نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سال‌های اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Challenges of Recognition and Enforcement of Arbitration Agreements Under Article 2 of the New York Convention 1958

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Bahmaei 1
 • Ehsan Solhi 2

1 Assistant Professor, Department of International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Business and Investment Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The New York Convention of 1958 as the major international instrument about arbitration, despite its title, does not entirely concern recognition and enforcement of arbitral awards, but also deals with the recognition and enforcement of arbitration agreements. It was dealt with this later subject in Art. II which was, at the initiative of Dutch delegation, included into the text at the closing date of the Conference and led to various ambiguities before Doctrine and inside the case law of member states and it can be said that Art. II is one of the thorniest provisions of this international instrument. The issues ranging from arbitration agreements covered by the Convention, the applicable law to arbitrability of the dispute, and compliance with formal requirements, inconsistent with international trade, to conclude arbitration agreement, to the issues regarding the ambiguities of Para. 3 of this Article concerning process, conditions and obstacles to the enforcement of arbitration agreements, caused the application of Art. II of this instrument to be viewed as Achilles' heel in the case law of member states to the extent that even some old proponents of the Convention have insisted on amendment of this instrument, including Art. II, and proposed for a so-called Miami Draft. In conjunction with examination of the ambiguities of Art. II, this essay examines its application in the case law of the member states and as well as the Miami Draft. It is hoped that this enriched case law could help Iranian courts in harmonized application of the Convention in the stage of recognition and enforcement of arbitration agreements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbitrability
 • Applicable Law
 • International Public Policy
 • Referral of dispute to Arbitration
 • Miami Hypothetical Draft Convention
 • فارسی

  • اسکینی، ربیعا (1390)، «داوری‌پذیری دعاوی در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران، چاپ دوم، انتشارات شهر دانش.
  • بوذرجمهری، سرمه (1395)، اعمال کنوانسیون نیویورک 1958 در رویه قضایی فرانسه، انگلستان و ایران، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  • بوذرجمهری، سرمه و عیسی امینی (1395)، «بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو رویه قضایی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 75.
  • بهمئی، محمدعلی و حسنی شیخ عطار (1397)، «قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 9، شمارۀ 2.
  • پیری، فرهاد (1395)، حقوق تجارت بین الملل در رویه قضایی ایران، تهران: انتشارات جنگل.
  • جنیدی، لعیا (1378)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • حبیبا، سعید، زهرا شوشتری، (1399)، «نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 110.
  • خاکپور، احد، ربیعا اسکینی و محمدعلی بهمئی (1398)، «قرارداد داور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 83، شمارۀ 107.
  • سیفی، سید جمال (1377)، «قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال»، مجلۀ حقوقی بینالمللی، شمارۀ 23.
  • مافی، همایون (1397)، شرحی بر قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، چاپ دوم، انتشارات جاودانه.
  • نیکبخت، حمیدرضا و فرهاد پیری (1393)، «لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 67.

  انگلیسی

  • Arfazadeh, Homayoon, (2001), “Arbitrability under the New York Convention: the Lex Fori Revisited”, Arbitration International, Vol. 17, No. 1.
  • Bermann, George, (2017), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Application of New York Convention by National Courts, Springer.
  • Blessing, Marc, (1999) The Law Applicable to the Arbitration Clause and Arbitrability, in 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series No. 9.
  • Born, Gary, (2014), International Commercial Arbitration: International Arbitration Agreements, Vol. 1, Second Edition, Kluwer Law International.
  • Born, Gary., (1994), International Commercial Arbitration in the United States, Commentary & Materials, Kluwer Law and Taxation Publishers.
  • Brekoulakis, Stavros, (2009), "Law Applicable to Arbitrability: Revisiting the Revisited lex fori", Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper 21/2009.
  • Brody, Kevin Jeffrey, (1985), "An Argument for Pre-Award Attachment in International Arbitration under the New York Convention", Cornell International Law Journal, Vol.18. No.1.
  • Cohn, E.J., (1962), “Note in Report of Committees: The Fifth Report of the Private International Law Committee", The Modern Law Review, Vol. 25, No. 4.
  • Contini, Paolo, (1959), "International Commercial Arbitration: The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral awards", American Journal of Comparative Law, Vol. 8, No. 3.
  • Davidson, Fraser, (1991), International Commercial Arbitration: Scotland and the UNCITRAL Model Law, Green/Sweet & Maxwell.
  • Fitzpatrick, Peter J., (1982), "Attachment Prior to the Enforcement of International Arbitral Awards Under the New York Convention", Fordham International Law Journal, Vol. 6, No. 1.
  • Fouchard, Philippe, (1990), "La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l’application de la Convention de New York", Revue de l'arbitrage, No. 3.
  • Freyer, Dana H., Gharavi, Hamid G., (1998), "Finality and Enforceability of Foreign Arbitral Awards: From “Double Exequatur” to the Enforcement of Annulled Awards: A Suggested Path to Uniformity Amidst Diversity", ICSID Review: Foreign Investment Law Journal, Vol. 13. 1.
  • Gaillard, Emmanuel, Di Pietro, Domenico (edt), (2008), Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards - The New York Convention in Practice, Cameron May.
  • Gaillard, Emmanuel, Savage, John (edt), (1999), Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
  • Gaja, Giorgio (edt), (1994), International Commercial Arbitration: New York Convention, 1, Oceana Publications.
  • Hanotiau B. (2003), "L’Arbitrabilité, in Recueil des Cours", Académie de Droit International de la Haye, Tome 296, Martinus Nijhoff Publishers.
  • Hanotiau, Bernard, (1996), "What Law Governs the Issue of Arbitrability?", Arbitration International, Vol. 12, No. 4.
  • International Counsel for Commercial Arbitration (2011), ICCA’s Guide to The Interpretation of 1958 New York Convention: A Handbook for Judges, Published by ICCA.
  • Kirry, Antoine, (2014), "Arbitrability: Current Trends in Europe", Arbitration International, Vol. 12, No. 4.
  • Lessing, Adam, (1983), "Cooper v. Ateliers de la Motobecane S.A.: Pre-Award Attachment Under the New York Convention", Berkeley Journal of International Law, Vol. 1, No. 1.
  • Kronke, Herbert, Patricia Nacimiento, Dirk Otto, (2010), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention, Kluwer Law International.
  • Kurkela, Matti, Snellman, Hannes, (2005), Due Process in International Commercial Arbitration, Oceana Publications.
  • Lew, Julian D.M., Mistelis, Lucas A., Kroll, Stefan M., (2003), Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
  • Mustill, Michael J., Boyd, Stewart C., (1989), Commercial Arbitration, 2nd edition, Butterworts.
  • Patchett, K.W, (1984), Recognition of Commercial Judgements and Awards in The Common Wealth, Lexix Nexis Butterwoths.
  • Paulsson, Marike, (2016), The 1958 New York Convention in Action, Kluwer Law International.
  • Poudret J. Besson, S. (2007), Comparative Law of International Arbitration, 2nd ed, Sweet & Maxwell.
  • Poudret, J., Cottier, Gabriel, (1995), "Remarques sur l’application de l’Article II de la Convention de New York", Bulletin/Association suisse de l'arbitrage, Vol. 13, No. 3.
  • Quigley, Leonard, (1961), "Accession by the United States to the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", Yale Law Journal, Vol. 70, No. 7.
  • Sanders, Pieter, Schultsz, J C., van den Berg, J., (1983), The Art of Arbitration: Essays on International Arbitration Liber Amicorum, Kluwer Law and Taxation Publisher.
  • Sanders, Pieter (edt), (1977), ICCA Yearbook of Commercial Arbitration, Vol. II, Kluwer Law International.
  • Sanders, Pieter (edt), (1980), ICCA Yearbook of Commercial Arbitration, Vol. V, Kluwer Law International.
  • Sever, Jay R., (1991), "Relaxation of Inarbitrability and Public Policy Checks on U.S. and Foreign Arbitration: Arbitration out of Control?", Tulane Law Review, Vol. 65, No. 6.
  • Tarawneh, Musleh Ahmad Musa, (1998), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Agreements under the New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958, Thesis for Doctor of Philosophy, Aberdeen, Law faculty, University of Aberdeen.
  • Van den Berg, Albert Jan, (1981), The New York Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law International.
  • Van Den Berg, J., (2008), "Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement of Arbitration Agreements and Awards: Explanatory Note", AJB/Rev06/29-May-2008.
  • Wolff, Reinmar (edt), (2012), New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Of 10 June 1958: Article-By-Article Commentary, München: C.H. Beck.
  • Zekos, Georgios, (2008), International Commercial and Marine Arbitration, Routledge-Cavendish.
  •  

  آراء فارسی

  • پروندۀ کلاسۀ ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۳۳۰ دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۳۸۷، صادره از شعبۀ 27 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی)، مورخ 29/04/1390.
  • پروندۀ کلاسه ۸۷/۲۷/۴۶۰ دادنامۀ شمارۀ ۴۸۹-۲۰/۵/۸۷، صادره از شعبۀ 27 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی)، مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷.
  • پروندۀ کلاسۀ 9309980228700444 دادنامۀ شمارۀ 9309970228700618 مورخ 07/08/1393 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران.
  • پروندۀ کلاسۀ 930998216020025 دادنامۀ شمارۀ 9909970221800053مورخ 20/01/1399 صادره از شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
  • پروندۀ کلاسۀ 9309980228700444 دادنامۀ شمارۀ 9309970221501338، صادره از شعبۀ 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 30/10/1393.

  آراء خارجی

  • ACD Tridon Inc v. Tridon Australia Pty Ltd, et al., 2002, Supreme Court of New South Wales, Yearbook of Commercial Arbitration (YCA) XXIX.
  • American Bureau of Shipping v. Copropriété Maritime Jules Verne, 2002, Cour d’Appel, Paris, YCA XXIX.
  • Bakwin Eire International Trading Co Inc v Sotheby's, Arbitration Law Reports and Review, Volume 2005, Issue 1.
  • Bundesgerichtshof, 25 May 1970 (Seller v. Buyer), YCA II.
  • Bomar Oil N.V. v. Entreprise Tunisienne d’Activités Petrolières - ETAP, 1987, Cour d’Appel, Paris, YCA XIII.
  • CEAT SpA v. McCreary Tire & Rubber Co.; Mellon Bank NA, garnishee, 1974, United States Court of Appeals, Third Circuit, YCA I.
  • Company M. v. M. S.A., 1985, Cour d'appel, Brussels, YCA XIV.
  • Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH R’as Al Khaimah National Oil Co. and Shell International Petroleum Co. Ltd, 1987, Court of Appeal, YCA XIII.
  • Dodwell & Co. Pty v. Moss Security, Moss Security Pty and Kevin McDonnell, YCA XIX.
  • Fred Freudensprung v. Offshore Technical Services, et al., 2004, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, YCA XXX.
  • Haendler & Natermann GmbH v. Mr. Janos Paczy, 1980, Court of Appeal, YCA IX.
  • Hannex Corp. v. GMI, Inc., et al., 1989, United States District Court, Eastern District of New York, YCA XV.
  • Meadows Indemnity Company Limitedv. Baccala & Shoop Insurance Services, Inc., et al, 1991, United States District Court, Eastern District of New York, YCA XVII.
  • Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 1985, U.S. Supreme Court, YCA XI.
  • Municipalité De Khoms El Mergeb V Société Dalico, Cour De Cassation, 1993, First Civil Chamber, French International Arbitration Law Reports(FIALR), 1963-2007.
  • Oberlandesgericht Dresden, (Distributor v. Manufacturer), 1994, YCA XXI.
  • Oberlandesgericht, Karlsruhe, 13 March 1973 and Landgericht, Heidelberg, 23 October 1972 (Manufacturer v. Distributor), YCA II.
  • Pacific International Lines (PTE) Ltd. & Another v. Tsinlien Metals and Minerals Co. Ltd., 1992, YCA XVIII.
  • Philippe Renault V Sociétés V2000, 1997, FIALR.
  • T Tri-M.G. Intra Asia Airlines V. Norse Air Charter Limited, 2009, YCA XXXIV.
  • Petrasol BV v. Stolt Spur Inc., 1995, Arrondissementsrechtbank,YCA XXII.
  • Podar Brothers v. ITAD Associates Ltd., 1981, United States Court of Appeals, Fourth Circuit, YCA VIII.
  • Primary Industries (UK) Ltd. v. Franchini Lamiere, et al., 2003, Corte di Cassazione, YCA XXIX.
  • Rhone Mediterranee Compagnia Francese di Assicurazioni e Riassicurazioni v. Achille Lauro, 1983, US Court of Appeals, YCA IX.
  • Rio AlgomLimited v. SammiSteel Co. Ltd, 1991, YCA XVIII.
  • Robert R. Cooper v. Ateliers de la Motobécane SA, 1980, Supreme Court, New York County, YCA VII.
  • Ronald H. Riley v. Kingsley Underwriting Agencies, Ltd., et al., 1992, United States Court of Appeals, Tenth Circuit, YCA XIX.
  • Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. v. Aksh Optifibre Ltd., et al., 2005, Supreme Court of India, YCA XXXI.
  • Société Korsnas Marma v Soc Durand–Auzias, 30 November 1988,1989 Rev Arb 691
  • Société Labinal v. Société Mors & Westland Aerospace, 1993, Paris Court of Appeal, 1st Chamber, FIALR.
  • Sphere Drake Insurance plc v. Marine Towing, et al., 1992, United States District Court, Eastern District of Louisiana, YCA XIX.
  • Sylvain Ledee, et al. v. Ceramiche Ragno, et al., 1981, United States District Court, YCA VIII.
  •  

  سایت اینترنتی

  • Luzzato, Riccardo, International commercial arbitration and the municipal law of states (Volume 157), in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, The Hague Academy of International Law. Consulted online on 02 August 2018, See:

  http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9789028610309.009_120, (last visited 15/10/2019).

  • Fondation M v. Banque X, 29 April 1996, Tribunal Fédéral, See :

  http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=911&opac_view=6 (last visited 22/02/2020).

  • Lucky-Goldstar International (H.K.) Limited v. Ng Moo Kee Engineering Limited, 05 May 1993, Hong Kong, High Court, See:

  http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=4522&opac_view=6 (last visited 20/02/2020).

  • WSG Nimbus Pte Ltd v. Board of Control for Cricket in Sri Lanka, 13 May 2002, Singapore, High Court, see:

  http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=4169&opac_view=2 (last visited 10/01/2020)