تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازندۀ رویۀ قضایی ایران و فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده‌ جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه‌های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آورده‌اند. دادگاه‌های ما نیز از برخی از این راه‌حل‌ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خون‌های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده‌تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزه‌های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این‌رو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاه‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Facilitate causation in medical accidents; The constructive role of Iranian and French judicial proceedings

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Mohammad Hadi javaherkalam 2
1 Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, School of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, the facilitation of causation in medical accidents has been studied comparatively in Iranian and French law with emphasis on the jurisprudence of the two countries. The purpose of this study was to show the constructive role of French judicial procedure in the evolution of the legal system of this country and to provide constructive solutions to facilitate causation in medical accidents and to use the solutions provided for the Iranian legal and judicial system. By descriptive-analytical research method and by studying the jurisprudence, it was concluded that French courts have facilitated the causal relationship by using the presumption of attribution of damages or causality, the negation of other causes, equality of causes and conditions and the theory of loss of opportunity. . The jurisprudence of our country has also used some of these solutions, although in a more limited way and mainly in the case of infected blood. However, further use of these legal solutions is necessary in our country to establish a causal relationship in various areas of medical accidents and compensation of victims. Therefore, the use of these solutions as a judicial authority is proposed to the courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loss of Opportunity
  • Equality of Conditions
  • Medical Accidents
  • Bodily Injury
  • Causation Relationship
  • Presumed Causation
  • Proof Theory by Elimination of Other Causes