چالش‌های آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

حمایت از تولید و کسب‌وکار مستلزم شناسایی چالشها و موانع موجود در عرصههای مختلف است. یکی از مهم‌ترین این عرصهها، اخذ حق بیمه قراردادها، بهویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئتهای تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقیای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالشهای بسیاری روبه‌رو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئتهای تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض میگردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهم‌ترین چالشها و علل نقض آرای هیئتهای تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از این قرار است: اولاً چالشهای گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئتهای تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالشهایی گویای نقصان در شاخصها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of the Votes of the Claims Assessment Boards of the Social Security Organization with emphasis on the votes of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Ayat mulaee 1
  • fatemeh mirahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, School of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 PhD in Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Supporting production and business requires identifying challenges and barriers in various areas. One of the most important of these areas is obtaining contract insurence, especially contracting contracts that in the current practice of the Social Security Organization and the claims assessment boards of this organization there is no precise and logical criterion for calculating the contract premiums. This situation has become one of the most contentious issues in the branches of the Administrative Court of Justice and the vots of many claims assessment boards are violated for various formal and substantive reasons, which require serious attention. So this question has been answered: What are the most important challenges and causes of violation of claims in the branches of the Court of Administrative Justice? In answer to this question, using the research method: descriptive-analytical, the most important results are as follows: First, there are various challenges, such as how to calculate and obtain premiums, the composition of claims assessment boards, and the determination of premiums based on audits of financial offices. Secondly, these challenges indicate a lack of indicators, principles and conditions governing the receipt of premiums in the relevant legal documents that need to be corrected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Claims Assessment Boards
  • contracts
  • the Social Security Organization
  • the Insurance
  • the Administrative Court of Justice