نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران

چکیده

فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن‌لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به‌رغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانون‌محور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گام‌های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده‌اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست‌های کلی کشور مطرح می‌گردد. عمدۀ ضمانت‌اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح می‌گردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت‌اجرای دیگر نیز استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Judicial Review of Acquisition of Land by the Executive Institutions in Iranian and English Judicial Precedent.

نویسندگان [English]

 • Amirhosseyn Alizadeh 1
 • Mohammadbaqer Parsapoor 2

1 Judge of Justice, PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The process of acquisition of land in English and Iranian law takes place under a specific procedure that may be questioned for validity. One type of the examining of objection is judicial review, which is high supervisory, will be applied in such manner that all actions will be in accordance with the elements that are necessary for acquisition. The source of the judicial review is different between English jurisprudence, so three views have been put forward on the subject that compilation of ultra vires doctrine with common law, has excelled. But in Iran, despite judicial precedent effort, the law-based view remains dominant. The English judicial precedent has also taken appropriate steps in the development of this theory in the law of acquisition of land and has outlined various ways in motives of judicial review; substantive ultra vires and procedural ultra vires, infringement human rights, legitimate expectation, natural justice, proportionality, unreasonableness. However, the English judicial precedent has made some exceptions as general policies of the country. The major of decisions in judicial review in acquisition of land, are in the form of quash. However, there are some cases in the English judicial precedent that have been cited another decision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judicial review
 • Acquisition of land
 • Executive Institutions
 • Quash
 • فارسی

  • ابوالحمد، عبدالحمید (1370)، حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات توس.
  • افشاری، فاطمه و شهاب‌الدین موسوی‌زاده (1394)، گفتارهایی در دیوان عدالت اداری (مجموعه گزارشهای پژوهشی و نشستهای علمی تا پایان سال 1393)، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه ‌قضاییه.
  • امامی، محمد و مهستی سلیمانی (1391)، «شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ ششم، شمارۀ اول.
  • امامی، محمد و مهستی سلیمانی (1392)، «ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 82.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و یکم، تهران: گنج دانش.
  • راسخ، محمد (1388)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ اول، تهران: دراک.
  • زرگوش، مشتاق (1391)، تملک املاک، شبهتملکها و سلب مالکیت از سرمایهها توسط دولت، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • شفیعی سردشت، جعفر و علی‌اکبر گرجی ازندریانی و علی قانعی (1395)،«اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شمارۀ نودوهشتم.
  • شمس، عبدالله (1387)، آیین دادرسی مدنی- (دورۀ پیشرفته)، جلد دوم، چاپ هجدهم، تهران: دراک.
  • صدرالحافظی، سید نصرالله (1372)، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار.
  • طباطبائی موتمنی، منوچهر (1381)، حقوق اداری، چاپ هشتم، تهران: سمت.
  • فقیه لاریجانی، فرهنگ و مرتضی نجابت خواه و خدیجه خیراله پور (1398)، «مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال هفتم، شمارۀ 20.
  • گرجی، علی‌اکبر (1387)، «حاکمیت قانون و محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ حقوق اساسی، سال هفتم، شمارۀ 9.
  • گرجی، علی‌اکبر و یونس فتحی (1391)، «مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت‌های گزینشی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 78متین دفتری، احمد (1378)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد‌ دوم، چاپ اول، تهران: مجد.
  • معین، محمد (1386)، فرهنگ معین، جلد ‌اول، چاپ ‌چهارم، تهران: انتشارات ادنا.
  • موسی‌زاده، رضا (1386)، حقوق اداری، چاپ هشتم، تهران: میزان.
  • مولابیگی، غلامرضا (1395)، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (گزارش نشست علمی)، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
  • ویژه، محمدرضا و سید محمد شریف حجتی (1392)، «بررسی آثار عدم اجرای طرح‌های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع در آن‌ها»، فصلنامۀ رای، دورۀ 2.
  • همتی، مجتبی (1396)، «تقدم اعمال حاکمیتی شهرداری‌ها بر اعمال حقوق مالکانه در تملک املاک واقع در طرح‌های عمومی»، دو فصلنامۀ رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، سال چهارم، شمارۀ چهارم.
  • یاوری، اسدالله و فرهاد ایران‌پور و مهدی مرادی برلیان و پرهام مهرآرام (1396)، اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
  • یاوری، اسدالله و وحید بابازاده (1393)، «مفهوم صلاحیت گزینشی در آرای دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل، دورۀ 7، شمارۀ 25.

