.4479

چکیده
  پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریۀ مالکیت خصوصی

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 179-199

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538737.4399

چکیده
  قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
دروغ‌سنجی و حقوق متهم

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.542062.4506

چکیده
  پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به‌موازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) در برخی نظام‌های ...  بیشتر

حقوق خصوصی
کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار

محمد صادقی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 225-250

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538303.4389

چکیده
  ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...  بیشتر

حقوق خصوصی
انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه

سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 251-278

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.547189.4655

چکیده
  هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می‌تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن‌نیت در حقوق کیفری

سیددرید موسوی مجاب

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 279-303

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.561643.4991

چکیده
  حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ...  بیشتر

حقوق عمومی
چالش‌های آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

آیت مولائی؛ فاطمه میراحمدی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 305-325

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.545531.4601

چکیده
  حمایت از تولید و کسب‌وکار مستلزم شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در عرصه‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به‌ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی‌ای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش‌های ...  بیشتر

حقوق عمومی
شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 327-352

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.545196.4589

چکیده
  یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آن‌ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‌‏های موجود

روح الله اکرمی؛ مجتبی یاسینی نسب

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، صفحه 353-369

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.542945.4534

چکیده
  ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبه‏ای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی ...  بیشتر