بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویۀ قضایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد زنجان)، زنجان، ایران

چکیده

ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی‌کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می‌شود. به‌علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نمایندۀ خواهان در زمان اقامۀ دعوا می‌باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویۀ قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می‌تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخلۀ شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Objection to the representative of plaintiff in civil proceedings with an emphasis on judicial procedure

نویسندگان [English]

 • Mostafa Elsan 1
 • Payam Khanjari Kakavandi 2
1 .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
2 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Zanjan Branch
چکیده [English]

Objection to the plaintiff's representative at the time of filing the petition is one of the objections that cause a dismissal order according to Articles 84 and 89 of Iranian Civil Procedure Act. This objection does not apply if the petition is filed by the principal, because the authority is a matter for the representative only. In addition, the effects of missing or losing a position during the trial are different from the absence of a position for the plaintiff's representative at the time of the lawsuit.
In this article, while dealing with the concept of representation and some of its examples in the judicial procedure, the issue of lack of position and its effects in the Iranian civil proceedings are examined. The main question is what the objection of not holding the authority means and if this objection is found in the proceedings, what decision should the court make about it? There are several possible reasons for the illegality of the person claiming representation; In any case, the court must prevent the intervention of the person without representative in the proceedings by asserting this during the trial.

کلیدواژه‌ها [English]

 • position
 • representation
 • litigation appointment
 • objection
 • فارسی

  • افتخارجهرمی، گودرز و مصطفی السان (1399)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • افتخارجهرمی، گودرز و مصطفی السان (1399)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • السان، مصطفی (1399)، حقوق بانکی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
  • امامی، سیدحسن (1386)، حقوق مدنی، جلد پنجم، تهران: نشر گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، حقوق خانواده، تهران: نشر گنج دانش.
  • حبیبی درگاه، بهنام (1399)، «مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.
  • صفایی، سیدحسن و اسدالله امامی (1391)، حقوق خانواده، چاپ 12، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
  • صفیان، سعید و محمدمهدی مقدادی (1400)، «اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 85، شمارۀ 113.
  • کاتوزیان، ناصر (1398)، حقوق خانواده، جلد اول، تهران: نشر گنج دانش.
  • کریمی، علی اصغر (1386)، «بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده در قانون آیین دادرسی مدنی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 42 و 43.
  • محسنی، حسن (1393)، «نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی»، پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 2، شماره 6، بهار.
  • محسنی، حسن (1398)، «نفع در دادخواهی‌ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه»، فصلنامۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شمارۀ 1، دورۀ 11.
  • محسنی، حسن و مهدی صاحبی (1397)، «استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی (بررسی ضمانت‌اجرای نقض تکلیف مالیاتی وکیل دادگستری)»، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دورۀ 21، شمارۀ 81.
  • نوبخت، یوسف (1370)، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان انتشارات کیهان.

  عربی

  • شهیدثانی، زین‌الدین بن علی عاملی (۱۴۲۳ق)، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ج 2، کتاب طلاق، قم: الناشر مؤسسه المعارف الاسلامیه.
  • نجفی، محمدحسن (1421ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد نکاح، بیروت: دار احیاء التراث العربی.