نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه مضاف، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آوردۀ شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن‌گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری آن‌ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی، به ارائۀ معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به‌عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه‌ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجۀ تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست‌مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می‌تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش‌های کمی ارزش‌گذاری اقتصادی را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hermeneutics and Judicial Valuation of Postmodern Paintings in Intellectual Property Law

نویسندگان [English]

 • ehsan rafiealavy 1
 • saeed mahjoob 2

1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran

2 PhD in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

These works have a completely different nature from traditional and modern paintings due to the lack of special rules, lack of uniform style, contradiction and foundation-breaking, and as a result individualization; To date, no specific criteria for valuing these works have been mentioned. These works may be brought by a commercial company, or may be mortgaged, or in some cases may lead to civil liability. The research of this article shows the following results by descriptive and qualitative research method: The psychological hermeneutic method can provide the necessary aesthetic interpretation for the judicial procedure by providing comprehensive and barrier criteria and then adapting this aesthetic to the cost valuation method with the re-costing approach can lead to the theory of the forensic expert that procedural justice and robustness. Guarantee judicial rulings. The psychological hermeneutic method can provide the necessary aesthetic interpretation for the judicial procedure by providing comprehensive and barrier criteria and then adapting this aesthetic to the cost valuation method with the re-costing approach can lead to the theory of the forensic expert that procedural justice and robustness. Guarantee judicial rulings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judicial valuation
 • intellectual property rights
 • postmodern painting
 • aesthetics
 • hermeneutics
 • فارسی

  • اِ پالمر، ریچارد (1377)، علم هرمنوتیک، ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس.
  • اتینگهاوزن و مایرز و نیولی و گابریلی و اسپریتو و جنیتلی (1374)، تاریخچه زیبایی شناسی و نقد هنر، ترجمه و تدوین: یعقوب آژند، چاپ اول، تهران: انتشارات مولی.
  • استالا براس، جولیان (1389)، هنر معاصر پس از جنگ سرد، ترجمه: بهرنگ پورحسینی، چاپ اول، تهران: نشرچشمه.
  • اسماگولا، هوارد جی (1381)، گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری، ترجمه: فرهاد غبرایی، چاپ اول، تهران: نشر دفترپژوهش‌های فرهنگی.
  • افشار مهاجر، کامران (1384)، هنرمند ایرانی و مدرنیسم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
  • آقایی، کامران (1388)، مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی، تهران: انتشارات میزان.
  • بازرگانی، بهمن (1381)، ماتریس زیبایی (پست‌مدرنیسم و زیبایی)، چاپ اول، تهران: نشر اختران.
  • بهبهانی، محمدباقر (۱۳۷۸)، الرسائل الفقهیة، قم: مؤسسة العلامة المجدّد الوحید البهبهانی.
  • تروت اندرسون، والتر (1379)، پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم، ترجمه: حسینعلی نوذری، تهران: انتشارات نقش جهان.
  • حسین زاده، محمد (1387)، درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی، چاپ چهارم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره).
  • حقیقی، شاهرخ (1381)، گذار از مدرنیته، چاپ دوم، تهران: نشر آگه.
  • خلج، رامین (1386)، پست‌مدرنیسم و هنر پست‌مدرن،تهران: انتشارات کتاب ماه هنر.
  • ربانی گلپایگانی، علی (1383)، هرمنوتیک و منطق فهم دین، چاپ اول،قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه.
  • ریخته‌گران، محمدرضا (1387)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، بی‌جا: انتشارات کنگره.
  • فینکل کروت، آلن (1987)، ترجمه باقری، عباس (1375)، شکست اندیشه، چاپ اول، تهران: نشرفرزان.
  • کاسیرر و دیگران، ارنست (1382)، نظارۀ هنر، ترجمه: بزرگ نادرزاده و دیگران، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • کاویانی، مینا و نجادعلی الماسی (۱۳۹۹)، «تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 84، شماره ۱۰۹..
  • گامبریج، ارنتست (1379)، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین، چاپ اول، تهران: نشر نی.
  • محمدیارزاده، سجاد و میرعلیرضا دریابیگی (1389)، درس گفتار هنر و پست‌مدرنیسم، چاپ اول، تهران: انتشارات افراز.
  • مدد پور، محمد (1388)، آشنایی با آرای متفکران دربارۀ هنر، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.
  • مظاهری کوهانستانی، رسول و شبنم ناصری (۱۳۹۹)، «بررسی قرارداد واگذاری اختراع»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.
  • مهدی زاده، علی رضا (1388)، هنر مفهومی، بحران هنر مدرن، تهران: انتشارات کتاب ماه هنر.
  • وارد، گلدن (1384)، پست‌مدرنیسم، ترجمه: علی مرشدی‌زاده، تهران: انتشارات قصیده سرا.
  • واعظی، احمد (1386)، درآمدی بر هرمنوتیک، چاپ پنجم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  انگلیسی

  • Balfe, Judith (1993), Paying the piper: causes and consequences of art patronage, Chicago: University of Illinois Press.
  • Blaug, Mark (2001), Where Are We Now on Cultural Economics?, Journal of Economic Surveys, Volume15, Issue2, April 2001.
  • Coslor, Erica (2016), Transparency in an Opaque Market: Evaluative Frictions between 'Thick' Valuation and 'Thin' Price Data in the Art Market, Accounting, Organizations and Society, Vol. 50, 2016.
  • Goebel, Julius (1918), Notes on the History and Principles of Hermeneuticst, chicago: University of Illinois Press.
  • Heather M. Fitz Gibbon (1987), The Production of Artistic Value in a Popular Art World, Symbolic Interaction, 10, No. 1 (Spring 1987).
  • Leonie E. Jennings a & Anne P. Graham (2006), Postmodern Perspectives and Action Research: reflecting on the possibilities, Educational Action Research, Vol.4 (2).
  • Schmidt, Lawrence K (2006), understanding hermeneutics, Lawrence K. Schmidt, London: Acumen.
  • Torrance, Andrew W.; Tomlinson (2009). “Patents and the Regress of Useful Arts”, Columbia Science and Technology Law Review. 10: 130–168. SSRN 1411328. Archived from the original (PDF) on 10 May 2014. Retrieved 20 March 2017.