نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

رییس شعبه‌ی دهم دیوان عدالت اداری

چکیده

قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیده‌ی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام‌های کیفری است. ویژگی‌ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه‌ی مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل می‌کنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویه‌ی قضایی ایران و انگلیس به تأثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Victim’s Race and Religion in Determining the Punishment in Iran and England

نویسنده [English]

  • Hojjat Sabzevarinezhad

چکیده [English]

The victim is one of important elements of crime and a critical factor of determining punishment in criminal systems. Victim’s characteristics have always been noticed. Despite the assertion of laws and claims of executors of criminal justice on equality of people against the law, today victim’s religion and race is a fundamental factor in determining punishments in criminal laws and the procedure of criminal justice executors. These characteristics have acted sometimes to mitigate and sometimes to aggravate the punishment. This paper has tried to study the role of victim’s religion and race in determining punishment by looking at criminal laws and legal procedures in Iran and England.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim
  • Race
  • Religion
  • Determining Punishment
  • Punishment Mitigation
  • Punishment Aggravation
الف- فارسی
1- قرآن کریم
2-  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ اول، تهران، سال 1379.
3- حاجی ده‌آبادی، احمد، «تأملی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر»، نامه‌ی مفید، شماره‌ی 4، بهمن و زمستان 1382.
4- محقق داماد، مصطفی، جزوه‌ی درسی فقه استدلالی 1، دوره‌ی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1386-1385.
5-مهرا، نسرین، «مسلمانان در سیستم عدالت انگلستان»، فصلنامه‌ی پیشگیری از جرم، نشریه‌ی پلیس نیروی انتظامی، شماره‌ی چهارم، سال دوم، پاییز 1386.
6- میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383.
7- موسوی بجنوردی، حسن، زن و حقوق کیفری، (مجموعه مقالات، نتایج کارگروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین‌المللی زن و حقوق کیفری، گذشته، حال، آینده – تهران، آذر 1383) 
ب- عربی
8- خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، مطبعه العلمیه، چاپ دوم، قم، 1369.
9- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، نشر دارالفکر دمشق، الطبعه الثالثه، سوریه، 1409 هـ. 
ج- انگلیسی
 14- Ashworth, Andrew, Sentencing and Criminal Justice, Printed in Great Britain by Butler and Tanner Ltd , Frome and London, 1992 
15 -Bowling, B- Violent racism, Vicrimization, policing and social context, Oxford OUP- 1998
16-K, Murkakami, Taron . Hate crimes, The Georgetown Journal of Gender and Law.Vol. 63. 2004  
17-Macpherson.W.The Stephen Lawrence inqury, report of an inqury by sir William macpherson of Cluny, advised by Tom Cook, the right revd, Dr gohn Sentamu and Dr Richard Ston, Cm 4262-1, London, Home Office
18-Phillips, C. and Brown, D. Entry into the criminal justice system:A survey of police arrests and their outcomes, home office research study 185. London, Home Office and Home office 2002c
19- Sandra, walklate, Imaging the victim of crime, New Yourk, open university press, 2007
20-Susan Easton and Christine piper, sentencing and punishment, oxford University, 2005    
21- Sprack, John, A Practical Approach to Criminal Procedure, Oxford university press,tenth edition,2004
22-Religious discrimination in England and Wales Home Office Research, Development and Statistics Directorate, February 2001
http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Stephen_Lawrence23-
24-http://yasekabud110.blogfa.com/8804.aspx
25 -Racial and Religious hatred Act 2006
26-Race Relations Act 1965 and 1976
27 -Race Relations (Amendment ) Act 2000
28-Sentencing Guidelines Council, Assault and other offences against the person (SGC) 2008  
29-Racist and Religious crime cps Guidance 2006
30-Breach of a protective order 2006
31-Football Offences Act 1991 (as amended)
32-Murder (Abolition of Death Penalty ) Act 1965