نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و عاوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

چکیده

در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سال‌هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می‌شود، قانون‌گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‏اعتباری رأی شود، می‏تواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیار‌های گوناگونی می‌توان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب می‌شود که نقض آن‌ها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسی‌اند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Lack of due process due to failure to observe the principles of due process leading to the invalidity of the court's ruling and the criteria for their recognition

نویسندگان [English]

 • Abdolvahid Zahedi 1
 • samira sargezi 2

1 .

2 Student of the Islamic Azad University of south Tehran Branch

چکیده [English]

Abstract
In the current legal system, despite the fact that for many years has been found the importance of procedure of proceedings to be in the strict sense of the law; But the legislator has not yet accepted that these two types of law have the same significance. On the basis of this refusal, Violations of the substantive rights always invalidate the verdict of the court, but violations of the procedural rights invalidate the verdict of the court when they are of such importance as to invalidate the vote. But there is a question, what are these high-ranking ceremonies? can be used Various criteria to identify these principles. However, the criterion of effective criminal procedure is more consistent with the current law and the former laws, while the criterion of the basic principles of the proceedings is more in line with the objectives of the criminal procedure.
Key words: Principles of procedure, procedural procedures, Principles with high degree of importance, effective criminal procedure

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principles of procedure
 • procedural procedures
 • Principles with high degree of importance
 • effective criminal procedure
 • فارسی

  • آخوندی، محمود (۱۳۹۰)، آیین دادسی کیفری، تهران، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات.
  • آشوری، محمد (1388)، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت.
  • تدین، عباس (1387)، نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تأکید بر حقوق فرانسه)، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 3.
  • جوانمرد، بهروز (139۵)، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل.
  • خالقی، علی (1393)، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی (شهر دانش).
  • زراعت، عباس، بطلان در آیین دادرسی کیفری، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.
  • شمس، عبدالله (138۵)، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات دراک.
  • طهماسبی، جواد (139۶)، آیین دادرسی کیفری، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  • غمامی، مجید و محسنی، حسن (138۶)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: انتشارات میزان.
  • فرجیها، محمد و محمد باقر مقدسی (1387)، «رویکرد تطبیقی به قاعده نامعتبر شناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن‌لا و ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3.
  • گلدوست جویباری، رجب و زینب باقری نژاد (1392)، «مسئولیت کیفری، مدنی، انتظامی، ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری»، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۵.
  • مؤذن زادگان، حسنعلی و سحر سهیل‌مقدم (139۵)، «قاعده بطلان دلیل در دادرسی کیفری (با تأکید بر حقوق آمریکا)»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره 2.

  انگلیسی

  • Delmas-marty, Mireille (1995), procedure penales d'Europe, paris, Puf.
  • Fourment, François (2007), procedure Penale, Editions paradigm.
  • Oakst, Dallin H (1970), “Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure”, The University of Chicago Law Review, Vol 37, No 4.