نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنۀ این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی‌گیرد، عمدتاً در رویۀ قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد‌شده استناد می‌کنند. به هر روی، دربارۀ اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما دربارۀ قلمروی آن مجال گفت‌وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازۀ اوست یا آنکه می‌توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند. برای همین، حق یاد‌شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده‌اند. مهم‌ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه‌ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن، نظریۀ استفادۀ منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه‌های هویتی شخص مشهوری دخل‌وتصرف کرده و آن را به‌گونۀ دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم‌تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌شود با مطالعۀ نظام‌های حقوقی یاد‌شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conflict of two rights: publicity right and freedom of expression Focusing on Legal Systems of Iran, Germany, France & the USA

نویسنده [English]

 • Abbas Mirshekari

Assistant Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The individualization of criminal writ petitions in the international arena, such the use of celebrities’ identities in commercial advertising has increased nowadays. Legal systems have also tried to protect the rights of these individuals from being used without their permission. For example, according to the United States of America’s law, right of pre-emption is recognized. Publicity Right means that exploitation of another personality with his permission. Although the scope of this right includes both celebrities and ordinary people, but it is claimed mainly by famous people to fence their interests. Although there is no doubt about this right but there are disagreements over its realm: “Can an exception be made for this right or, any possible use of another personality is subject to the permission of the person?” In American law, full implementation of this right is known as a violation of freedom of expression. For this reason, this right has been modified and, in particular, its boundaries have been defined by freedom of expression. The most important challenge in this direction is determining the criteria for distinguishing the realm of the right. Various criteria are presented for this purpose. The most important criterion is the theory of fair use. Accordingly, if a person changes the identity of a celebrity and transform it into another form or, if the intention of the individual is to disseminate information about a famous person, his action will be justified. In fact, in these two cases, the right of publicity will be sacrificed at the expense of more important value: freedom of speech. In this article, we are trying to provide suggestions for the Iranian legal system by studying the USA legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reputation
 • personality
 • publicity right
 • Freedom of expression
 • فارسی

  • پیلوار، رحیم (۱۳۹۰)، «نظریه کار به‌عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۵.
  • جعفری، فیض الله و مهرناز مختاری (۱۳۹۵)، «مطالعه تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری»، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 2.
  • حبیبا، سعید و زهرا شاکری (۱۳۹۲)، «سه گام؛ آزمونی فراروی مصرف کنندگان آثار ادبی و هنری»، تحقیقات حقوقی، ش۶۱.
  • رحمدل، منصور (۱۳۸۴)، «حق انسان بر حریم خصوصی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۰.
  • رهبری، ابراهیم و حسن لجم اورک (۱۳۹۸)، «تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی»، مجله دادگستری، شماره ۱۰۸.
  • شاکری، زهرا (۱۳۹۴)، «استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری، حقی برای جامعه»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۵، شماره ۲.
  • شاکری، زهرا (۱۳۹۵)، «نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران»، مجله حقوق خصوصی، شماره  ۲۸.
  • شبیری (زنجانی)، سیدحسن (۱۳۹۶)، «مطالعه تطبیقی نقیضه گویی در آثار ادبی و هنری؛ هدف کپی رایت یا نقض کپی رایت!»، فصلنامه الهیات هنر، سال سوم، شماره ۱۰.
  • صفایی، سید حسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده (۱۳۸۲)، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران:‌ سمت.
  • طالقانی، سیدمحمود (۱۳۴۴)، اسلام و مالکیت، تهران: انتشار.
  • فرومن، میشل (۱۳۸۲)، «حمایت از آزادی و برابری»، ترجمه علی اکبر گرجی، حقوق اساسی، شماره ۲.
  • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (۱۳۸۴)، «توسعه قلمرو و تضمین محدودیت: آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی»، تحقیقات حقوقی، دوره ۸، شماره ۱۳۴.
  • قبولی درافشان، سیدمحمدهادی و مصطفی بختیاروند و سمانه خوانسازی (۱۳۹۷)، «حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۸، شماره ۱.
  • محمدی، عمید، صالحی مازندرانی، محمد و مهدی زاهدی (۱۳۹۶)، «حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۲۱، شماره ۳.
  • میرشکاری، عباس (۱۳۹۸)، «بهره‌برداری تجاری از شهرت درگذشتگان»، تحقیقات حقوقی، دوره ۲۲، شماره ۸۵.
  • میرشکاری، عباس (۱۳۹۸)، «حق جلوت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۹، شماره ۳.

