نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش‌های دیرینه در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه‌گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به‌دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت‌های میزبان چگونه می‌توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می‌دهد که حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه‌تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته‌ است. به‌عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به‌عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت‌ها و تعیین ممنوعیت‌ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به‌رسمیت می‌شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن‌ها مسئولیت بین‌المللی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of the Full protection and Security Standard (FPS) with the public health exception within the body of the international investment law with emphasis on Covid-19.

نویسندگان [English]

 • Godarz Eftekhar Jahromi 1
 • Ahmad Heidari 2

1 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Business and Investment Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Balancing the relationship between The Full protection and Security Standard (FPS) and the public health is one of the oldest challenges within the body of the international investment laws; since the protection of public health, without regulating the host countries, leaves room for harm to foreign investment, and the strict protection of foreign investment, can lead to the losing the public and fundamental interests of the host country.Therefore, within the current paper, there is an attempt to examine the legal system that overrules these concerns within the body of the international investment laws.The question which remains is how can host countries maintain their public health whithout breach of the Full Protection and Security Standard, and Creating their international responsibilities.This study shows that, the international investment laws do not take a clear stance when it comes to regulating the relationship between public health, and the implementation of (FPS), and that they are in fact in some cases paradoxical and disorganize .For example, although the fight against Covid-19, as an example of public health through quarantine, restrictions and bans, Recognizes the right of sovereignty of the host country, it may also have an international responsibility for them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Investment
 • Full protection and security
 • Host Country
 • Public Health
 • Covid 19
 • فارسی

  • ابدالی، مهرزاد (1389)، «تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی»، دانشگاه تربیت مدرس، مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 14، شمارۀ 2.
  • اعتمادی، فرهاد (1384)، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، تهران: گنج دانش.
  • بهمئی، محمدعلی و علی شهبازیان (1399)، «حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید۱۹»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامۀ حقوق و کرونا، دورۀ 23.
  • بیگ‌زاده، ابراهیم و دیگران (1399)، «معضل کرونا در آیینه حقوق بین‌الملل معاصر»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه نامۀ حقوق و کرونا، دورۀ 23.
  • جواهری محمدی، حسین (۱۴۰۰)، «امکان سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ ۱۱۴.
  • رضایی، علی (۱۴۰۰)، «شرط «اقدامات منع‌نشده» در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۵، شمارۀ ۱۱۳.
  • رودلف دالزر، کریستف شروئر (1389)، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی، تهران: انتشارات شهر دانش.
  • قنبری جهرمی، محمدجعفر و حمیدرضا علیخانی کردشامی (1395)، «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ ۱۹، شمارۀ ۷۴.
  • ماتیاس هردگن (1397)، اصول حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمۀ محمد ضیایی بیگدلی و صادق ضیایی بیگدلی، تهران: گنج دانش.
  • محقق داماد، سیدمصطفی (1393)، حقوق بین‌الملل اسلامی، رهیافتی اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
  • نیاز‌آبادی، مهدی و نرگس انصاری (1399)، «تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر عدم اجرای تعهدات قراردادی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه نامۀ حقوق و کرونا، دورۀ 23.

  عربی

  • سرخسی، شمس الدین (بی‌تا)، شرح السیر الکبیر، جلد چهارم.

  انگلیسی

  • Bungenberg, M., Herrmann, C., Krajewski, M., Terhechte, J.P., Ziegler, A.R (2019). EYIEL Monographs, Studies in European and International Economic Law, Volume 8, Springer Nature Switzerland.
  • Vandevelde, Kenneth (2010), Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation, New York: Oxford University Press.
  • Blanco, Sebastian (2019), Full Protection and Security in International investment Law, Springer.
  • Oppenheim, L (1905), International Law. 1st edition. London, New York, Toronto: Longmans, Green, and Co.
  • Root, Elihu (1910), The basis of Protection to Citizens Residing Abroad, Vol. 4, 4AJIL.
  • Salacuse, Jeswald (2013), The Three Laws of International Investment. National, Contractual and International Frameworks for Foreign Capital, 1st edition, Oxford Univerity Prees.