  آراء قضایی

  • دادنامۀ شمارۀ 104 مورخ15 /2/1372 شعبۀ بیست و دوم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 1110 مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 1134 مورخ 24/8/1377 شعبۀ هفدهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامه شمارۀ 1211 مورخ 7/11/1375 شعبۀ یازدهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 1339 مورخ 23/7/1387 شعبۀ سوم دیوان عدالت ادرای
  • دادنامۀ شمارۀ 1414 لغایت 1418 شعبۀ چهارم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 2571 مورخ 9/12/1378 شعبۀ چهارم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 300 مورخ 24/3/1375 شعبۀ سوم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 459 مورخ 17/5/72 شعبۀ دوازدهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 46 مورخ 23/1/1376 شعبۀ دهم‌ دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 541 مورخ 7/9/1373 شعبۀ شانزدهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 583 مورخ 6/5/1377 شعبۀ ششم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 635 مورخ 12/8/ 69 شعبۀ چهاردهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامه شمارۀ 637 مورخ 3 /11/71 شعبۀ هفدهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 683 مورخ 26/5/1381 شعبۀ دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 69 مورخ 28/1/1376 شعبۀ دوازدهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ ۷۸۲ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ شعبۀ هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970900702005 مورخ 12/10/1391 شعبۀ هفتم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970900702021 مورخ 19/10/1391 شعبۀ هفتم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970903004365 مورخ 13/12/1391 شعبۀ 30 دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970903103306 مورخ 13/12/1391 شعبۀ 31 دیوان عدالت ادرای
  • دادنامۀ شمارۀ 918 مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ شعبۀ چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 9209970902901366 مورخ 29/4/1392 شعبۀ 29 دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 9509971320300018 مورخ 18/1/1395 شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی رودبار (گیلان)
  • دادنامۀ شمارۀ 965 و 964 مورخ 2/12/1374 شعبۀ چهاردهم دیوان عدالت اداری
  • دادنامۀ شمارۀ 970997902802877 مورخ 1/7/1397 شعبۀ 10 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه شمارۀ 9709980902800234
  • دادنامه‎های شمارۀ 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبۀ ششم دیوان عدالت اداری
  • رأی شمارۀ 280 مورخ 17/11/96 هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1050 مورخ 31/6/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1059 مورخ 27/9/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 107 مورخ 24/5/1377 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 12 مورخ 26/1/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 120 مورخ 15/7/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1294 مورخ 9/11/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1329 مورخ 14/11/ 1386هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1346 مورخ 17/12/1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1403 مورخ 30/11/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 1448 الی 1450مورخ 7/12/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 145 مورخ 27/8/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 146 مورخ 29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 150 مورخ 6/12/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 155 مورخ 25/8/1371 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 165مورخ 11/9/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 168 مورخ 20/3/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رای وحدت‌رویه 176 مورخ 2/10/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 178 مورخ 16/8/1371 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 197 مورخ 3/4/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 204 مورخ 30/11/72 هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای
  • رأی وحدت‌رویۀ 211 مورخ 20/9/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 214 مورخ 9/4/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 228 مورخ 9/11/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 249 مورخ 29/8/1379 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 250 مورخ 24/3/1388 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 254 مورخ 6/7/1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 294 و 295 و 296 مورخ 11/9/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 2و 3 مورخ 20/2/1376 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 33‌ مورخ 29/2/75 13هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 457 مورخ 25/5/1388 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 467 مورخ 7/7/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 492 و 491 مورخ 27/7/1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 5 مورخ 1/3/1363 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ ۵۱۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 602 مورخ 16/12/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 67 مورخ 17/2/1385 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 79 مورخ 14/5/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 831 مورخ 27/11/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 845 مورخ 11/12/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 87 مورخ 23/9/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 984 مورخ 3/6/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • رأی وحدت‌رویۀ 851 مورخ 11/12/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

