دوره و شماره: دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 1-496 
حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران

صفحه 403-432

10.22106/jlj.2020.124654.3335

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیب‌زاده