نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه

چکیده

نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه‌زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل‌گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه‌زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط‌ قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه‌کننده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نظام‌های حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ضعیف‌ قرارداد، به مفهوم گسترده‌تر مصرف‌کنندگان، در پیش گرفته‌اند. این نوشته بر آن است تا کارآیی و اثربخشی قوانین موضوعه ایتالیا و آمریکا را برای وصول به این هدف، مقایسه کند. این تطبیق مبین اثربخشی ضوابط قانونی ایتالیا در خصوص موضوع است.

عنوان مقاله [English]

The Protection of the Weak Contractual Party in Italy vs. United States “Doctrine of Unconscionability” A Comparative Analysis

نویسنده [English]

  • Seyed Jafar Kazempour

چکیده [English]

Asymmetryintheallocationofinformation, togetherwithpersonalandmarketconditions, mayleadtoaninequalityofbargainingpowerbetweencontractingparties. Inotherwords, inthecontextofcontractformation, onepartymayenjoyasuperiorbargainingpositionontheother, whichmaybeexploitedintheformofunfaircontractualtermsandmisleadingconductDifferentlegalregimeshavedevelopedtheirownremediestoprotecttheweakercontractualparty, moregenerallyconsumers, insuchscenarios. TheaimofthispaperistoconfrontU.SandItalianlegalrules, intermsofeffectivenessandefficacyinaccomplishingthisgoal.

