نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 قاضی دادگستری، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، تهران، ایران

چکیده

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون‌گذار در فاصله‌گرفتن از پاسخ‌های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح‌مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ‌های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ‌هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به‌لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل‌اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و برای صدور آن‌ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت‌اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می‌شوند، می‌تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ‌های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Deferential Community Sentences to Children and Adolescents’ Offenders Focusing on the Legal Systems of Iran & the UK

نویسندگان [English]

 • hasanali moazenzadegan 1
 • Ghodrat Mirfardi 2

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Judge of Justice, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran

چکیده [English]

By enacting the Islamic Panel code (act 2013) the Iranian legislator emphasized on the adoption of alternative community-based responses to children crime and this is known as a special attitude. This community punishment available in article 88, 89, 90 and 94 of the code, clearly shows this new attitude. The community punishment order (CPO) was first introduced as the community service order under the provisions of the Criminal Justice Act 1972 and it is now regulated within the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. The community punishment and rehabilitation order (CPRO) were introduced by the Criminal Justice Act 1991 and is now regulated within the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 and is, in essence, the engagement between the community punishment order (CPO) and the community rehabilitation order (CRO). However, that legislative approach in the form of criminal policy reform social circuit judges to apply the most promising approaches based on care and correct response, but this approach has several challenges faced judicial proceedings. Effective implementation of these responses can be as effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Community-based responses
 • Delivery orders
 • Surveillance decisions
 • Judicial decision or penalty
 • فارسی

  • احمدی، احمد (1385)، روان‌شناسی نوجوانان وجوانان، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات مشعل.
  • خواجه‌نوری، یاسمن (1388)، «نقش کیفرهای جامعه‌مدار در پیشگیری از تکرار جرم کودکان»، مجموعه مقالات کارگروه پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی (با تأکید بر نقش پلیس)، چاپ اول، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی ناجا.
  • زراعت، عباس (1392)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب1392، چاپ اول، تهران: نشر ققنوس.
  • شمس ناتری، محمد ابراهیم و دیگران (1393)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • صبوری‌پور، مهدی و فاطمه علوی صدر (1394)، «سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول.
  • معظمی، شهلا (1394)، دادرسی ویژۀ اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
  • مهرا، نسرین (1385)، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره20.
  • مهرا، نسرین (1386)، «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلستان (با تأکید بر کارکردهای کیفر)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 45، بهار و تابستان.
  • مهرا، نسرین (1390)، عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • مهرا، نسرین (1393)، دانشنامه حقوق کیفری انگلستان، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • نوبهار، رحیم (1391)، «سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شمارۀ 6.
  • نیازپور، امیرحسن (1393)، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • نیازپور، امیرحسن (1387)، «کارکرد بازپرورانۀ کیفرهای جامعه‌مدار با تأکید بر لایحۀ قضایی مجازات‌های اجتماعی جایگزین»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شمارۀ 6.

  انگلیسی

  • Ashford, M., Chard, A. and Redhouse, N. (2006), Defending Young People in the Criminal Justice System, London: Legal Action Group.
  • Blakeman, Ian (2014), “THE YOUTH JUSTICE SYSTEM OF ENGLAND AND WALES”, in: 139TH INTERNATIONAL TRAINING COURSE, VISITING EXPERTS’ PAPERS, RESOURCE MATERIAL SERIES No. 78.
  • Bottoms, A. and Kemp, V. (2006), “The relationship between youth justice and child welfare in England and Wales”, in M. Hill et al. (eds) Youth Justice and Child Protection, London: Jessica Kingsley.
  • Crawford, A. and Newburn, T. (2003), Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice, Cullompton: Willan Publishing.

  Crown Prosecution Service (2004), The Code for Crown Prosecutors. London: Crown Prosecution Service, available online at:

  http://www.cps.gov. uk/publications/docs/code2004english.pdf

  • Diduck, A. and Kaganas, F. (2006), Family Law, Gender and the State: Text, Cases and Materials (2nd edn), Oxford: Hart Publishing (ch. 17).
  • Earle, R. and Newburn, T. (2002), “Creative tensions? Young offenders, restorative justice and the introduction of refferal orders”, Youth Justice, 1: 3–13.
  • Earle, R., Newburn, T. and Crawford, A. (2003), “Refferal orders: some reflections on policy transfer and what works”, Youth Justice, 2: 141–50.
  • Elliot, R., Airs, J., Easton, C. and Lewis, R. (2000), Electronically Monitored Curfew for 10- to 15-yearolds– Report of the Pilot, London: Home Office, available online at: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/occ-tagging.pdf
  • Goldson, B. (2000a), “Youth Justice and Criminal Evidence Bill. Part 1. Referrals to youth offender panels”, in L. Payne (ed.) Child Impact Statements,1998/99. London: National Children’s Bureau and Unicef.
  • Goldson, B. (2000b), “Wither diversion? Interventionism and the new youth justice”, in B. Goldson (ed.) The New Youth Justice. Lyme Regis: Russell House.
  • Goldson, B. (ed.) (2008), Dictionary of Youth Justice, Willan Publishing
  • Haines, K. (2000), “Referral orders and youth offender panels: restorative approaches and the new youth justice”, in B. Goldson (ed.) The New Youth Justice, Lyme Regis: Russell House.
  • Home Office (2002c), The Introduction of Refferal Orders into the Youth Justice System: Final Report, Home Office Research Study 242. London: Home Office.
  • Jones, R. (2006), Mental Health Act Manual (10th edn). London: Sweet & Maxwell.
  • Nacro (2005d), Mental Health Legislation and the Youth Justice System, Youth Crime Briefing. London: Nacro.
  • Nacro (2004), The Referral Order: A Good Practice Guide (2nd edn). London: Nacro.
  • Office of Public Sector Information’s website

   (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000006.htm) for the text of the Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000.

  • Office of Public Sector Information’s website

   (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/Ukpga_19890041_en_1.htm#tcon) for the text of the Children Act 1989. The National Society for the Prevention of Cruelty to Children’s bibliography is available online at http://www.nspcc.org.uk/ Inform/Online Resources/ ReadingLists/HistoricalPerspectiveOnChildrenInCare/HistoryOfChildren InCare_asp_ifega 26170.html.

  • Walter, I. (2002), Evaluation of the National Roll-out of Curfew Orders. London: Home Office, available online at:

  http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr1502.pdf

  • Youth Justice Board (2007g), Youth Justice Annual Statistics, 2005/06. London: Youth Justice Board (available online at http://www.yjb.gov.uk/
  • Youth Justice Board (2004a), National Standards for Youth Justice Services. London: Youth Justice Board (available online at:

  http://www.yjb.gov.uk/Publications/Scripts/prodView.asp?idproduct=155&eP=PP).

  • Youth Justice Board (2004b), Guidance Document: Action Plan Order Drug Treatment and Testing Requirement as Part of an Action Plan Order or Supervision Order, available online at: http://www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/ CourtsAndOrders/Disposals/ActionPlanOrder/
  • Youth Justice Agency (2007), Attendance Centre Orders: A Guide for Young People and their Carers. Belfast: Youth Justice Agency, available online at:

  http://www.youthjusticeagencyni.gov.uk/community_services/court_services/