دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین الملل و ایران

حسن پوربافرانی

دوره 67، شماره 42 ، فروردین 1382، صفحه 61-86

چکیده
  در زمینه اصل صلاحیت واقعی موضع حقوق کیفری ایران تفاوت چندانی‌ با موضع کشورهای دیگر ندارد؛جز این‌که باتوجه به اهمیت و شدت جرایم‌ موضوع این اصل،کشورهای دیگر اعمال مطلق(بدون قید و شرط)آن را به نفع‌ خود دانسته و برای اعمال آن هیچ شرطی را در نظر نمی‌گیرند.در حالی که در حقوق ایران برای اعمال این اصل شرط«یافت شدن یا استرداد به ایران»در ...  بیشتر