قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می‌تواند انعطاف روزآوری آن‌ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می‌باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویۀ ایمن که روش‌های مطمئن نیز جزء آن‌ها می‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به‌عنوان رویه‌های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به‌عنوان رویه‌های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه‌های تخصصی اثبات به‌واسطۀ الگوهای سنجش روش می‌تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به‌عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌های کارشناسی و خودیار معرفی می‌گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on Regulating the Acceptance of Electronic Evidence; Focusing on The Iranian & American Legal Systems

نویسندگان [English]

 • naser alidoosti shahraki 1
 • Ali Keshavarz 2
 • alireza sadeghi asl 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 Senior expert in the law of documents and commercial contracts, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of electronic technology has led to the growth of economic and social relations in the context of electronic exchanges. Along with these Developments, the issue of ownership and validation of electronic documents and evidence has become more complex; therefore, it may not be possible to update the rules in each case of the advent of technology. Therefore, standardization for the attribution and accuracy of electronic evidence can provide the flexibility to update it. This issue needs to be met to assess the validity of electronic evidence. In Iranian law, the e-commerce law and the cybercrime law sporadically refer to some of these criteria, which include secure methods and safe methods as part of them. But what has been neglected is two issues: The separation of the authenticity of the document by the judiciary as a general procedure for proving security and authentication by an IT specialist as a specialized procedure. It is noteworthy that Assessing specialized procedures of proof by methods of assessing the method can be a step to improve the knowledge of the judge by the judicial authority by training and qualifying. With the research that was done, the use of the Lorraine standard and the examples of Article 901 of the Federal Evidence Law for the validity of general methods of proof and the use of the Daubert standard and the examples of Article 902 of the said law for measuring expert and self-help methods are introduced. On the other hand, due to the lack of separation of general and specific criteria in the Iranian Electronic Commerce Law, the defect of paragraph 2 of Article 2 governing paragraph 4 of paragraph H of the said Article and the need to separate it as an innovative research achievement to advance the knowledge of the judge is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Evidence
 • Authentication
 • Secured Data-message
 • Uncitral
 • IT Expert 
 • فارسی

  • آقایاری، محمد، عباس کریمی و مصطفی السان (1399)، «دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی»، مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 50، شمارۀ 2.
  • انصاری، باقر (1399)، «حق دسترسی به اینترنت؛ مبانی و محتوا»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 112.
  • ابهری، حمید و همکاران (1396)، «مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دورۀ 10، شمارۀ 37.
  • السان، مصطفی و محمدرضا منوچهری (1397)، «ارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آن‌ها». مطالعات حقوقی، دورۀ 10، شمارۀ 2.
  • اسدی نژاد، سیدمحمد و اصغر نوشفر (1397)، «اسناد در تجارت الکترونیکی ایران و مقررات آنسیترال»، دانش حقوق و مالیه، دورۀ 2، شمارۀ 5.
  • دیلمی، احمد (1399)، «منطق استدلال حقوقی و قضائی»، مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 50، شمارۀ 3.
  • رحیمی، فتح‌الله و حسین میخچی زهره (1396)، «مروری کوتاه به اصالت اسناد و ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران»، دانش حقوق و مالیه، دورۀ 1، شمارۀ 1.
  • ساورایی، پرویز (1400)، «تحلیل حقوقی جنبه‌های ثبوتی و اثباتی انتساب داده پیام در قانون تجارت الکترونیک ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دورۀ 24، شمارۀ 93.
  • شمس، عبدالله (1388)، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات دراک.
  • شهبازی‌نیا، مرتضی و محبوبه عبداللهی (1389)، «دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، دورۀ 40، شمارۀ 4.
  • شهبازی‌نیا، مرتضی و محبوبه عبدالهی (1388)، «احراز اصالت در اسناد الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 63، شمارۀ 4.
  • صادقی، محسن و مهدی ناصر (1400)، «مطالعۀ تطبیقی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا»، مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 51، شمارۀ 2.
  • صادقی نشاط، امیر (1393)، «اعتبارسنجی اسناد الکترونیک»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شمارۀ هشتم.
  • فیجان، محمدباقر و محبوبه حسینی (1396)، «بررسی حقوقی دفاعیات شکلی در برابر اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا»، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دورۀ 3، شمارۀ 3.
  • کاویانی، مینا و نجادعلی الماسی (1399)، «تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.
  • مؤذن زادگان، حسنعلی و محمدرسول شایگان (1388)، «استناد پذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 48.
  • میرداداشی کاری، سیدمهدی، علیرضا عسگری و علی کشاورز (1399)، «اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آندر نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه». مطالعات حقوقی معاصر، دورۀ 11، شمارۀ 21.

  غیرفارسی

  • Allison Rebecca, (2016), Authentication of Electronic Evidence, Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Queensland, Faculty of Law Queensland University of Technology.
  • Federal Rules of Evidence, amended to December 1, 2020.
  • Federal Rules of Civil Procedure, amended to December 1, 2020.
  • Grimm, Hon. Paul W.; Ziccardi, Michael V. Esq.; and Major, Alexander W. Esq. (2009) “Back to the Future: Lorraine v. Markel American Insurance Co. and New Findings on the Admissibility of Electronically Stored Information”, Akron Law Review: Vol. 42: Iss. 2, Article 2.
  • Harlan Watkins, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. (1994). “General Acceptance Rejected”, Santa Clara High Tech. L.J. vol 10, 259, 1.
  • Jonathan D. Frieden & Leigh M. Murray, (2011). “The Admissibility of Electronic Evidence under the Federal Rules of Evidence”, J.L. & Tech, vol 17, 2.
  • Nance and D. J. Ryan, (2011) "Legal Aspects of Digital Forensics: A Research Agenda," Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1-6.
  • Lindsay Kemp, Lorraine v. Markel, (2007). "An Authoritative Opinion Sets the Bar for Admissibility of Electronic Evidence, C. J.L. & Tech. vol 9, 16.2.
  • Stephen Mason and Allison Stanfield, (2017), Authenticating electronic evidence, University of London Press; Institute of Advanced Legal Studies.
  • Unsitral Model Law on Electronic Transferable Records, United Nation Commission on international trade, United Nation publication, New York, 2018, available at: Internet: uncitral.org.

  Case

  • United States v. Barlow, United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 568 F.3d 215 2009.
  • United States v. Fults, United States Court of Appeals, sixth circuit, 639 F. App'x 366 (6th Cir. 2016).
  • United States v. O'keefe, SR., Sunil Agrawal. 537 F. Supp. 2d 14 (D.D.C. 2008).
  • Wolf Lake Terminals, Inc. v. Mutual Marine Ins. United States District Court, N.D. Indiana. Hammond Division, 433 F. Supp. 2d 933 (N.D. Ind. 2005).
  • Schaghticoke Tribal Nation v. Kempthorne, No. 08-4735 (2d Cir. 2009).
  • White v. City of Birmingham, United States District Court, N.D. Alabama, Southern Division. 96 F. Supp. 3d 1260 (N.D. Ala. 2015)
  • Rambus, Inc. v. Infineon Technologies AG, United States District Court, E.D. Virginia, Richmond Division, 326 F. Supp. 2d 721 (E.D. Va. 2004).
  • Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 US 579, 1993.
  • Lorraine v. Markel Am. Ins. Co., 241 F.R.D. 534, 546 (D. Md. 2007).