نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

3 استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت‌نامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می‌دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می‌اندازد، در برابر خواسته‌های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه‌ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخص‌ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Arbitrator’s Contract

نویسندگان [English]

 • ahad khakpour 1
 • Rabiya Eskini 2
 • Mohammadali Bahmaei 3

1 student of phd

2 Research Institute of Nuclear Science and Technology, Tehran, Iran

3 Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Nowadays, Arbitration is an effective framework for resolving international commercial disputes. Most of the issues related to the international arbitration process allocate for the status, rights and obligations of disputant parties and the arbitrator. The Arbitration Agreement which is the legal basis of the arbitral proceedings only creates the legal relationship between disputant parties, therefore it does not deal usually with the legal relationship between the arbitrator and disputant parties that is effective in their mutual rights and obligations. The authority and position of the arbitrator empowers him to agree on his rights and obligations with disputant parties and whenever the expectation of the parties may endanger the arbitration process he will stand against the unreasonable demands of them and will organize their rights and obligations within a legal formal framework. The best framework accepted in some jurisdictions is the establishment of a separate contract known as the “arbitrator's contract”. The contents of this agreement include the most important rights and obligations of disputant parties and arbitrator which affect their position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Arbitration
 • Arbitrator
 • Arbitrator’s Contract
 • Arbitration agreement
 • Terms of reference
 • فارسی

  • اسکینی، ربیعا (۱۳۹۵)، «طرز تعیین و تمدید مدت داوری در حقوق ایران»، سالنامه ایرانی داوری، سال اول.
  • بهمئی، محمدعلی (۱۳۹۵)، «رأی داوری در پرونده شماره 3۶/ 92 / د/3۶»، سالنامه ایرانی داوری، سال اول.
  • سیفی، سید جمال (۱۳۸۳)، «اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین‌المللی»، داوری‌نامه 1، زیر نظر سید حسین نقیبی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز داوری اتاق ایران.
  • شمس، عبدالله (1382)، «موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 37.
  • محسنی، حسن (۱۳۹۴)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، جلد دوم، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • محبی، محسن (۱۳۸۰)، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، تهران:‌ انتشارات کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.
  • نیکبخت، حمیدرضا (۱۳۸۸)، داوری تجاری بین الملل (آیین داوری)، تهران:‌مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  • نهرینی، فریدون (۱۳۹۳)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  انگلیسی

  • Buys G., C. (2003), “The Tensions Between Confidentiality & Transparency in International Arbitration”, The American Review of International Arbitration, Vol.14, No. 121.
  • B. Born, G. (2001), International commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2014
  • D. M. Lew, J., A. Mistelis, L. & Kroll, S., Comparative International Commericial Arbitration, Kluwer Law International.
  • Edited by Gaillard, E. & Savage, J. (1999), Fouchard Gaillard Goldman on international commercial Arbitration, Kluwer Law International.
  • Kinga, T. (2013), “The Legal Relationship between the Parties and the Arbitral Institution”, ELTE Law journal.
  • Lionnet, K. (1999), “Arbitrators Contract”, LCLA Arbitration International journal, Vol. 15, Issue 2.
  • L. Moses. M. (2008), The principles and practice of international commercial arbitration, Combridge University Press.
  • M. Graves, J. & Davydan, Y. (2011), “Competence – Competence & Separability – American Style”, Touro Law Center.
  • Mustill J. S. (1989), The Law & Practice of Commercial Arbitration in England, Lexis Law Pub.
  • Onyema, E. (2010), International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract, Routledge Press.
  • Park W., W. (2012), Arbitration of International Business Disputes, Oxford University Press, Second Edition.
  • Paulsson. Jan (2010), “Forbiding unilateral Appointments of Arbitrators”, Alexis Mource.
  • Perloff, S. (2014), “The Ties that Bind: The Limits of Autonomy and Uniformity in International Commercial arbitration”, Univresity of Pennsylvania journal of International Law, Vo. 13, Issue 2.
  • Rasmusen, E. (2004), “Agency Law and Contract Formation”, American Law and Economies Review, Vol. 6, Issue 2.
  • Resnik, J. (1982), “Managerial Judges”, Harvard Law Review, Vol. 96.
  • R. Nolan, D. & Ian Abrams, R. (1989), “Arbitral Immunity”, Industrial Relations Law Journal, Vol. 11, No. 2.
  • Redfern, A. & Hunter, M. (2009), Redfern and Hunter on international arbitration, Oxford University Press.
  • Smith, M. (1992), “Contractual Obligation Owed by and to arbitrato ‘s contract”, LCLA Arbitration International journal, Vol. 8, Issue 1.
  • Warwas, B.A. (2017), The Liability of Arbitral Institations: Legitimacy Challenges and Functional Responses, Springer.
  • Welser, I. & Militoris, S. (2007), “The Scope of Arbitration Clauses”, Austrian Arbitration Yearbook.
  • Welser, I. & Wurzer, S. (2008), “Formality in International Commercial Arbitration – For Better or for Worse”, Austrian Yearbook on International Arbitration.

  Decisions & Awards:

  • Volt Information Sciences v. Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, U.S. 468, 479 (1989).
  • C A Paris, mar. 19,1987, kis france v. A. B. S.
  • Goodwin v. Teamsters local 150, 113 I.R.R.M (B.N.A) 3029, (E. D. cal. 1982).
  • Franklin v. Sandra Greer Real Estate, Inc, 89 I.R. R. M. ( BNA) 2575 (S.D.N.Y 1975).
  • Prima paint. v. flood and Cooklin MFG. CO, 388 U.S. 395, 1967
  • Sport Maska inc. v. Zittrer, (1988) 1 S.C.R. 564, 102 (Canadian S. C. T.).

  Acts & Rules:

  • England Arbitration ACT, 1996.
  • German Code of Civil Procedure, 2001.
  • New York Arbitration Convention, 1958.
  • Italian Code of Civil Procedure, 2006.
  • Labor- Management Relation ACT, 1947.
  • LCIA Arbitration Rules, 2014.
  • Arbitration Rules of the Arbitration Institute of The Stockholm Chamber OF Commeree, 2010.