  عربی

  • مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۹)، القواعد الفقهیه، جلد ۲، قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب.
  • مجلسی، محمدباقر (۱۴۱۹)، بحارالانوار، جلد ۶۸، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

  انگلیسی

  • Alsmadi, S., (2006), "The Power of Celebrity Endorsement in Brand Choice Behavior: An Empirical Study of Consumer Attitudes in Jordon". Journal of Accounting-Business & Management, vol.13.
  • Anne Lauber-Rönsberg (2017), The Commercial Exploitation of Personality Features in Germany from the Personality Rights and Trademark Perspectives, law journal INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, Vol. 107 No. 4.
  • Baker, c. edwin, (1978), "scope of the first amendment freedom of speech", ucla l. Rev., vol25.
  • Bergmann, Susanne, (1999), Publicity Rights In The United States And Germany: A Comparative Analysis, Loyola Of Los Angeles Entertainment Law Review, vol.19.
  • Bertrand, A., (1999), Droit a` la vie prive´e et droit a` l’image, Paris, Litec.
  • Biederman, D., (2011), law and business of the entertainment industries, Westford, praeger publishers.
  • biene, Daniel, (2005), “celebrity culture, individuality, and right of publicity as a european legal”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volume 36, Number 5.
  • Blanke, jordan m., (2013),"no doubt about it – you’ve got to have hart: simulation video games may redefine the balance between and among the right of publicity the first amendment, and copyright law, b.u. J. Sci. & tech. L., vol19.
  • Böttner, G., (2001), "Protection of the Honour of Deceased Persons – A Comparison Between the German and the Australian Legal Situations", Bond Law Review, Vol13, Issue1.
  • Buchsbaum, william, (2018),"harmonizing the tension between the first amendment and publicity rights and finding the right balance: discerning how much freedom is warranted and what needs protection", the university of cincinnati intellectual property and computer law journal, vol3, issue1.
  • Cantero, I., et al. (2010), “Exploiting Publicity Rights in the EU”. from: http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:2389.
  • Cashmore, Ellis, (2006), Celebrity Culture, London, UK: Routledge.
  • Cass, ronald a., (1987),"the perils of positive thinking: constitutional interpretation and negative first amendment theory", ucla l. Rev., vol34.
  • Coors, Corinna, (2014), Image Rights of Celebrities vs. Public Interest – Striking the Right Balance Under German Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, no. 9 (10).
  • Coors, Corinna, (2010), Headwind from Europe: The New Position of the German Courts on Personality Rights after the Judgment of the European Court of Human Rights, German Law Journal, no11.
  • Coyle, Andrew T, (2012), Finding A Better Analogy For The Right Of Publicity Brooklyn Law Review, vol77.
  • Coyne, randall t.e., (1988), "toward a modified fair use defense in right of publicity cases", wm. &mary l. Rev., vol29.
  • Digregorio, christine, (2017), "finding a fair balance for the right of publicity and first amendment protections", touro law review, volume33, number 3.
  • Dionisio, Francisco & isabel gordo, (2006), The Tragedy of The Commons, The Public Goods Dilemma, And the Meaning of Rivalry and Excludability Inevolutionary Biology, evolutionary ecology research, vol8.
  • Dogan, stacey l. & mark a. Lemley, (2006), What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law, stan. L. Rev., vol58.
  • Emerson, thomas i., (1963), "toward a general theory of the first amendment", yale l.j., vol 72.
  • Feinberg, michael, (2014),"a collision course between the right of publicity and the first amendment: the third and ninth circuit find ea sports’s ncaa football video games infringe former student-athletes right of publicity", seton hall circuit review, vol.11.
