نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعۀ تحولات آن در حقوق فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به‌عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی‌کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً می‌توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به‌تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل‌جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای‌شان شیوۀ خاص امهال در قانون پیش‌بینی ‌شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می‌باشد قابل‌تسری نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A functional approach to the grace period by studying its evolution in French law

نویسنده [English]

  • Asghar zirak barougi
Assistant Professor, Department of Law, School of Theology and Islamic Studies, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The indivisibility of the obligation requires that the obligor fulfill the obligation in full at maturity; And the obligee is not required to accept part of the obligation. However, according to the second part of Article 277 of the Civil Code, the judge can give grace period according to the situation of the obligor. This sentence is taken from Article 1244 of the French Civil Code; But in practice it is abandoned Because in some recent laws, insolvency is a condition grace period to the debtor; And most courts do not rely on it in independent rulings. And most of the courts do not decision based on that. In this research, the historical origin, conditions and scope of grace period will be investigated. Is insolvency a condition for grace period? To be answered as a basic question. In short, we can say that grace period was introduced in ancient Rome and subsequently entered French law; And with several changes, finally in 2016, it was repeated with changes in Article 1342-4 of the French Civil Code. And with the conditions and in the absence of a legal prohibition, it is possible to grace period in financial obligations and it is not a condition to prove the insolvency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grace period"
  • Insolvency"
  • splitting"
  • "
  • Decomposition of commitment