دوره و شماره: دوره 87، شماره 123، مهر 1402 
حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی

صفحه 95-117

10.22106/jlj.2022.553189.4826

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد


رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب

صفحه 225-244

10.22106/jlj.2023.553977.4839

محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی


مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر

10.22106/jlj.2023.1996034.5227

محمد صادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده


پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر

10.22106/jlj.2023.555182.4872

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان