نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت‌های دینی مشاهده می‌شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن‌ها با محاکم قضایی می‌توان گفت، اشارۀ قانون‌گذار به مراجع خاص اقلیت‌های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت‌ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند، می‌توان آن‌ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Certain Authorities of Religious Minorities in Iran’s Act and the Effects of Their Decisions

نویسندگان [English]

 • Abdolsaeed Badiei 1
 • farhad PARVIN 2

1

2 Allameh Tabatabaii University

چکیده [English]

Certain Authorities of Religious Minorities in Iran’s Act and the
Effects of Their Decisions
One the innovations in the new act of family support is observed in article 4 for the authorities of religious
minorities. Concerning the competence of these authorities and their relationships with the judicial courts,
legislators deny the competence of the general courts in hearing the minority affairs based on their religious
commonalities and certain rules and habits. Moreover, given that these authorities are competent to hear the
personal status and non-litigious affairs of the religious minorities and are legally recognized to do so, they can
be, to some extent, considered as an exceptional part of the judicial judgment institution. As a result, their
decisions are valid in the courts and are ratified and enforced if they are compatible with the public order and
morality.
Keywords: religious minorities, certain authorities, common and certain rules and habits, judicial system,
judicial authority

کلیدواژه‌ها [English]

 • religious minorities
 • certain authorities
 • common and certain rules and habits
 • judicial system
 • judicial authority
 • ارفع نیا، بهشید (1383)، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 2، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بهتاب.
 • الماسی، نجاد علی (1387)، تعارض قوانین، چاپ چهاردهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • باریکلو، علیرضا (138۴)، «قلمرو احوال شخصیه»، حقوق خصوصی، شماره 8، بهار و تابستان.
 • بداغی، فاطمه (1391)، آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده، چاپ اول، تهران: میزان.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، دانشنامه حقوقی، ج ۴، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، دانشنامه حقوقی، ج ۳، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، چاپ پنجم، تهران: گنج دانش.
 • خدابخشی، عبدالله، (1392)، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشار.
 • رجایی پور، مصطفی، (138۵)، «مبانی فقهی و حقوقی اجرای احکام زردشتیان در محاکم اسلامی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران»، فقه و اصول فقه و تاریخ تمدن، زمستان ، شماره 10.
 • رستمی، ولی، سپهری، کیومرث (1389)، «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ موانع و راهکارها»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، شماره ۲.
 • زوایگرت، کنارد، کوتس، هاین (1393)، درآمدی بر حقوق تطبیقی،‌ ترجمه الیاس نوعی و محمد نوعی، چاپ اول، تهران: نشر مجد.
 • شمس، عبدالله، (138۴)، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج 1، چاپ هفتم، تهران: دراک
 • صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله (1393)، مختصر حقوق خانواده، چاپ چهلم، تهران: میزان
 • صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی (138۴)، اشخاص و محجورین، چاپ دهم، تهران: سمت
 • صفایی، سیدحسین (1383)، اشخاص و اموال، چاپ سوم، تهران: میزان
 • صفرپور، رضا (1392)، «بررسی نوآوری‌های قانون حمایت خانواده»، دادرسی، شماره 98، خرداد و تیر.
 • عباسلو، بختیار، نوعی، الیاس، نوعی محمد، (1392)، «طرق غیر دادگاهی حل اختلاف در آمریکا با نگاهی گذرا به حقوق ایران و روسیه»، فصلنامه مجد، تابستان و پاییز.
 • کاتوزیان، ناصر (1389)، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ هفتم، تهران:میزان
 • محسنی، حسن، (1391)، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 79، پاییز.
 • مصاحبه با سروژ اوحانیان (مدیر خلیفه گری ارامنۀ تهران و شمال ایران) توسط نگارنده، اردیبهشت 139۴
 • مصاحبه با اردشیر خورشیدیان (موبد زرتشتیان) توسط نگارنده، اردیبهشت 139۴