دوره و شماره: دوره 74، شماره 71، مهر 1389، صفحه 1-180