دوره و شماره: دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 1-320 
پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت