دوره و شماره: دوره 84، شماره 112، دی 1399 
اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 267-290

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی