دوره و شماره: دوره 78، شماره 87، مهر 1393، صفحه 1-163