  • Feinberg, michael, thomas f. Cotter & irina y. Dmitrieva, (2010), “integrating the right of publicity with first amendment and copyright preemption analysis”, colum. J.l. & arts, no.33.
  • Felcher, peter & edward l. Rubin, (1979), “Privacy, Publicity, And The Portrayal Of Real People By The Media”, yale l.j., no.88.
  • Fisher, eric, (2006), “filings provide a look at how baseball union war chest operates”, sports bus. J., no.7.
  • Franke, gloria, (2006),"the right of publicity vs. The first amendment: will one test ever capture the starring role?" s. Cal. L. Rev., vol79.
  • Gaillard, v.e, (1984), la double nature du droit a` l’image et ses conse´quences en droit positif franc¸ préc.
  • Georgios Zagouras (2011), Commercial exploitation of the personality and license requirements for satiric advertisements under German law International Review of Intellectual Property and Competition, no.42.
  • Gervais, daniel j., (2014),"fame, property, and identity: the scope and purpose of the right of publicity", vanderbilt university law school public law and legal theory, working paper number 15.
  • Grady, mark f., (1994), A Positive Economic Theory of The Right Of Publicity, ucla ent. L. Rev., vol1.
  • Haemmerli, Alice, (1999), Whose Who? The Case for A Kantian Right of Publicity, duke L.j., vol49.
  • Halpern, Sheldon w, (1995), The Right of Publicity, hastings Law journal, vol46.
  • Ham, tina, (2003), "the right of publicity: finding a balance in the fair use doctrine –hoffman v. Capital cities/abc, inc.", u.c. Davis l. Rev., vol36.
  • Hardin, garrett, (1968), The Tragedy of The Commons, Science, vol162.
  • Hauch, Jeanne M., (1994),"Protecting private fact in France: The Warren & Brandeis tort is alive and well and flourishing in Paris", Tul. L. Rev., VOL68.
  • Helling, Anna e., (2004), Protection of Persona in The Eu And in The Us: A Comparative Analysis, stockholm university, sweden, a thesis submitted to the graduate faculty of the university of georgia in partial fulfilment of the requirements for the degree.
  • Ho, chia heng, (2002), "hoffman v. Capital cities/abc, inc.", berkeley technology law journal, vol17, issue1.
  • Hollows, allison l., (2015), "the application of the transformative use test inthe right of publicity context", seton hall law.
  • Huw Beverley-Smith, (2005), Privacy, Property and Personality, camʙʀɪdɢe uɴɪveʀsɪtʏ pʀess.
  • Hylton, J. Gordon, (2001), “Baseball Cards and the Birth of the Right of Publicity: The Curious Case ofHaelen Laboratories v. Topps Chewing Gum”, Marquette Sports Law Review, Vol 12.
  • Jacoby, Melissa b. & Diane Leenheer Zimmerman, (2002), Foreclosing On Fame: Exploring The Uncharted Boundaries Of The Right Of Publicity, N.Y.U. L. REV., vol77.
  • Johnson, james a., (2015), “the right of publicity and the student-athlete”, elon l. Rev., no.7, 2015.
  • Judith Janna, Marten, (2012), Personality rights and freedom of expression: a journey through the development of German jurisprudence under the influence of the European Court of Human Rights, Journal of Media Law, 4 (2).
  • Kaplan, d., (2006), “nflpa commercial revenue rises 20 percent”, sports bus. J., nov.7-13.
  • Karcher, richard t., (2007), “the use of players’ identities in fantasy sports leagues: developing workable standards for right of publicity claims”, penn state law review, vol. 111: 3.
  • Kayser, (1995,), La protection de la vie prive´e par le droit, 3rd edn PUAM-Economica.
  • Keller, bruce p., (2000), the right of publicity: past, present, and future, pli corp. Law & prac. Handbook.
  • Koo, andrew, (2006), “right of publicity: the right of publicity fair use doctrine – adopting a better standard”, buff. Intell. Prop. L.j., no.4.
