دوره و شماره: دوره 83، شماره 107، مهر 1398 
قرارداد داور

صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران

صفحه 113-134

10.22106/jlj.2019.92900.2318

محمد یعقوبی زرندینی؛ سعید قماشی؛ ابوالقاسم خدادی