الف: منابع ایتالیایی
1. Aloisio R.G. [1999]: Condizioni generali di contratto, in: Giur. Alpa-Bessone, Agg. I.
2. — [1995]: “Condizioni generali di contratto, diritto comunitario e leggi speciali (art. 1342 e 1342 c.c.), Giustizia Civile, II, p. 239.
3. Alpa G. / Delfino R. [1997]: Il contratto nel Common Law inglese, II Padova, VII-188.
4. — [1997]: I contratti standard nel diritto interno e comunitario, III ed., a edited by Toriello, XIV, p. 336.
5. Alpa G. / Patti S. [1997]: Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori – Commentario agli art. 1469bis – 1469sexies del codice civile, Milano, LV, p. 1426.
6. Alpa G. [2000]: I contratti dei consumatori, in: Trattato di diritto civile, of Bessone XIII, II.
7. — [1999]: L’applicazione della normativa sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori: primo bilancio, Rivista Trimestrale diritto e procedura civile, p. 1173.
8. — [1998]: La nuova disciplina dei diritti dei consumatori, Studium Iuris, p. 1310.
9. — [1997]: L’incidenza della nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori sul diritto civile.
10. Rivista trimestrale diritto e procedura civile, p. 237.
11. — [1996]: I contratti dei consumatori – Diritto comunitario e novellazione del codice civile, Responsabilità civile, 1996, 1065, Vita Notarile, p. 1129.
12. — [1996]: Sul recepimento della direttiva comunitaria in tema di clausole abusive, Nuova giurisprudenza civile, II, p.
13. — [1996]: Corso di sistemi giuridici comparati, Torino, p. 517.
14. — [1987]: Contratto e common law, Padova.
15. Barenghi A. [1996]: Art. 1469bis, in: La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Novene, Napoli, XII, p. 324.
16. Beltramo M. /Beltramo S./ Longo E./ Merryman J.H. [2001]: The Italian Civil Code and complementary legislation, New York.
17. Bianca C.M. / AA.VV. [1999]: Commentario al capo XIVbis del codice civile: dei contratti del consumatore (art.1469bis-1469sexies), XX, p. 1002.
18. Bianca C.M.[1988] Condizioni generali di contratto (tutela dell’aderente), Digesto delle discipline privatistiche, III.
19. [1979/1980] Le condizioni generali di contratto.
20. [1976] Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole.
21. Bin M. [1996]: Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?), Contratto Impresa Europa, I.
22. — [1994]: Clausole abusive e direttiva comunitaria (atti del convegno di studi sul tema condizioni generali di
23. contratto e direttiva Cee n. 93/13 del 5 aprile 1993, ed. by Cesarò E., Padova.
24. Bogden J.P.F. [1997]: On agreement most foul: A reconsideration of the doctrine of unconscionability, 25 Manitoba Law Journal, p. 187.
25. Bonilini Baraldi M. [2003]: Unconscionability (diritto nordamericano), Contratto Impresa Europa, I, p. 443.
26. Carbone P. [1996]: La difficile attuazione della direttiva 93/13 CEE Corriere giuridico vol. 3.
27. — [1996]: Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Contratto e Impresa Europa, p. 379.
28. Carbone V. [1996]: La tutela del consumatore : le clausole abusive (commento alla 1.6 febbraio 1996 n. 52), Corriere giuridico, p. 1300.
29. Busnelli F.D. / Morello U. [2001] . La direttiva 93/13/Cee del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori, in: Bessone M., Trattato di diritto privato, Torino.
30. Chinè G [2000]: La contrattazione standardizzata, in: AA.VV. Trattato di diritto privato by Bessone M. and Tizzano A., vol. XXVI, Il Diritto privato dell’Unione europea, I, Torino.
31. Costanza M [2000]: La novella sulle clausole abusive a confronto con il regime dei contratti finanziari, Banca Borsa e Titoli di Credito I, p. 361.
32. — [1994]: Condizioni generali di contratto e contratti stipulati dai consumatori Giustizia civile, II, p. 543.
33. De Nova G. [2000]: Condizioni generali di contratto in conflitto, in Digesto civ. Torino, 200.
34. — [1996]: La novella sulle clausole vessatorie e la revisione dei contratti standard, Rivista di Diritto Privato, p. 221.
35. — [1996]: Le clausole vessatorie., Milano.
36. — [1993]: La tutela dei consumatori nei confronti delle clausole standard abusive (commento alla direttiva Cee del 5 aprile 1993 n. 13), Contratti, p. 351.
37. Gorla G. [1963]: Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari nel diritto italiano Rivista di diritto commerciale, I.
38. Guarracino F. [1997]: Inefficacia e nullità delle clausole vessatorie, Contratto e Impresa Europa, p. 621.
39. Maffeis D. [2000]: Ambito soggettivo di applicazione degli art. 1469bis e ss. del Codice Civile, in: I Contratti, p. 442.
40. Majello U. [1996]: Considerazioni in tema di condizioni generali di contratto, Rassegna del Diritto Civile.
41. Mattei U. [1991]: Il modello di common law, Torino.
42. Matteo G. [1998]: Trattativa privata e contratto per adesione in: I Contratti.
43. Minervini E. [1998]: La dichiarazione di contrarre in qualità di consumatore o professionista e la nuova disciplina della clausole vessatorie in: Studi in onore di P. Rescigno III, p. 2.
44. Montinaro [1998]: La figura giuridica del consumatore nei contratti di cui al Capo XIVbis Titolo II del Libro IV del Codice Civile Giustizia civile, I.
45. Morello U. [1996]: Clausole vessatorie, clausole abusive: le linee di fondo di una nuova disciplina, Notariato, p. 3.
46. [1988] Le condizioni generali di contratto Digesto delle discipline privatistiche III.
47. Pardolesi R. [1994]: Le clausole abusive (nei contratti dei consumatori): una direttiva abusata?, Foro italiano, V, p.137.
48. [2001]: Unconscionability e abuso di dipendenza economica, Rivista di Diritto Privato, III, p. 527.
49. Patti S. [1995] Clausole vessatorie, clausole d´uso e necessità dell’approvazione specifica, Nuova giurisprudenza civile e commerciale, I.
50. [1994]: Le condizioni generali di contratto e i contratti stipulati dai consumatori, Giustizia civile.
51. [1993]: La direttiva comunitaria sulle clausole abusive: prime considerazioni Contratto Impresa Europa. 36
52. Ruffolo U. [1997]: Clausole vessatorie, abusive, inique e “ricodificazione”, Resp. Comunicazione e impresa, p. 53
53. Rizzo A. [2003]: Inequality of bargaining power, Contratto Impresa Europa, I, p. 414.
54. Rizzo V. [1999]: Il significativo squilibrio malgrado buona fede nei contratti dei consumatori Giur. Alpa-Bessone, Agg. I.
55. [1993]: Le clausole abusive: realtà e prospettive. La direttiva CEE del 5 aprile 1993, Rassegna di diritto civile.
56. Roppo V. [2001]: Il contratto
57. [2000]: La definizione di clausola vessatorie nei contratti dei consumatori, in: I Contratti.
58. [1998]: La nuova disciplina delle clausole vessatorie: spunti critici, Europa e diritto privato, I, p. 65.
59. [1996] La recezione della disciplina europea delle clausole abusive (vessatorie) nei contratti tra professionisti e consumatori in: Diritto privato.
60. [1996] Le clausole vessatorie, nuova normativa, Enciclopedia giuridica Treccani, VI, p. 1.
61. Schlesinger P. [1993]: Il Codice Civile – Commentario.
62. Sciarone Alibrandi A. [1993]: Prime riflessioni sulla direttiva comunitaria n. 93/13 (Clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori), in: Banca, Borsa e Titolo Credito, I, 713.
63. Tassone B. [2001]: “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, Rivista di diritto privato, III, p. 527.
64. Violante [2000]: Clausole vessatorie e approvazione specifica «a tutto campo»: chi troppo vuole…,Corriere giuridico.
 
