برداشتی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران

چکیده

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته‌ای به‌طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی‌توجهی موارد ابهام و پرسش‌های زیادی است که هر یک از مواد قانون به‌نوبۀ خود مطرح می‌کنند. بی‌گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون‌گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذی‌نفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی‌توجهی پژوهشگران و رویۀ قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می‌باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسش‌‌ها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین‌المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهش‌های بعدی توسط پژوهشگران خوش‌فکر و خوش‌ذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی‌نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An interpretation of the law of translation and reproduction of books, publications and audio works approved in 1973

نویسنده [English]

 • Alireza mohmmadzadeh
Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Law on Translation and Reproduction of Books, Magazines, and Audio Works, passed in 1973, is one of the rare laws that has not yet been discussed in any paper. Perhaps one of the reasons for this inattention is the ambiguity and ambiguity that each of the articles of the law in turn raises. Undoubtedly, the lack of a coherent intellectual flow of the law by the legislature, the lack of social sensitivity in protecting people with neighboring rights, especially artists-executors, the researchers' disregard for the rule of law, all contribute to this valley. The subject of this article is to ask these questions and answer them first, according to the national and international laws governing copyright and related rights. I hope that in future research, it will be promoted by well thought out and well-liked researchers of intellectual property rights and will be effective in protecting the neighboring rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rights
 • Law
 • intellectual law
 • copyright
 • legislature
 • خالقی، علی (۱۳۹۳)، نکتهها در آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر شهر دانش.
 • شریفی، محسن (۱۳۹۲)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و انگلستان، تهران: نشر میزان.
 • کلمبه، کلود (۱۳۹۰)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان،.
 • ماری کرنو و سایرین (۱۳۹۰)، فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت، ترجمه محمدزاده وادقانی و محمدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • ماسویه، کلود (۱۹۷۸)، راهنمای معاهده برن، انتشارات سازمان جهانی مالکیت فکری.
 • ماسویه، کلود (۱۳۹۹)، حقوق مجاور، راهنمای معاهده رم و معاهده حاملهای صوتی، ترجمه: محمدزاده وادقانی و لبافیان طوسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • محمدزاده وادقانی، علیرضا (۱۳۹۸)، برگردان نو و برداشتی از مواد معاهده برن سند پاریس 1971، چاپ دوم، تهران: دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • محمدزاده وادقانی، علیرضا (۱۳۹۸)، «نگاه و نگرشی به قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348»، در: افق‌های نوین کیفری (مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دکتر آقائی نیا)، تهران: نشر میزان.
 • ممتحن، حسینعلی (۱۳۵۵)، سرگذشت جندی شاپور،انتشارات دانشگاه جندی شاپور.
 • منصورآبادی، عباس (۱۳۹۸)، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جدال دو قانون»، در: افقهای نوین کیفری، (مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دکتر آقائی نیا)، تهران: نشر میزان.
 • موسوی مجاب، سید درید، رفیع زاده، علی، (۱۳۹۴)، «دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392»، فصلنامۀ پژوهشی حقوق کیفری دانشگاه علامه، سال 4، شمارۀ 13.