دوره و شماره: دوره 78، شماره 88، دی 1393، صفحه 1-240