نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون‌ بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای‌مجازی با ادعای هم‌ردیف قرار‌گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش‌اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم‌شناختی شده است. بزهکاری یقه‌سفیدی یا بزهکاری یقه‌سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه‌مجازی‌ها» یاد می‌کنند. بدین‌سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه‌سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای ‌مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده‌های کیفری خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Virtualization of White-collar Crimes in the Light of Virtual Currencies

نویسندگان [English]

 • Baqer Shamloo 1
 • aref khalili paji 2

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In today's world, technology is progressing at a great speed. Criminals are well aware of this new opportunity and take advantage of them to reach their goals. In addition to the creation of new crime tools, information and communication technology itself has also been a source of new crime, which with the expansion of the criminal environment beyond the geographical boundaries of a country, the process of globalization has accelerated the progress of this crime. The invention of virtual currencies has accelerated the process in its own way. Virtual currencies that claim to be in line with conventional currencies, are trying to break the traditional taboos of production and distribution of money by governments and provide an informal currency with user-generated capabilities. This has led to the transformation of some of the traditional criminological concepts. White-collar delinquency is one of those concepts that has evolved with the expansion of virtual space and its specific tools, as some Scholars refer to as "virtual collar crimes." After examining the dimensions of virtual white-collar crimes, this study analyzes the tendency of virtual criminals to use virtual currencies in committing delinquency according to some criminal cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual currencies
 • Delinquency
 • White-collar crimes
 • Virtual collar
 • Globalization
 • فارسی

  • ابوذری، مهرنوش (1395)، جرمشناسی جرایم سایبری، چاپ نخست، تهران: انتشارات میزان.
  • ال. بنسون، مایکل، اس.سیمپسون، سالی (1391)، جرایم یقه سفیدی؛ رویکردی فرصتمدار، برگردان اسمعیل رحیمی‌نژاد، چاپ نخست، تهران: انتشارات میزان.
  • اس.سیمپسون، سالی، ویزبرد، دیوید (1392)، جرمشناسیِ جرایم یقهسفیدان، برگردان حمیدرضا دانش ناری، آزاده صادقی، تهران: انتشارات مجد.
  • برناردی، الکساندر (1392)، اروپایی شدن علوم کیفری، ترجمه محمود روح‌الامینی، دایره المعارف علوم جنایی، زیر نظر علی حسین نجفی‌ابرندآبادی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران: انتشارات میزان.
  • خلیلی پاجی، عارف (1398)، امکان‌سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی، مجموعه مقالات همایش بینالمللی ابعاد حقوقی-جرمشناختی تروریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاهی علامه طباطبایی.
  • دولاکواِستا، خوزه لوییس (1396)، سیاست جنایی اروپا: نمونه‌ای از بین‌المللی شدن حقوق کیفری در سطح منطقه‌ای، ترجمه علی حسین نجفی‌ابرندآبادی، مجموعه مقالات نکوداشتنامة استاد دکتر محمد آشوری، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
  • طهماسبی، جواد؛ شاهمرادی، خیرالله (1397)، «چالش‌ها و خلأهای موجود در فرایند رسیدگی به جرایم سایبری، مجله حقوقی دادگستری، دوره 82، شماره 104.
  • محسنی، فرید (1391)، «جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 57.
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (1385)، «تحلیل جرم‌شناختی جرایم اقتصادی»، تعالی حقوق، سال اول، شماره.
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌‌حسین (1391)، تقریرات جرمشناسی (جهانیشدن جرم)، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید. قابل دسترس در: www.lawtest.ir
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (1388)، «جرم‌شناسی در فضای سایبر»، تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 36.
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (1396)، جنایات بینالمللی و جرمشناسی، دیباچه در: نیکوکار، حمیدرضا «به کوشش»، جرمشناسی فراملی؛ به سوی جرمشناسی جنایات بینالمللی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (1394)، جهانی‌شدن بزهکاری، دیباچه در: ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی، تهران: انتشارات میزان.
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (1395)، جهانیشدن حقوق کیفری و تعاملات دانشگاهی بینالمللی، دیباچه در: رضوی‌فرد، بهزاد «به کوشش»، جلوههایی از حقوق کیفری فرانسه-مجموعه مقالات و سخنرانیهای میشه مسه و برنادت زیبر، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  • نجفی‌ابرندآبادی، علی‌‌حسین و هاشم‌بیکی، حمید (1395)، دانشنامه جرمشناسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.