  Articles

  • Thomas, J (2002), “Reflections on Article 1105 of NAFTA: History, State Practice and the Influence of Commentators”, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 17:1.
  • Ha ̈ C, Smith. F (2014), “Food Security and Agri-Foreign Direct Investment in Weak States: Finding the Governance Gap to Avoid “Land Grab”. The Modern Law Review, 77:2: p 189, 222.
  • Junngan, Nartnirun (2018), “The Full Protection and Security standard in International Investment Law: What and Who is Investment Fully Protected and secured From?”, American University business law review, Vol. 7:1, p 26.
  • Mills, Alex (2011) ‘Antinomies of Public and Private at the Foundations of International Investment Law and Arbitration’. Journal of International Economic Law, 14:2, pp 469, 470.
  • Paulssons, Jan (2005), “Denial of Justice in International Law”. London: Cambridge University Press.
  • Wilson, Robert (1951), ‘Property-Protection Provisions in United States Commercial Treaties’, 45 AM. J. INT’L L. No. 1.
  • Spears, S.A (2010), ‘The Quest for Policy Space in a New Generation of International Investment Agreements’, Journal of International Economic Law, 13:4, pp1037, 1039–1040.
  • Thjoernelund, M.C.Hoelck (2009), ‘State of Necessity as an Exemption from State Responsibility for Investments’, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 13 ,pp 423, 432–44.

  Cases

  • AMT v Democratic Republic of Congo, ICSID Case No. ARB/93/1, Award, 21 February 1997.
  • Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB (AF)/12/1, Award (Aug.25,2014).
  • Crompton (Chemtura) Corp. v. Government of Canada, UNCITRAL, Award (Aug. 2, 2010).
  • Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3.
  • LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, para 214 at p 64.
  • Marvin Feldman v Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/99/1, (16 December 2002).
  • National Grid plc v. Argentine Republic, UNCITRAL, Award (Nov. 3, 2008).
  • Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (July 8, 2016).
  • Sempras Energy International v Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/02/16, Award, (28 September 2007).
  • Tecnicas Medioambientale TECMED SA v United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, Award, (29 May, 2003).
  • Total S.A. v Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/1, Decision on Liability, (Dec. 27, 2010).

  Internet Sites

  • Alert, Spain (15mars 2020), “COVID-19: Royal Decree declaring situation of emergency published”, (21 Jul 2020).

  https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-emergency-published

  • Allen & Overy, (17 july 2020), “Covid-19 coronavirus update: global application of foreign investment control rules”, (21 Jul 2020). https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/covid-19-coronavirus-update-global-application-of-foreign-investment-control-rules.
  • Craig D. Gaver & Nishadee Perera (4April 2020), “Covid-19 symposium: Will the Un Security Council Act on Covid-19? in: Covid-19 and international law, opinion juris symposium”, http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-will-the-un-security-council-act-on-covid-19.
  • ICSID Case No. ARB/06/4, Award,1-5, at 6 (Apr. 15, 2016), Para 207,317 & 318.

  https://www.ita law.com/sites/default/files/case-documents/italaw7230.pdf.

  • Investment, (11 January 2019), “The Energy Charter Treaty (ECT) Remains the Most Frequently Invoked IIA”, (21 Jul 2020),

  https://www.energycharter.org/media/news/article/the-energy-charter-treaty-ect-remains-the-most-frequently-invoked-iia.

  • Javier, Espinoza, European Commission Warns Member States on Mask Export Ban, Financial Times (2020).

  https://www.ft.com/content/1bbdfbd0-5fbe-11ea-b0ab-339c2307bcd4

  • Paris Senate Rules, (24mars 2020), “LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid19 (1)” (21Jul2020), https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id.
  • Rajesh Kumar, Singh, India bans all exports of virus drug often touted by Trump, Bloomberg, 2020.

  https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/india-bans-all-exports-of-virus-drug-often-touted-by-trump-2

  • Suez, Sociedad Gen. de Aguas de Barcelona S.A. v. Arg., ICSID Case No.
  • ARB/03/19, Decision on Liability,170-71 (July 30, 2010), para 171 & 172 https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0826.pdf.
  • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2019), ‘Investment Dispute Settlement Navigator, ‘Investment Policy Hub, (21 Jul 2020). https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement.

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94034.