نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات البرز

چکیده

بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.

عنوان مقاله [English]

Developmental pattern of criminalof Addicted Mother to delinquent child

نویسندگان [English]

  • shadi Azimzadeh 1
  • Gelavizh Sheikh Eslami 2

1

2

چکیده [English]

The most fundamental social entity؛ the family and the most important beads of family ؛the mother , in the process is education of Social Beings . Living in the mother’s body for 40 weeks introduces a period during which the effectesoccur more definitely and rapidly.researcheshas shown that motherۥs addiction makes inevitableimpacton newbornchildrenwho will be exposed to addictiondiseas and social abnormalities in future . This is counted a warning for a societywhich is planned to civilize law abidingcitizens .This research, aiming at preventing from the birth of addicted infants and protecting them separately, was conducted through descriptive method and tools to examine the case in view of criminological methods, conformity with the presented theoretical plans & mechanisms to achieve applicable results in Differential Criminal Policy the protection of children and adolescents.

1- آزاد ، حسین (1391) ، روانشناسی مرضی کودک ، تهران :انتشارات دانشور ، چاپ هفتم  .
2- آزرده ، غلامرضا (1378) ، نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ، مجله تربیت،  شماره :4
3- آقا بخشی ، حبیب ( 1382) ، کودکان پدر معتاد ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره :7.
4- ابراهیمی ، شهرام ( 1391) ، جرم شناسی پیشگیری ، جلد اول ،  تهران نشر : میزان ، چاپ دوم.
5- انوری ، حسن (1386) ، فرهنگ بزرگ سخن ، ج 1- 8 ، تهران:انتشارات سخن ، چاپ چهارم.
6- ایروانیان ، امیر و همکاران (1389 ) ، کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخ دهی،تهران : انتشارات خرسندی.
7- ای تروی ، برنت ( 1385) ، ترسیم شخصیت جنایی ، ترجمه اکبر استرکی ، تهران : انتشارات معاونت آگاهی ناجا .
8- بابائی ، محمد (1390) ، جرم شناسی بالینی، تهران :نشر میزان ، چاپ اول .
9- باستانی ، امیر و همکاران (1390) ، عوامل زیست شناختی و ژنتیکی رفتار بزهکارانه ، تهران:نشر میزان ، چاپ اول
10- بیگی ، جمال (1384) ، بزه دیده گی اطفال در حقوق ایران ، تهران :نشر میزان ، چاپ اول.
11- پینه رو ، پائولو سرجیو (1387) ، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان، ناشر یونیسف .
12- رایجیان اصلی ، مهرداد (1381) ، موقعیت اطفال بزه دیده بزهکار در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضایی، شماره :25.
13- رایجیان اصلی ، مهرداد (1390) ، بزه دیده شناسی حمایتی ، چاپ دوم ، تهران : نشر دادگستر.
14- رجبی پور ، محمود ( 1391) ، پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاریاطفال ونوجوانان ، تهران : نشر میزان ، چاپ اول.
15- رمون ، گسن (1376) ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری ، ترجمه نجفی ابرند آبادی (علی حسین) ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره :20-19.
16- زینالی ، امیر حمزه (1388) ، ابعاد حقوقی و جرم شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرضخطر ، ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، تهران : چاپ اول.
17- سماواتی، امیر پیروز (1384) ، ناتوانان بزه دیده ؛ از بایسته های جرم شناختی تا قوانین و مقرراتکیفری ، مجله حقوقی دادگستری : شماره 53-52.
18- شجاعی ، علی (1388) ، جرم شناسی نظری ( گذری بر نظریه های جرم شناسی )، تهران : نشر سمت ، چاپ سوم.
19- حاجی تبار فیروز جائی، حسن (1391) ، بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی ، تهران : چاپ اول ، انتشارات جنگل.
20- عظیم زاده ، شادی ( 1390) ، پایداری در بزهکاری درحقوق ایران و آمریکا ، تهران : چاپ اول ، انتشارات جنگل .
21- عباچی ، مریم (1383) ، پیشگیری از بزهکاری و بزه دیده گی کودکان ، تهران، مجله حقوقیدادگستری  ، شماره  : 47.
22- قاسمی روشن ، ابراهیم ( 1379) ، عوامل اجتماعی و جرم ، فصلنامه معرفت ، شماره  : 36 . 
23- لپز، ژرار و فیلیزولا ، ژینا (1388) ، بزه دیده و بزه دیده شناسی ، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، تهران : انتشارات مجد ، چاپ دوم.
24- لکا، پدروجی و واتس ، توماس دی (1384) ، کودکان پیش دبستانی و سوء مصرف مواد ،راهبردهاییبرای پیشگیری و مداخله ،  ترجمه لیلی ا نگجی و محمد مجتبی زاده ، تهران : انتشارات روان سنجی ، چاپ اول.
25- میر محمد صادقی ، حسین ( 1392) ، حقوق کیفری اختصاصی ( 1) جرایم علیه اشخاص ، تهران : انتشارات میزان، چاپ یازدهم .  
26- معظمی ، شهلا ( 1390) ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، تهران : انتشارات دادگستر ، چاپ پنجم .
27- مختاری ، یوسف (1384 ) ، رابطه اختلالات شخصیت با جرم ، مجله دانش پژوهان ، شماره 7.
28 –منصور ، محمود ( 1391) ، روان شناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ نهم ، ص 177 .
29- نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ( 1378) ، مباحثی در علوم جنایی ، تقریرات درس جامعه شناسیجنایی، تهیه و تنظیم مهرداد رایجیان اصلی ،  تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره کارشناسی ارشد  .
30- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین (82-1381 ) ، تقریرات درس جرم شناسی ( پیشگیری ) ، دوره کارشناسی ارشد ، قم : مجتمع آموزش عالی قم ، تهیه و تنظیم مهدی سید زاده ، نیم سال دوم.
31- نقدی نژاد ، مجتبی (1390) ، پیشگیری از بزه دیده گی اطفال، تهران : انتشارات جنگل ،چاپ دوم .
32- نوروزی ، علی رضا ( 1390) ، راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری ، تولد ( هنگامزایمان ) ،شیردهی و نوزادی ،  تهران : دفتر سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،اداره پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف مواد با مشارکت دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس ، معاونت بهداشت اداره سلامت مادران.
منابع انگلیسی :
1-Burfeind .James . Dawn Jeglum .Bartush( 2006) . juvenileDeliquency An integratedApproach . World Headquarters .
2- Elbert. Stewart and Jamesa.Glynn. 1988. Introduction to Sociology Singapore MCPhillips .
3- Sherri Kuhn(2013) . Babies Born  Addicted : Neonatal Abstinence Syndrome .
4 - Sharon . Casey (2011) .Understanding Young Offenders :DerelopmentCriminiology . Scchool of PsycholigyDeakinUniversity .Astralia
5-Siegel g. Larry , Brandon C.welsh , Jospeh Senna (2003), Juvenile Delinquency &Edition, Thomas Wadsworth
6-Zanden James w.Vander . 1966. Sociology The Core Fourth Editionsingapor.   
.Graw - Hill