نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس‌ارشد حقوق‌خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی‌شدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو به‌رشد، شکل‌گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل‌گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به‌طور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام می‌دهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اقسام نمایندگی‌هاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب می‌شود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمی‌تواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. به‌رغم استثنائی‌بودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامن‌لا و حتی نظام‌های حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرف‌نظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظام‌های حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظام‌های دارای حقوق عرفی ( کامن‌لا) قرار گرفته است می‌پردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of doctrine of apparent agency

نویسندگان [English]

 • Mansour Amini 1
 • Mona Abdi 2

1

2

چکیده [English]

By  development  of  commerce  and  significant  speed  of  commercial  Transactions,  Specialization  of  affairs,  existence  of  increasingly  varied  needs,  Formation  of  legal  Entities,  formation  of  universal  economy  and  many  Other  Factors,  direct  actions  And  stewardship  for  all  legal  activities  have  Been  reduced. Such  issues  reinforce  The  importance  and  necessity  of  attention  to  agency  institution. Among  the  different  types  of  agencies,  apparent  agency  is  one  of  the  most  Important  and  practical  and  also  the  newest  kind  of  agency  which  is  a  Combination  of  two  theory: theory  of  agency  and  theory  of  appearance. According  to  a  general  principle  of  agency  field,  an  unauthorized  agent  is  Not  Able  to  bind  his  principal  to  contract  with  third  parties.  Apparent Agency is its Exception.  Despite  of  being  exceptionality,  apparent  agency  has  been  realized  And  accepted  in  two  main  legal  systems – common  law  Systems  and  civil  law  Systems - and  also  in  different  countries  regardless  of  Level  of  development. This theory has new scopes and applications that in our legal system have not been considered by legislators, judges, and legal writers. This article introduces these applications that have been used by countries specially in common law systems  in recent years  and also will introduce some model of legislation in relation with entering this theory into the civil law systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • agency
 • Appearance
 • Study in common law systems
 • Study in civil law systems
 • Applications
 • Model of legislation
 1. الف ) منابع فارسی

  1. اسکینی، ربیعا و پور ارشد، نادر، نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی، مجله نامه مفید، شماره 82 ، سال .1389
  2. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، انقضای نمایندگی ارادی و مسئله وکالت غیرقابل عزل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 12، زمستان 1351.
  3. ایزانلو، محسن  و میرشکاری، عباس ، « عزل وکیل » ، مجله معارف اسلامی و حقوق، شماره دوم، پیاپی 30، سال 1388.
  4. بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور (وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن‌ها)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، سال .1379
  5. پور ارشد، نادر،  نمایندگی ظاهری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال 90-1389.
  6. دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تهران، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال 1376.
  7. دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ چهارم، انتشارات میثاق عدالت، سال 1384.
  8. عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، سال 1386.
  9. قنواتی، جلیل و تفرشی، محمد عیسی، « رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق العمل کاری، عاملی و دلالی » ، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 11، زمستان 1380.
  10. نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور، انتشارات کیهان،چاپ دوم، زمستان 1372.

   

  ب ) منابع انگلیسی

  1. sir william, Anson,  Principles of The English Law of Contract and of Agency In Its Relation to Contract, Oxford, 22ed edition, 1964.
  2. James. F ,Brelsford, , Apparent authority and the Joint venture: narrowing the scope agency Between Business associates, University of California, vol 13, 1980.
  3. Drew Britcher, and Abbotts, Brown, professional malpractice: The doctrine of apparent employment, NewJersey Law Journal, Vol CXCV, No.3, Index 136, 2009.
  4. Drew Britcher, and Abbotts, Brown, The doctrine of apparent authority in medical malpractice Cases, NewJersey Law Journal, vol CXCIV, No. 4, Index 438, 2008.
  5. Sergey ,Budylin, A Comparative Study In The Law Of Ostensible: Apparent Agency In The U.s and Russia, International Trade law journal, Vol 16, No.1 , 2007.
  6. Danny ,Busch, and Laura,  Macgregor, Apparent Authority In Scots Law, Some International Perspective, Edinburgh law Review, vol 11, 2007.
  7. Hillary. B ,Farber, A Parent’s APParent Authority: why Intergenerational Coresidence Requires a reassessment of parental consent to Search adult children’s Bedrooms, Cornell Journal of Law and Public Policy, vol 21, 2011.
  8. Edwin.R, Holmes, Apparent authority and Undisclosed Principal under German Law, California Western International Law Journal, v0l 4, 1974.
  9. Daniel.S ,Kleinberger, and Peter, Knapp, Apparent Servants and Making Appearances Matter : A Critique of Bagot V. Airport & Airline Taxi Cab Corporation, William Mitchell Law Review, Vol 28, No. 4, 2002.
  10. Klimas, Tadas, New Agency Rules In Lithuania : Translation and Commentary, Teises Apzvalga, No.5,  september 2001.
  11. Robert, Kreisman, Hospital not liable on theory of apparent agency, 2012, p.1.

  available at: http://www.chicago medical mal practice attorney-blog.com/2012/03/Hospital-        not-liable-on-theory-of-apparent-agency-Rosenfeldt-V-Burke-Medical-group.html.

   

  1. ( Michigan Creditors Bar Association ) Available  At :Mcbaonline.com/user files/file/Unauthorized use of Credit Card Memorandum. Pdf
  2. Jason. C, Miller, when Is a Parent’s authority apparent? Reconsidering Third Party Consent   Searches of an adult child’s Private bedroom and Property, Criminal Justice, vol 24, 2010.
  3. Restatement of the law agency ( second) 1958.
  4. L.s ,Sealy and RJA ,Hooley, Commercial Law, Text, Cases and Material, Oxford university, 4th edition, 2009.
  5. S.J,  Stoljar, The Law of Agency, Sweet & Maxwell, 1961.
  6. Zhang, Yuqing, Agency Under The New Contract Law Of The Peopleʼs Republic of China5Uniform Law Review.n.s  ,2000.