  انگلیسی

  • Alder, John (2002), General Principles of Constitutional and Administrative Law, Fourth Edition, PALGRAVE MACMILLAN.
  • Barnett, Hilaire (2002), CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW, Fourth Edition, Cavendish Publishing Limited.
  • Blackhall, J Cameron (2000), PLANNING LAW AND PRACTICE, Second Edition, Cavendish Publishing Limited.
  • Bradley, A W & K D Ewing & C J S Knight (2015), CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW, Sixteenth edition, Pearson Education Limited.
  • CARROLL, ALEX (2007), Constitutional and Administrative Law, Fourth edition, Pearson Education Limited.
  • Denyer-Green, Barry (2014), Compulsory Purchase and Compensation, Tenth edition, Routledge.
  • Dobson, Paul & Nigel Gravells & Phillip Kenny& Richard Kidner (1997), Principles of administrative law, Cavendish Publishing.
  • Longley, Diane & Rhoda James (1999), ADMINISTRATIVE JUSTICE: CENTRAL ISSUES IN UK AND EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW, Cavendish Publishing Limited.
  • Moules, Richard (2011), ENVIRONMENTAL JUDICIAL REVIEW, Hart Publishing Ltd.
  • Article
  • Williams, D. G.T. (1986), “Administrative Law in England: The Emergence of a New Remedy”, William & Mary Law Review, Volume 27.
  • Miles, Joanna (2000), «Standing under the Human Rights Act 1998: Theories of Rights Enforcement & the Nature of Public Law Adjudication», The Cambridge Law Journal, vol 59.
  • Fletcher, William A. (1988), «The Structure of Standing», Yale Law Journal, Volume 98.
  • Electronic Document
  • Administrative Court judicial review guide, 2018, available at:

  https://www.judiciary.uk/publications/administrative-court-judicial-review-guide-2018/ (last visited on 28/01/ 2020).

  • The Administrative Court Judicial Review Guide, 2019, available at: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/825753/HMCTS_Admin_Court_JRG_2019_WEB.PDF> (last visited on 31/05/ 2020).

