شرکت‌های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن‌ها در پرتو آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)، قم، ایران

چکیده

شرکت‌های کاغذی به عنوان به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضائی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است.بی تردید این ظهور و گسترش مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت‌های تجاری است و ثبت شرکت‌ها به عنوان تنها سازمانی است که به‌طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت‌های تجاری است می‌تواند نقش عمده‌ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت‌ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعۀ شرکت‌های کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکت‌ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد.

این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای-اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت‌های کاغذی می‌پردازد.سپس علل ایجاد و توسعه شرکت‌های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت‌های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anonymous Shell Companies and Strategies to deal with them in the light of the Pathology of the Companies Registry System

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari 1
  • Soroush Safizade 2
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 private law.University of Tehran(Farabi Campus),Qom.Iran
چکیده [English]

Anonymous Shell Companies as a tool for economic criming such as forgery, fraud, tax evasion, money laundering, terrorist financing, etc. have become widely developed in Iranian recent years and this has not only affects the country's judicial system;But also has led to disruptions in the country's tax system, the banking system, and the customs system. It has led to a decrease in public trust in the government,too. Undoubtedly, this emergence and expansion is due to the weakness of the system of observation, identification and supervision of all kinds of commercial companies and the Companies Registry System as the only organization that is specially related to the information of commercial companies can play a major role in dealing with the emergence of these companies. Therefore, this question can be raised that what problems in the Companies Registry System have caused the development of Anonymous Shell Companies and what solutions are there to solve these weaknesses.

This research, with a descriptive-analytical method, based on desk researches and documentary studies, firstly identifies the concept and structure of Anonymous Shell Companies. Then the reasons for occurance and development of Anonymous Shell Companies have been investigated from the point of view of the Companies Registry System and after recognition of the registration system’s gaps in dealing with Anonymous Shell Companies, it provides solutions to solve the current problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anonymous Shell Companies
  • Companies Registry
  • legal director
  • shadow director
  • information collection
  • information verification
  • access to the information