  • Korotkin, lindsay, (2013),"finding reality in the right of publicity", cardozo law review denovo, no2.
  • Ku, raymond shih ray, (2008), "is nominal use an answer to the free speech & right of publicity quandary? lessons from america’s national pastime", chapman l. Rev., vol11.
  • Kwall, Roberta Rosenthal, (1997), Fame, Ind. L.J., vol73.
  • Kwall, roberta rosenthall, (1994),"the right of publicity vs. The first amendment: a property and liability rule analysis", ind. L.j., vol70.
  • Landes, william m. & Richard a. Posner, (2003), The Economic Structure Of Intellectual Property Law, belknap press.
  • Lapter, Alain J., (2007), How the Other Half Lives (Revisited): Twenty Years Since Midler v. ford, a Global Perspective on The Right Of Publicity, tex. Intell. Prop. L.j., vol15.
  • Leaffer, marshall, (2007),"the right of publicity: a comparative perspective", albany l. Rev., vol70.
  • Lee, mark s., (2003),"agents of chaos: judicial confusion in defining the right of publicity-free speech interface", loyola of los angeles entertainment law review, vol. 23.
  • Lee, mark s., (2003), Agents of Chaos: Judicial Confusion in Defining the Right of Publicity-Free Speech Interface, loy. L.a. Ent. L. Rev., vol 23.
  • Leichtman, david, (2011), transformative use comes of age in right of publicity litigation, landslide, volume 4, number 1.
  • Leval, pierre n., (1990),"toward a fair use standard", harv. L. Rev., vol103.
  • Lieberstein, M.A., "Why a Reasonable Right of Publicity Should Survive Death: A Rebuttal", BRIGHT IDEAS, Fall, 2008.
  • Liebler, william, "games are not coffee mugs: games and the right of publicity", santa clara computer & high tech. L.j., vol22, 2012, pp1-98.
  • Logeais, Elisabeth, (1998), “The French Right of Image: An Amiguous Concept Protecting the Human Persona”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, Vol.18.
  • Marcantonio, stephanie, (2003), "what is commercial speech? An analysis in light of kasky v. Nike", pace l. Rev., vol24.
  • Markesinis, B.S., and Hannes Unberath (2002), The German Law of Torts A Comparative Treatise, Hart Publishing.
  • Maureen, c. Weston, (2008), the fantasy of athlete publicity rights: public fascination and fantasy sports’ assertion of free use place athlete publicity rights on an uncertain playing field, chapman law review, vol. 11.
  • Mccarthy, j. Thomas, (2006), The Rights of Publicity and Privacy, west law.
  • Mccarthy, j. Thomas, (2014), mccarthy on trademarks and unfair competition, Deerfield.
  • Mckenna, mark p., (2005), “the right of publicity and autonomous selfdefinition, university of pittsburgh law review, vol. 67.
  • Miner, christopher, (2014), ‘fantasy sports and the right of publicity are under further review”, touro law review, volume 30, number 3.
  • Moonier, brandon t., (2007), “comment, the legal game behind fantasy sports: copyright protec-tion and the right of publicity in professional performance statistics”, st. Louis u. Pub. L. Rev., vol26.
  • Moskalenko, kateryna, (2015), “the right of publicity in the usa, the eu, and ukraine”, international comparative jurisprudence, no.1.
  • Nimmer, melville b., (1954),"the right of publicity", law & contemp. Probs., vol19.
  • Olander, erika t., (2002), “stop the presses! First amendment limitations of professional athletes' publicity rights”, marquette sports law review, volume 12.
  • Ostrom, elinor & hess, charlotte, (2007), Private and Common Property Rights, Indiana university, bloomington: school of public & environmental affairs research paper no. 2008-11-01. Available at ssrn: https://ssrn.com/abstract=1936062
  • Peles, gil, (2004),"the right of publicity gone wild", ucla entertainment law review, vol. 11:2.
  • Pinckaers, julius c.s., (1996), From Privacy Toward A New Intellectual Property right in persona, kluwer law int'l, no3.
  • Posner, Richard, (1978), The Right of Privacy, ga. L. Rev., vol12.
  • Raygor, k., alter. V., (2008),"fair use and the right of publicity: a search for a more balanced approach", media law resource center bulletin, issue no. 4.
  • Redish, Martin H., kelsey b. Shust, (2015)., “The Right of Publicity And The First Amendment In The Modern Age Of Commercial Speech”, William & Mary Law Review, volume 56, issue 4.
  • Rice, R. Garrett, (2015), “Groove is in the Hart”: A Workable Solution for Applying the Right of Publicity to Video Games, Wash. & Lee L. Rev., vol72.
  • Rojek, Chris, (2001), Celebrity, London, UK: Reaktion Books.
  • Rostron, allen, (2013),"the mugshot industry: freedom of speech, rights of publicity, and the controversy sparked by an unusual new type of business", wash. U.l. Rev., vol90.
  • Rubenfeld, jed, (202),"the freedom of imagination: copyright’s constitutionality", yale l.j., vol112.
  • Schauer, frederick, (1982), free speech: a philosophical enquiry, cambridge univ press.
  • Schoenberger, michael, (2013),"unnecessary roughness: reconciling hart and keller with a fair use standard benefitting the right of publicity", conn.l.rev., vol45.
  • Schwartz, Paul M. (2010), “Prosser's Privacy and the German Right of Personality: Are Four Privacy Torts Better than One Unitary Concept”, California Law Review, Vol.98.
  • Semeraro, Steven, (2011), property’s end: why competition policy should Limit the right of publicity, connecticut law review, vol43.
  • Shipley, David e., (1981), Publicity Never Dies; It Just Fades Away: The Right Of Publicity And Federal Preemption, cornell l. Rev., vol66.
  • Smith, george p., (2002), ‘‘the extent of protection of the individual's personality against commercial use: toward a new property right’’, south carolina law review, vol54.
  • Smolla, rodney, nimmer, (2011), melville b., smolla & nimmer on freedom of speech, m. Bender.
  • Tan, d., (2017), The Right of Publicity in The United States. In the commercial appropriation of fame: a cultural analysis of the right of publicity and passing off, cambridge university press.
  • Tan, david, (2011), "political recoding of the contemporary celebrity and the first amendment", harv. J. Sports & ent. L., vol2.
  • Thompson, III, Robert T., (2009), Image as Personal Property: How Privacy Law Has Influenced the Right of Publicity, UCLA Entertainment Law Review, vol16, no1.
  • Thompson, john b., (1991), ideology and modern culture: critical social theory in the era of mass communication, stanford university press.
  • Thwaite, Gregory J.& Wolfgang Brehm, (1994), German Privacy and Defaation Law: The Right to Publish in the Shadow of the Right to Human Dignity, European intellectual property review, no16.
  • Treece, james m., (1973), Commercial Exploitation Of Names, Likenesses, And Personal Histories, tex. L. Rev., vol51.
  • Troutt, david dante, (2005), A Portrait Of The Trademark As A Black Man: Intellectual Property, commodification, and redescription, u.c. Davis l.rev., vol38.
  • Turner, Graeme, (2014), Understanding Celebrity, SAGE Publications Ltd.
  • Volokh, eugene, (2000),"freedom of speech and information privacy: the troubling implications of a right to stop people from speaking about you", stan. L. Rev., vol52.
  • Wassomt, brian d., (2013),“uncertainty squared: the right of publicity and social medi”, syracuse law review, vol. 63.
  • Weinstein, james, (2011),"participatory democracy as the central value of american free speech doctrine: a reply", va. L. Rev., vol97.
  • Welser, M. (2014), “Germany, Right of Publicity in 21 jurisdictions”, worldwide.

  http://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2013_Right_of_Publicity.pdf.

  Whaley, Sean d., (2009), I'm A Highway Star: An Outline For A Federal Right Of Publicity, hastings comm. & ent. L.j., vol31.