رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

آزادی عقیده و مذهب از حق‌های بنیادین و اصل‌های پایه‌ای در نظام‌های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می‌شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق‌های بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه‌هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت‌های مذهبی و اعمال تبعیض‌های ناروا نسبت به آنان دیده می‌شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت‌هایی از جنبه‌هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین‌های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین‌ها کافی و فراگیر نبوده و همۀ اقلیت‌ها را دربرنمی‌گیرد و حقی برای اقلیت‌های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian Criminal Law approach to the freedom of belief and religion

نویسندگان [English]

  • mohsen Rahimi 1
  • majid shayeghanfard 2
  • Abbas Sheikholeslami, 3
1 PhD student in criminal law and criminology, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Freedom of belief and religion is one of the fundamental rights and basic principles in legal-political systems. The recognition of the right to be a religious minority and to be free to change religion One of the rights known as freedom of belief, which is one of the civil and political human rights.

In this article, with a descriptive-analytical approach and with a library and documentation method, we are looking to analyze the relationship between Iran's criminal laws and the citizens' right to freedom of belief and religion. For this purpose, looking at the international documents and the constitution of Iran, approaches supporting and violating the freedom of belief have been reviewed in the criminal laws of Iran.The findings of this study show that the legislator in the constitution has an overall conception of the right to freedom of belief and religion. In criminal laws, there are also cases of violating the rights of religious minority groups and using unfair discrimination against them.

In the Islamic Penal Code, there are articles to protect citizens who have a religion different from the majority and prohibition of discrimination based on belief but these guarantees are not sufficient and comprehensive and do not include all minorities and There are no rights for minorities that are not mentioned in the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of opinion
  • criminal law
  • freedom of religion
  • Nondiscrimination