دوره و شماره: دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 1-448 
ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی

صفحه 283-307

10.22106/jlj.2021.520573.3856

قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی


وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

صفحه 309-333

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی