تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت‌دار بیشتر در کانون توجه می‌باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی‌نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی‌نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می‌شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال‌گیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی‌نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال‌گیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال‌گیرندۀ عواید حتی اگر با حسن‌نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال‌گیرنده به شرط دارا بودن حسن‌نیت مصون از تقلب می‌باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fraud on the Rights of Assignee of Proceeds Generated from Letter of Credit in the Iranian Legal System: Review and Analysis of a Judicial Case from Perspective of Comparative Law

نویسنده [English]

 • Mohammad Arian
Assistant Professor, Department of International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Fraud as an exception to the principle of independence of documentary credit from the underlying contract is one of the key challenges facing the issuing bank, which in particular has been more the center of attention in deferred payment letter of credits. In case, the proceeds of the credit are assigned to third party by the beneficiary through the discount of the credit and it is later discovered that the beneficiary had committed fraud, so in such a case, this question arises whether in Iranian legal system, the third party assignee shall be immune from the effects of fraud committed by the beneficiary?
In this regard, some believe that according to the general rule that "no one can transfer to another more rights than he has", the assignee of proceeds shall not be immune from the effects of fraud. From a comparative law perspective, there are two profoundly different approaches concerning the impact of fraud on the rights of the assignee of proceeds. According to the first approach accepted in the English legal system, an assignee of proceeds shall not be immune from fraud, even if it is considered as a bona fide holder. However, according to the second approach which is reflected in Section 109 of Article 5 of the US Uniform Commercial Code, the assignee shall be immune from fraud on condition that it is considered as a bona fide holder. In Iranian legal system, although there is no specific law in the field of documentary credits, such a person must be immune from the effects of fraud having regard to the banking practice, case law, and legal doctrine, as this is requisite for maintaining the commercial utility of letter of credit as an important financing mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Letter of Credit
 • Fraud
 • Discount
 • Assignee of Proceeds
 • Issuing Bank
 • فارسی

  • السان، مصطفی (1398)، حقوق بانکی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
  • الماسی، گلاویژ (1390)، اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
  • بناء نیاسری، ماشاء الله (1389)، جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی: مطالعه‌ای تطبیقی، رسالۀ دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
  • مافی، همایون و راضیه عبدالصمدی (1394)، «حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در فرض تقلب ذی‌نفع»، فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی، شمارۀ 76.
  • مسعودی، علیرضا (1395)، «تقلب در اعتبارات اسنادی در رویۀ قضایی، از تردید تا تصمیم- چالش جدید؛ حمایت از ثالث»، دو فصلنامۀ حقوق بانکی، دورۀ اول، شماره‌های 8 و 9.
  • میرزانژاد جویباری، اکبر (1393)، «انتقال طلب و آثار آن»، فصلنامۀ رأی: مطالعات آرای قضایی، دورۀ 3، شمارۀ 9.

  انگلیسی

  • Banco Santander SA v Bayfern Ltd [QBD (Comm)][1999] CLC 1321.
  • Banco Santander SA v. Bayfern Ltd [2000] 1 All ER (Comm) 776 (CA); Banco Santander SA v. Bayfern Ltd [2000] Lloyd's Rep Bank 165
  • Bridge Michael (2003), Documents and Contractual Congruence in International Trade, in Sarah Worthington (ed.), Commercial Law and Commercial Practice, Hart Publishing.
  • Buckley Ross P. and Xiang Gao (2002), The Development of the Fraud Rule in Letter of Credit Law: The Journey So Far and the Road Ahead, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol. 23, No. 4.
  • Corbin Arthur L. (1926), Assignment of Contract Rights, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 74, No. 3.
  • Ellinger E. P. (1984), Discount of Letter of Credit, Journal of Business Law.
  • Ellinger Peter and Dora Neo (2010), The Law and Practice of Documentary Letters of Credit, Hart Publishing.
  • Gao Xiang (2002), The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit: A Comparative Study, Kluwer Law International.
  • Garner Bryan A. (2004), Black's Law Dictionary, 8th, West Publishing Co.
  • Horowitz Deborah (2010), Letters of Credit and Demand Guarantees: Defenses to Payment, Oxford University Press.
  • ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (2007 Revision)
  • King Richard (2001), Gutteridge & Megrah's Law of Bankers' Commercial Credits, 8th Edition, Europa Publications.
  • Malek Ali and David Quest (2009), Jack: Documentary Credits, 4th Edition, Tottel Publishing.
  • Moens Gabriel (2003), International Trade and Business Law Annual, Vol. 8, Cavendish Publishing Ltd.
  • Parson Robert (2007), UCP 600- A New Lease of Life for Documentary Credits (Part 1), Finance and Credit Law Journal, Vol. 1.
  • Pawlowic Dean (1992), Letters of Credit- A Framework for Analysis of Transfer, Assignment, Negotiation and Transfer by Operation of Law, The Wayne Law Review, Vol. 39, No. 1.
  • Schmitthoff C. M. (1988), The Transferable Credit, Journal of Business Law, 1988.
  • Sztejn v. Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (1941).
  • Tolhurst Greg (2006), The Assignment of Contractual Rights, Hart Publishing.
  • UK Law of Property Act of 1925”.
  • Ulph Janet (2007), The UCP 600: Documentary Credits in the 21st Century, Journal of Business Law, Vol. 4.
  • US Uniform Commercial Code (UCC).