نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه‌ای‌که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می‌شود و فقط گاهی شیوه‌ی ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می‌شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوه‌ی ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accomplishment of Misrepresentation in Electronic Contracts

نویسنده [English]

  • Taher Habibzade

چکیده [English]

Inconcludingelectroniccontracts, manyoflegalissuesimaginableintherealworldcanbeposed; suchthatthesamejudgmentscanbemadeinbothphysicalandelectroniccasesandjusttheappearancemaysometimesdiffer. Despitethis, sometimesnewcasesareputforththatcouldnothaveoccurredintherealworldandtheiroccurrence, duetotheintrinsiccharacteristicsofcyberspace, isrestrictedtoelectroniccontracts. Oneofthecasesinwhichjusttheappearancehaschangedandtraditionaljudgmentsstillapplyforelectronicinstances, ismisrepresentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Communications
  • Electronic Contracts
  • Misrepresentation
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هشتم، 1381.
5. Beatson, J., Anson's Law of Contract, 28th ed., 2002, Oxford University Press.
8. Furmston, M., Cheshire, Fifoot & Furmston`s Law of Contract, 15th ed., 2006, Oxford University Press.
11. Gringras, C. and Todd,E. Gringras: the Laws of the Internet, 3rd Rev.ed., 2008, Tottel Publishing.