نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از‌این‌رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره‌گیری از برایند پرسش‌نامه و مصاحبه با قضات، زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به‌طور جامع و در کمال بی‌طرفی مورد نقد قرار می‌گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می‌شود.
بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن‌خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ‌گویی قوۀ قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Fields Of Judicial Crimes In Judges Of Iran

نویسندگان [English]

 • mohammad yaghobi zarandini 1
 • Saeid Ghomashi 2
 • Ali khodadi 3

1 judge of justice

2 .

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

چکیده [English]

Structural Fields Of Judicial Crimes In Judges Of Iran


Abstract

The commission of judicial crimes by judges expresses the existence of defects in the judiciary and the personality of the judge. By dividing these objections into structural and individual, it seems that the impact of structural factors on the occurrence of such types of crime is more than individual factors. The structural elements are intended to cover a wide range of issues related to employment, training, pay and benefits, and how to manage the judiciary. In this research, in addition to the documentary method, by conducting qualitative interviews and conducting questionnaires from 130 judges of the judiciary, the structural contexts of the crimes committed by judges of Iran were comprehensively and objectively analyzed and criticized. During that time, suggestions will be submitted.

Based on this, proper selection and election, useful training, essential in-service training, strengthening of judicial independence, the preservation of elites and qualified judges, increasing job attractiveness, along with transparency and accountability of the judiciary, are effective in maximum decrease of crimes in judges of Iran.


Keywords: Judicial crime , Judicial corruption , White collar offender , Structure

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judicial crime
 • Judicial corruption
 • White collar offender
 • Structure
 • فارسی

  • اداره مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (1389)، شرح اصول رفتار قضایی (اصول بنگلور)، مترجم: محمد علی شاه‌حیدری، مجتبی همتی، تهران: نشر خرسندی.
  • استیفن رابینز (1388)، تئوری سازمان، مترجم الوانی و دانایی فرد، تهران: نشر گنج شایگان.
  • رفیع پور، فرامرز (1388)، سرطان اجتماعی فساد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • مدیریت آموزش دادگستری استان تهران (138۴)، فصلنامه قضاوت، شماره 3۵.
  • قورچی بیگی، مجید (139۴)، جرم شناسی جرائم یقه سفیدها، تهران: نشر دادگستر.
  • کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (139۵)، ارزیابی نظامهای قضایی اروپا، مترجم: پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران: نشر مرکز انتشارات قوه قضائیه.
  • گزارش سازمان شفافیت بین الملل (139۵)، فساد در نظامهای قضایی، مترجم: لیلی منفرد، تهران: نشر مرکز انتشارات قوه قضائیه (پژوهشگاه قوه قضائیه).
  • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (۱۳۷۰)، تقریرات درس جرم شناسی، تهران:‌ دانشگاه امام صادق(ع).
  • وین سنت یانگ (1378)، «راهکارهای مبارزه با فساد قضایی در کشورهای آسیایی»، ترجمه آرش فرهودی، روزنامه مأوی، یکشنبه 3 شهریور 1387 شماره 7۵2، صفحه ۶.

  انگلیسی

  • Carlo Guarnieri (2007), “Professional qualifications of the judiciary in Italy, France and Germany”, Transparency International, Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial Systems, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Miguel Carbonell (2007), “Judicial corruption and impunity in Mexico” ,Transparency International, Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial Systems, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Sutherland, Edwin Hardin (1949), White Collar Crime, New York, Holt Rinehart & Winston.

  برخط

  • http://www.chinacourt.org/public/detil.php?id-198213
  • http://www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7833
  • http://www.judiciary.gov.uk/docs/judges-council/published-guide0606.pdf.
  • http://www.pewresearch.org/fact-tank
  • http://www.transparency.org/what-is-corruption
  • http://www.yalelawjournal.org/note/corruption-in-our-courts