مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ساری)، ساری، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قائم‌شهر)، قائم‌شهر، ایران

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می‌شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

competent authority to investigate juvenile delinquency in Iranian law

نویسندگان [English]

 • Amin Fallah 1
 • hasan hajitabar firozjaee 2
1 Judge of Justice, PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University (Sari Branch), Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University (Ghaemshahr Branch), Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

The Code of Criminal Procedure adopted in 1392 with subsequent amendments and additions, except for crimes under the jurisdiction of the Judicial Organization of the Armed Forces, preliminary investigation of crimes of persons under 15 years of age under the jurisdiction of juvenile court and preliminary investigation of crimes of persons aged 15 to 18 years Shamsi, with the exception of crimes against chastity, has considered the 7th and 8th degree ta'zir crimes under the jurisdiction of a branch of the city's Public and Revolutionary Prosecutor's Office as the Special Juvenile Court. However, according to Article 315 of this law, crimes subject to the jurisdiction of the First Criminal Court, as well as the Revolution, in cases that are tried by multiple judges, if committed by adults under the age of 18, a special juvenile criminal court will try them. ‌ شد. However, this law is ambiguous in terms of competent authorities for conducting preliminary investigations and prosecuting crimes under Article 302 committed by minors and adults under 15 years of age. The authors, in this article, based on the legal standards and general principles of criminal law, come to this conclusion. It was concluded that in the case of persons under the age of fifteen, if the person is a minor, the preliminary investigation and trial of public crimes or revolution covered by Article 302 of this law will be carried out by the juvenile court, but if the perpetrator is under the age of 15, the reference Preliminary investigation and trial, the criminal court is a special case for juvenile delinquency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • juvenile
 • crime
 • jurisdiction
 • prosecutor'
 • s office
 • court
 • فارسی

  • ابوذری، مهرنوش (1398)، «نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 83، شمارۀ 108.
  • اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سی و سوم، تهران: نشر میزان.
  • الهام، غلامحسین و محسن برهانی (1394)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • ایرانی ارباطی، بابک (1384)، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
  • جمشیدی، علیرضا (1382)، «گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوان»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 45.
  • جوانمرد، بهروز (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
  • خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ بیست و هفتم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
  • خالقی، علی (1397)، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ دوازدهم، تهران،: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  • خمینی، سیدروح الله (1383)، تحریرالوسیله، ترجمه: علی اسلامی، جلد سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • ساولانی، اسماعیل (1397)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه مشاهیر دادآفرین.
  • شاه حیدری‌پور، محمدعلی و احمد رفیعی (1396)، قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، چاپ دوم، تهران: روزنامه رسمی کشور.
  • صفایی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده (1381)، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین)، چاپ هفتم، تهران: سمت.
  • طهماسبی، جواد (1396)، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • عابدی، احمدرضا (1398)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
  • عمید، حسن (1378)، فرهنگ عمید، سه جلدی، چاپ ششم، تهران: چاپخانه سپهر.
  • مرعشی، سیدمحمدحسین (1376)، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • مصدق، محمد (1394)، آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم، تهران: انتشارات جنگل.
  • معاونت حقوقی قوه قضائیه (1397)، مجموعه تنقیح شده اسناد بینالمللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
  • معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات زرین.