دوره و شماره: دوره 86، شماره 118، تیر 1401 
تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی

صفحه 137-161

10.22106/jlj.2021.534632.4321

هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ ,زهرا نجارزادگان سرابی