نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده‌ جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه‌های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آورده‌اند. دادگاه‌های ما نیز از برخی از این راه‌حل‌ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خون‌های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده‌تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزه‌های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این‌رو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاه‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Facilitate Causation in Medical Accidents; The Constructive Role of Iranian & French Judicial Proceedings

نویسندگان [English]

 • Abbas Karimi 1
 • Mohammad Hadi javaherkalam 2

1 Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, School of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, the facilitation of causation in medical accidents has been studied comparatively in Iranian and French law with an emphasis on the jurisprudence of the two countries. The purpose of this study was to show the constructive role of French judicial procedure in the evolution of the legal system of this country and to provide constructive solutions to facilitate causation in medical accidents and to use the solutions provided for the Iranian legal and judicial system. By descriptive-analytical research method and by studying jurisprudence, it was concluded that French courts have facilitated the causal relationship by using the presumption of attribution of damages or causality, the negation of other causes, equality of causes and conditions and the theory of loss of opportunity. The jurisprudence of our country has also used some of these solutions, although in a more limited way and mainly in the case of infected blood. However, further use of these legal solutions is necessary in our country to establish a causal relationship in various areas of medical accidents and compensation of victims. Therefore, the use of these solutions as a judicial authority is proposed to the courts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Loss of Opportunity
 • Equality of Conditions
 • Medical Accidents
 • Bodily Injury
 • Causation Relationship
 • Presumed Causation
 • Proof Theory by Elimination of Other Causes
 • فارسی

  • بادینی، حسن و محمدهادی جواهرکلام (1397)، «مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در حقوق اسلام، ایران و فرانسه»، مجله حقوق تطبیقی، شمارۀ 110.
  • برهانی، محسن و آرش بادکوبه (1400)، «جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 85، شمارۀ 113.
  • پارسا، الهه و دیگران (1397)، «تأملی پیرامون ماهیت حقوقی ضمان ناشی از تشخیص قبل از تولد به نگاهی به حقوق انگلستان»، حقوق پزشکی، شمارۀ 47.
  • جوادی، سهیلا و عباس کریمی (1397)، «تجمع اسباب در خسارات پزشکی»، حقوق پزشکی، شمارۀ 47.
  • جواهرکلام، محمدهادی (1398)، مبانی جبران خسارت‌های بدنی، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • جواهرکلام، محمدهادی (1400)، مبانی و اصول جبران خسارت‌ بدنی، تهران: شرکت انتشار.
  • خشنودی، رضا (1393)، «بهره‌گیری از رهیافت‌های نظام حقوقی فرانسه به منظور تسهیل اثبات مسؤولیت پزشکی»، حقوق پزشکی، شمارۀ 31.
  • رستمی، هادی و محمدهادی جواهرکلام (1395)، «احراز رابطه سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات...»، پژوهش حقوق کیفری، شمارۀ 15.
  • ژوردن، پاتریس (1386)، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه محمد ادیب، تهران: میزان.
  • صفایی، سیدحسین (1391)، «مبانی مسئولیت پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 58.
  • صفایی، سیدحسین و محمدهادی جواهرکلام (1394)، «مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات...»، پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شمارۀ 2.
  • صفایی، سیدحسین و حبیب‌الله رحیمی (1397)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ 11، تهران: سمت.
  • کاتوزیان، ناصر (1387)، الزام‌های خارج از قرارداد، مسؤولیت مدنی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • کاظمی، محمود (1380)، «نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 53.
  • کاظمی، محمود (1384)، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی (با مطالعه تطبیقی)، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با راهنمایی دکتر سیدحسین صفایی.
  • کاظمی، محمود (1386)، «مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده»، فصلنامه حقوق، دورۀ 37، شمارۀ 3.
  • مهتاب‌‎پور، محمدکاظم (1400)، «مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای...»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 85، شمارۀ 115.

  فرانسوی

  • Borghetti, Jean-Sébastien (2012), “Qu'est-ce qu'un vaccin défectueux?”, Recueil Dalloz, p. 2853.
  • Flour, Jacques; et Aubert, Jean-Luc (2009), Les obligations, t.2, par: Eric Savaux, 13e éd., Paris: Sirey.
  • Hacene, A. (2017), “Vaccin contre l’hépatite B: présomptions de défectuosité et de causalité conditionnées”, Dalloz.
  • Jourdain, Patrice (2001), “Imputabilité d'une contamination virale à une transfusion sanguine”, RTD civ., p. 889.
  • Julien, J. (2008), “De la responsabilité des fabricants de vaccins (ou du réveil de la causalité)”, ART. PRÉC., P. 8-11.
  • Julien, J. (Pas de date), “Vaccination et produit défectueux, preuve et présomption”, RLDC, Actualités, N° 3058.
  • Lambert-Faivre, Yvonne (1998), “L'indemnisation des victimes de préjudices non économiques”, Les Cahiers de droit, Vol.39, No2-3.
  • Lambert-Faivre, Yvonne (1993), “L'indemnisation des victimes post-transfusionnelles du Sida: hier, aujourd'hui et demain…”, Revue trimestrielle de droit civil, 92 (1).
  • Lambert-Faivre, Yvonne; et Porchy-Simon, Stéphonie (2016), Droit du dommage corporel, Systèmes d’indeminisation, 8eéd., Paris: Dalloz.
  • Le Borgne, Marine (2013/2014), La présomption d’imputabilité en droit de la Sécurité Sociale, sous la direction de Augustin Emane, Année universitaire.
  • Le Tourneau, Philippe; et Cadirt, Lois (2002), Droit de la responsabilité et des contrats, paris: Dalloz.
  • Lefeuvre-Darnajou, Karine (2003), “Le lien de causalité ou la résurgence d'une certaine rationalité au sein de la responsabilité”, Revue Juridique de l'Ouest, No4.
  • Mazeau, Laurène (2014), “L’imputation de la responsabilité civile en contexte d’incertitude scientifique et technologique”, Statistiques et norms, No 4, p. 145-158.
  • Millet, Laurent (2004), “La prédominance de la présomption d’imputabilité dans la jurisprudence récente en matière d’accident du travail”, Montreuil Confédération Générale du Travail.
  • Quézel-Ambrunaz, C. (2010), “La fiction da la causalité alternative fondement et prespectives de la jurisprudence ‘distilbéne’”, Dalloz, P. 1162.
  • Saint-Jours, Y. (1995), “Accident du travail: l’enjeu de la présomption d’imputabilité”, Dalloz.
  • Saint-Jours, Yves (2001), “Accidents du travail: Cour de Cassation (Ch. Soc.), 4 mai 2001”, Droit Ouvrier.
  • Salem, Géraldine (2015), Contribution à l'étude de la responsabilité médicale pour faute en droits français et américain, Thèse de doctorat: Droit médical, sous la direction de Cyril Clément, Université Paris VIII.
  • Terré, Fançois; Simler, Philippe; et Lequette, Yves (1999), Droit civil: Les obligations, 7e éd., Paris: Dalloz.
  • Viney, Geneviève; et Jourdain, Patrice (1998), Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, Sous la direction Jacques Ghestin, 2e éd, Paris, L.G.D.J.