  Report

  • The Law Commission (2002), TOWARDS A COMPULSORY PURCHASE CODE:
  • (2) PROCEDURE, Consultation Paper No 169.
  • Cases
  • A-G for Hong Kong v Ng Yuen Shiu [1983] 2 AC 629.
  • Arsenal Football Club Ltd v Ende [1979] AC 1, 32.
  • Ashbridge Investments Ltd v Minister of Housing and Local Government [1965] 3 All ER 371; [1965] 1 WLR 1320.
  • Associated Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223; [1947] 2 All ER 680.
  • Attorney-General of the Gambia v N'Jie [1961] AC 617, 634.
  • Aysin Behchet & London Borough of Southwark [2015] UKUT0182(LC) ACQ/14/2014.
  • Barbone v Secretary of State for Communities and Local Government [2009] EWHC 463.
  • Boddington v British Transport Police [1998] 2 All ER 203, 208.
  • Bolton Metropolitan Borough Council v Secretary of State for the Environment and Greater Manchester Waste Disposal Authority (1990) 61 P&CR 343; [1991] JPL 241.
  • BRB (Residuary) Limited & South Yorkshire Passenger Transport Executive [2001] S3 8LUACQ/32/1997.
  • Bushell v Secretary of State for the Environment [1981] AC 75, 98.
  • Carltona v Works Commissioners [1943] 2 All ER 560.
  • Chief Constable of the North Wales Police v Evans [1982] 1 WLR 1155.
  • Coleen Properties Ltd v Minister of Housing and Local Government [1971] 1 All ER 1049; [1971] 1 WLR 433; 69 LGR 175; 22 P&CR 417.
  • Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service [1984] 3 WLR 1174; 3 All ER 395; [1985] AC 374.
  • Ealing Corporation v Jones [1959] 1 QB 384, 392.
  • Eco-Energy (GB) Ltd v First Secretary of State [2005] 2 & C.R. 5.
  • Errington v Minister of Health [1935] 1 KB 249 (CA).
  • Ex parte Sidebotham; In re Sidebotham (1880) 14 Ch D 458, 465.
  • Fairmount Investments Ltd v Secretary of State for the Environment [ 1976 ] 1 WLR 1255.
  • Galloway v Mayor and Commonalty of London (1866) LR 1 HL 34, 43.
  • Granada Theatres Ltd v Secretary of State for the Environment [1976] JPL 96.
  • Great Western Railway v Swindon etc. Railway (1884) 9 App.Cas. 787.
  • Hill v Midland Railway (1882) 21 Ch.D. 143.
  • Hudson v Secretary of State for the Environment [1984] JPL 258.
  • Lardner v Renfrew District Council [1997] SC 104, 108.
  • London Borough of Hillingdon v Secretary of State for Transport [2010] EWHC 626, [2010] JPL 976.
  • Majed, R (on the application of) v London Borough of Camden & Anor [2010] JPL 621[2009] EWCA Civ 1029.
  • Medway Council v Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions [2002] EWHC 2516, [2003] JPL 583.
  • Meravale Builders v Secretary of State for the Environment (1978) 36 P&CR 87; [1978] JPL 699.
  • Newbury District Council v Secretary of State for the Environment [1981] AC 578, 599.
  • North East Fife District Council v Secretary of State for Scotland 1992 SLT 373.
  • Preston v IRC [1985] 2 All ER 327.
  • Proctor & Gamble Ltd v Secretary of State for the Environment [1992] 1 EGLR 265.
  • Pyx Granite Co Ltd v Ministry of Housing and Local Government [1958] 1 QB 554.
  • R (Alconbury Developments Ltd) v SS for Environment, Transport and the Regions [2001] UKHL 23.
  • R (on the Application of Marchiori) v Environment Agency [2002] EWCA Civ 3, [2002] Eu LR 225.
  • R (on the Application of Royal Borough of Kensington and Chelsea) v Secretary of State for Communities and Local Government [2009] EWHC 1854.
  • R v City Panel on Takeovers and Mergers ex parte Datafin Ltd [1987] QB 815.
  • R v Derbyshire County Council, ex p Woods [1998] Env LR 277, [1997] JPL 958.
  • R v Disciplinary Committee of the Jockey Club ex parte Aga Khan [1993] 1 WLR 909.
  • R v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte Holding & Barnes plc [2001] UKHL 23.
  • R v Talbot Borough Council ex parte Jones [1988] 2 All ER 207.
  • Re London School Board and Foster (1903) 87 L.T. 700.
  • Robert Hitchins Ltd v Secretary of State for Communities and Local Government [2010] EWHC 1157.
  • Schmidt v Home Secretary [1969] 2 Ch 149.
  • Simmons v Secretary of State for the Environment [1985] JPL 253.
  • Simpsons Motor Sales (London) Ltd v Hendon Corporation [1964] AC 1088.
  • Stayley Developments Limited & Secretary of State for The Environment Transport and The Regions [2000] WC2A1JR ACQ/144/1998.
  • Stringer v Minister of Housing and Local Government [1971] JPL 114; 1 All ER 65; [1970] 1 WLR 1281.
  • Times Investment Ltd v Secretary of State for the Environment (1990) 61 P&CR 98.
  • Transport for London (London Underground Limited) v Spirerose Limited (in administration) [2009] UKHL 44.
  • Turner v Secretary of State for the Environment (1973) 28 P&CR 123.
  • Walton v The Scottish Ministers (Scotland) (Rev 1) [2012] UKSC 44.
  • Webb v Minister of Housing and Local Government [1965] CA.
  • Wilson v Secretary of State for the Environment [1973] 1 WLR 1083.