دوره و شماره: دوره 78، شماره 86، تیر 1393، صفحه 1-163