نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق بشر

2 رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

آزادی و امنیت شخصی پس‌از حق حیات در شمار دغدغه‌های خطیر انسان قرار می‌گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حق‌ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Right to Liberty and Security of Person

نویسندگان [English]

  • Hamed Esmaeil Por 1
  • Mohammad Javad Shariat Bagheri 2

چکیده [English]

Liberty and security of person are the main concerns of individual human beings after life. Importance of these rights caused to come right to liberty and security of person in international and regional Human Rights instruments. Right to liberty and security of person is the oldest and the most fundamental human right which should be regarded as one of the most important issues of judicial justice. Join of Right to liberty of person and Right to security of person is as Right to liberty and security of person in Human Rights instruments that exploration of each of them could help to recognize the borders of Right to liberty and security of person. This Article deals with the concept of Right to liberty of person and Right to security of Person, as well as their applicability. It focuses on the judicial process of Human Rights Committee and European Court of Human Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Liberty
  • Security
  • Right to liberty of person
  • Right to security of person
الف) کتب و مقالات:
-        آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد 2، چاپ هفتم، انتشارات سمت، 1385.
-        بهمنی قاجار، محمد علی، «مبانی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 11 و 12، 1387.
-        شتروم، باربارا فن‌تیگر، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری، چاپ اول، ‌مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.
-        شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، 1379.
-        طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
-        قربان‌نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
-        کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، .1377.
-        مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 78، چاپ دوم، موسسه الوفاء، 1403 ق.
-        مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، 1383.
-        هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ اول، نشر میزان، 1384.
 
-        Macovei, Monica, The Right to Liberty and Security of Person, A Guide to the Implementation of Article 5 of the European Convention on Human Rights, Human rights handbooks, No. 5, Council of Europe, 2004.
-        Nowak, Manfred, U.N. Convention on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, N.P. Engel. Publisher, 2005.
-        Powell, Rhonda, The Right to Security of Person in European Court of Human Rights Jurisprudence, European Human Rights Law Review, vol.6, Issue 6, 2007.
 
ب) آراء و اسناد
-        Human Rights Committee, Delgado Paez v. Colombia, CCPR/39/D/195/1985, 1990.
-        Human Rights Committee, General Comment No.8, HRI/GEN/1/Rev.8, 1982.
-        Human Rights Committee, General Comment No.29, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 2001.
-        European Commission of Human Rights, East African Asian v. United Kingdom, No. 4403/70, 1973.
-        European Court of Human Rights, Kurt v. Turkey, No. 24276/94, 1998.
-        European Court of Human Rights, Mansur v. Turkey, No.16026/90, 1995.
-        European Court of Human Rights, Mentes and others v. Turkey, No. 23186/94, 1997.
-        European Court of Human Rights, Ocalan v. Turkey, No. 46221/99, 2003.
-        European Court of Human Rights, Ocalan v. Turkey, No. 46221/99, 2005.
-        European Court of Human Rights, Pretty v. United Kingdom, No. 2346/02, 2002.
-        European Court of Human Rights, Tepe v. Turkey, No. 27244/95, 2003.
-        European Commission of Human Rights, X v. United Kingdom, No.5877/72, 1973.