نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه فقه و حقوق مؤسسه آموزش عالی تابران

چکیده

فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بین‌المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به‌عنوان متهم و نه محکومٌ‌علیه در پرونده حضور دارد و از‌این‌رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد.
مبانی فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین‌المللی و مقررات مختلف، یافت می‌شود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به‌طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم‌سویی قانون‌گذار ایران، به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fundamentals and criteria for individualizing custodial contracts At the gauge of United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules, 1990)

نویسندگان [English]

 • abas zeraat 1
 • seyed ali moosavi baygi 2

1 University President

چکیده [English]

The individualization of custodial arrangements, such as the individualization of punishment, means the imposition and enforcement of criminal penalties commensurate with the nature of the offense or the characteristics of the offender as predicted in international human rights instruments in the international arena. The issue of criminal service contracts is a human protected by the principle of innocence and as a defendant and not a convicted person in the case, and therefore observing his dignity and his particular situation in issuing this sentence is more than the personalization of punishment and respect for the offender who is charged He proved to be important. Nevertheless, this part of the judicial decisions for the accused, in spite of the individualization of punishments, is less relevant to legal texts.
The foundations for the individualization of custodial contracts are found in various theories of criminology and the legal principles enshrined in international documents and various regulations. Also, how to apply this, namely, proportionality or inappropriateness in the determination of general supply arrangements and the appointment of unnecessary arrest warrants in a specific sense, has explicit criteria in international documents, which necessitates these criteria as well as the degree of alignment of the Iranian legislator with that study And existing regulatory gaps

کلیدواژه‌ها [English]

 • Individualization
 • Supply Planning
 • Tokyo Rules
 • Criminal Interaction
 • Criminal Procedure
 • فارسی

  • آخوندی، محمود (1390)، آیین دادرسی کیفری، مباحث کاربردی حقوق، چاپ دوم، جلد ۵، تهران، نشر طبع و نشر.
  • بابایی، محمد علی (1390)، جرم شناسی بالینی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • پاک‌نهاد، امیر (139۴)، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • جعفریان سوته, سید حسن (۱۳۹۴)، «از عدالت کیفری امنیت مدار تا عدالت کیفری کرامت مدار (علل، راهکارها)»، پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره 1، زمستان، شماره ۱.
  • خالقی، علی (1388)، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • خالقی، علی (1393)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری،چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.
  • رجب، محمدعلی (۱۳۹۶)، «اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران»، مجله حقوقی داگستری، سال هشتاد و یکم، تابستان، شماره 98.
  • رهامی، محسن (1387)، جرائم بدون بزه دیده، با همکاری دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و دکتر علی‌مراد حیدری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • زراعت، عباس (1393)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشرمیزان.
  • غلامی، علی و پیمان حسنی (139۶)، راهبردهای کاهش جمعیت کیفری زندانها، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • کسن، موریس (138۵)، اصول جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، تهران: نشر دادگستر.
  • منصورآبادی، عباس (۱۳۹۱)، «مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش‌های حقوقی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 22.
  • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1388)، «رویکرد جرم‌شناختی قانون «حقوق شهروندی»، (درباره رابطه آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی)»، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران: نشر گرایش.
  • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (139۶)، «گفتمان سیاست جنایی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، در: حج اندیشه هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان-مجموعه مقالات یادنامه علمی مهاجر الی الله استاد شهید دکتر حاج ناصر قربان نیا، چاپ دوم، قم: انتشارات دانشگاه مفید قم.
  • نیازپور، امیرحسن (1390)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: نشرمیزان.

  غیرفارسی

  • Barton L. Ingraham (2007), The Structure of Criminal Procedure, Laws and Practice of France, the Soviet Union, China, and the United States, Greenwood Press: New York.
  • Bibas, Stephanos, (2003), “The Real-World Shift in Criminal Procedure. Journal title”, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume, 93. Issue, 2-3, Spring
  • Bradley, M., Craig (2009), the Failure of the Criminal Procedure Revolution, University of Pennsylvania Press. Place of publication, Philadelphia.
  • Carlton, Bailey (2015), Criminal Procedure, Model Problems and Outstanding Answers, Oxford University Press, England.
  • Communication No. 458/1991, A.W. Mukong v Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in United Nations doc. GAOR, A/49/40(vol. II)
  • Dripps, Donald A (2010), “Constitutional Theory for Criminal Procedure, Dickerson, Miranda, and the Continuing Quest for Broad-but-Shallow”, William and Mary Law Review, Volume, 43. Issue, 1 Publication date
  • Fatic, Aleksandra (1995), Punishment and restorative crime handling, Aveburg Pub, Sydney
  • Fletcher, George’s (2006), With Justice for Some, Victims' Rights in Criminal Trials, Addison-Wesley Pub. Co., Reading, MA.
  • Jawjeong Wu (2011), Citizenship Status, Race, Ethnicity, and Their Effects on Sentencing, LFB Scholarly, El Paso, TX.
  • Richard S. Frase (2013), Just Sentencing, Principles and Procedures for a Workable System, Oxford University Press, New York.
  • David J. A. Cairns, A. W. Brian Simpson (1999), Advocacy and the Making of the Adversarial Criminal Trial, 1800-1865, Oxford University, Oxford.
  • Stuart S. Nagel (1972), “The Rights of the Accused in Law and Action”, SAGE Criminal Justice System Annuals (Book 1), E SAGE Publications, Inc; 1 edition