ب: منابع انگلیسی
1. Atiyah P.S. [1995]: An introduction to the law of contract, 5th ed.
2. [1979] The rise and fall of freedom of contract.
3. Beal H. [1986]: Inequality of bargaining power, in: Oxford Journal Legal Studies, p. 125.
4. Braucher R. [1970]: The unconscionable contract or term, 31 University of Pittsburgh Law Review, p. 345.
5. Capper D. [1998]: Undue influence and unconscionability: A rationalization, 114 Law Quarterly Review, p. 477.
6. Cartwright J. [1991]: Unequal bargaining. A study of vitiating factors in the formation of contracts, Oxford.
7. Clark R.[1987] Inequality of bargaining power: judicial intervention in improvident and unconscionable bargains.
8. [1966] Bargaining Power and Unconscionability: A Suggested Approach to U.C.C. Section 2-302, 114 University of Pennsylvania. Law Review, p. 998.
9. Darr F.P. [1994]: Unconscionability and price fairness, 30 Houston Law Review, p. 1819.
10. Davemport W.P. [1967]: Unconscionability and the Uniform Commercial Code, 22 Miami Law Review, p. 121.
11. [1995] Italian contract law and European Directive on unfair terms in consumer contracts E.R.P.L.
12. Dugan P. [1982]: The Application of Substantive Unconscionability to Standardized Contracts: A Systematic Approach, 18 New England Law Review, p. 77.
13. Eisenberg M.A. [1982]: The Bargaining Principle and Its Limits, 95 Harvard Law Review, p. 741.
14. Ellinghaus M.P. [1969]: In Defence of Unconscionability, 78 Yale Law Journal, p. 757.
15. Epstein R.A. [1975] Unconscionability. A critical reappraisal, 18 Journal of Law & Economics, p. 293.
16. Farnsworth E.A. [2001]: Contracts, Boston, Toronto, London.
Gellhorn E.[1967]: Limitations on Contract Termination Rights, 465 Duke Law Journal, p. 474.
17. Gordley J. [1997] Contract in Pre-commercial Societies and in Western History International Encyclopaedia of Comparative Law, vol. 7, ch.2.
18. [1991]: The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford, England and New York, Clarendon Press.
19. [1981]: Equality in Exchange 69 California Law Review, p. 1587.
20. Hillman R. [1983]: An Analysis of the Cessation of Contractual Relations 68 Cornell Law. Review, p. 617.
21. [1981] Debunking some myths about unconscionability: A new framework for U.C.C. Section 2-302, 67 Cornell
22. Law Review, p. 1.Holmes E.M. / Thürmann D. [1987]: A new old theory for adjudicating standardized Contract, 17 Georgia Journal of International & Comparative Law, p. 323
23. Horowitz C. [1986]: Reviving the law of substantive unconscionability: Applying the implied covenant of good faith and fair dealing to excessively priced consumers credit contracts, 33 University of California Law Review, p. 940.
24. Jaffe D. [1954]: Definition and interpretation of unconscionable contracts, 58 Dickinson Law Review, p. 161.
25. Kessler F. [1943]: Contract of Adhesion.- Some Thoughts About Freedom of Contract, 43 Columbia Law Review, p. 629.
26. Kornhauser L.A. [1976]: Unconscionability in standard forms (Comments and Notes), 64 California Law Review, p.1.
27. Leff A. [1967]: Unconscionability and the Code – The Emperor’s new clause, 115 University of Pennsylvania Law Review, p. 485.
28. [1979/1980]: Thomist Unconscionability, 4 Canadian Business Law Journal, p. 484.
29. Llewellyn K.N. [1960]: The Common Law Tradition.
30. Lyon J. [1966]: Unconscionable Contracts and the Uniform Commercial Code, 20 Arkansas Law Review, p. 165.
31. Murray J.E. [1970]: Unconscionability: unconscionability, 31 U. Pittsburgh Law Review, p. 1053.
32. Note [1960]: Inadequacy of consideration as a factor in determining unconscionability under Section 2-302 of the Uniform Commercial Code, 67 Michigan Law Review, p. 1248.
33. [1960]: Unconscionable contracts: the Uniform Commercial Code, 45 Iowa Law Review, p. 843.
34. [1954]: Section 2-302 of the Uniform Commercial Code: the consequences of unconscionability in sales contracts, 63 Yale Law Journal, p. 560.
35. Rakoff [1983]: Contracts of adhesion: An essay in reconstruction, 96 Harvard Law Review, p. 1174.
36. [1959]: The Uniform Commercial Code in light of comparative law, 1 International American Law Review, p. 11.
37. Schwartz A. [1977]: A reexamination of non substantive unconscionability, 63 Virginia Law Review, p. 1053.
38. Slawson D. [1970/1971]: Standard form contracts and democratic control of lawmaking power, 84 Harvard Law Review, p. 529.
39. Spanogle J. [1969]: Analysing unconscionability problems, 117 University of Pennsylvania Law Review, p. 940.
40. Thal S.N. [1988]: The inequality of bargaining power doctrine: the problem of defining contractual unfairness, in: Oxford Journal of Legal Studies, p. 23.
41. Tiplady D. [1983]: The judicial control of contractual unfairness, in: The Modern Law Review, p. 601.
42. Waddams S.M. [1976]: Unconscionability in Contracts, 39 Modern Law Review, p. 369