  انگلیسی

  • Afilipoaie, A., & Shortis, P. (2015), From dealer to doorstep-how drugs are sold on the dark net. Global Drug Policy Observatory situation analysis. Retrieved November 15, 2015, from:

  http://www.swansea.ac.uk/media/Dealer%20to%20Doorstep%20FINAL%20SA.pdf

  • Bitcoin.org, https://bitcoin.org/en/ accessed February 14, 2016.
  • Brightman, H. J. (2009), Today White-Collar Crime: legal, Investigation Journal of Police Science & Management, 9 (4):336.
  • Christin, N. (2013), Traveling the silk road: A measurement analysis of large anonymous online marketplace, 22nd International World Wide Web Conference (pp.213–224). Rio de Janeiro: Brazil. doi:10.1145/2488388.2488408.
  • Crawford, Angus. (2014)Dark net ‘used by tens of thousands of paedophiles, BBC News, June 19.
  • Edelhertz, Herbert. (1970), The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar Crime, Washington, D.C.: U.S. Dept. of Justice, National Institute of Justice.
  • Egan, Matt. (2017), “What is the Dark Web?” pcadvisor.com, June 19.
  • FATF. (2015), VIRTUAL CURRENCIES, GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH.
  • French Financial Intelligence Unit. (2014). REGULATING VIRTUAL CURRENCIES, Virtual Currencies Working Group.
  • Hout, M. C. V., & Bingham, T. (2013), BSurfing the silk road: A study of users’ experiences, International Journal of Drug Policy, 24 (6):524–529.
  • J. Mounteney, A. Bo and A. Oteo. (2017), EMCDDA project group, “The Internet and Drug Markets” European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016, accessed June 19, 2017.
  • Kethineni, Sesha, Cao, Ying, Dodge, Cassandra. (2018), Use of Bitcoin in Darknet Markets: Examining Facilitative Factors on Bitcoin-Related Crimes, American Journal of Criminal Justice, 43 (2):141–157.
  • Lane, J. (2014), Bitcoin, silk road, and the need for a new approach to virtual currency regulation, Charleston Law Review, 8, 511–535 Retrieved October 10, 2015, from:

  http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/charlwrev8&div=25&id=&page=.

  • Nycum, Susan, Parker, Donn B (1989), Computer Crime: Criminal Justice Resource Manual, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Office of Justice Programs.
  • Reid, Alan S (2018), Financial Crime in the Twenty-First Century: The Rise of the Virtual Collar Criminal, White Collar Crime and Risk, Palgrave Macmillan, London.
  • Reiss, Albert J. and Biderman, Albert D (1981), Data Sources on White-Collar Law Breaking, Washington, D.C.: U.S. Dept. of Justice, National Institute of Justice.
  • Rotman, Edgardo (2001), The Globalization of Criminal violence, Cornell Journal of Law and Public Policy, No 49.
  • Salifu, A (2008), The Impact of Internet Crime on Development, Journal of Financial Crime, 15 (4): 435.
  • Spalevic, Zaklina and Ilic, Milos. (2017), “The use of the dark web for the purpose of illegal activity spreading,” from:

  https://www.ekonomika.org.rs/en/PDF/ekonomika/2017/clanci17-1/7.pdf

  • Shapiro, Susan P. (1990), Collaring the Crime, Not the Criminal: Reconsidering the Concept of White-Collar Crime, American Sociological Review. 55:346–65.
  • Tor Browser in Numbers, The Tor Project. (2017), from:

  https://blog.torproject.org/ blog/tor-browser-numbers, accessed June 7.

  • United States of America v. Ali Shukri Amin (2015, June 11), Plea agreement, 1 16. Retrieved November 9, 2016, from:

  https://www.justice.gov/opa/file/477366/download

  • Wechsler, P (2016), "Dark web" gives cover to criminals, Issue: Cyber Security Retrieved October 10, 2016, from:

  http://businessresearcher.sagepub.com/sbr-1775-98146-2715485.

  Weimann, G (2016), Terrorist migration to the dark web, Perspectives on Terrorism, 10 (3), 40–44.